Místní národní výbor České Zlatníky

Otevřít
Tematický popis: Hlavní knihy, pokladní deníky, volby, zápisy pléna a rady, rozpočty obce, pozemnostní archy, změny evidence půdy, soupis ploch kultur a osevu, živočišná výroba, rostlinná výroba, záležitosti JZD, stavební spisy a plány domů, rozpočet hasičské jednoty, odsun Němců.
Archiv:
Datace:
(1879) 1945 - 1959
Původce:
Místní národní výbor v Českých Zlatníkách, Obecní úřad v Českých Zlatníkách (předchůdce)
Místo vzniku:
Čirá
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Český Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Volby, zápisy pléna, zápisy rady, akční výbor NF, zápisy komise finanční, výstavby, zemědělské, zvelebovací, školské a kulturní, OVP, statistický přehled, pracovníci MNV, rozpočty, rozbory hospodaření, fond národní obnovy, konfiskace, národní správa, evidence půdy, držitelé orné půdy, rozhodnutí o odnětí zemědělské půdy, přehled o plochách kultur, soupis zvířat, zemědělců, rozbory vody, výkaz o bytovém hospodářství, bytový majetek, živnosti, stavební rozhodnutí, demoliční výměry, výstavba bytových jednotek, výstavba hájenky Jelenec, vodní dílo Fláje, zámek Lichtenwald, stavební kulturní památky, likvidace hřbitova, chaty, kultura a knihovna, zaměstnanci ve školství, evidence a statistika obyvatel, československé občanství, matrika, roční výkaz o přestupcích, pátrání, šetření, věci občanskoprávní, odsun Němců, plán obce, vodní mapa obce.
Archiv:
Datace:
(1847) 1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Českém Jiřetíně (osady Fláje, Dlouhá Louka, Mackov, Nová Ves)
Místo vzniku:
Střekov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Chanov

Otevřít
Tematický popis: Volby, zápisy rady a komisí, vodní mapa, katastrální mapa.
Archiv:
Datace:
(1847) 1946 - 1959
Původce:
Místní národní výbor v Chanově
Místo vzniku:
Krásno
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Chudeřín

Otevřít
Tematický popis: Zápisy rady, správní a územní změny, volby, zápisy komisí: bezpečnostní, koordinační (státní a národní spolehlivost), členové MNV, komisí, válečné škody, stav zemědělské půdy, živnosti - seznam národních správců, konfiskace živností, seznam domů, bytů, uživatelů, knihovna, školství, německé spolky v obci, zprávy okresnímu důvěrníku ministerstva informací, reemigranti - likvidace podpor, seznam antifašistů, odsun Němců.
Archiv:
Datace:
1945 - 1947
Původce:
Místní národní výbor v Chudeříně
Místo vzniku:
Krásná
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Dolní Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Sloučení Horního a Dolního Jiřetína, volby, plán rozvoje, program NF, zápisy pléna a rady, komisí: výstavby, zemědělské, bytové, živnostenské, MH, obchodu, školské, kulturní, sociálně zdravotní, péče o člověka, OVP, bezpečnosti, technické, zaměstnanci, členové MNV, hospodářské rozbory, válečné škody, škody po havárii na CHZ, evidence nemovitostí, změny, parcely, zemědělské soupisy ploch, stromů, osob, zvířat, zábor pozemků pro doly, chovné rybníčky, vliv dolů a exhalací, plán rekultivace, sčítání obyvatel, domů a bytů, výkaz bytového hospodářství, pasport komunikací, stavební spisy domů, hornické kolonie, koupaliště, zaměření kostela, likvidační záměry, likvidace obce, likvidační komise, SPOZ, jednotné kulturní plány, výpis z kroniky, knihovna, památky, pomníky, válečné hroby, ZDŠ, společenské organizace, seznam obyvatel, státní občanství, OVP, situační zprávy, repatrianti, antifašisté, členové SS, SA, NSDAP, odsun Němců, přehledná mapa, katastrální mapa.
Archiv:
Datace:
1945 - 1983 (1986)
Původce:
Místní národní výbor v Dolním Jiřetíně
Místo vzniku:
Chrudim
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Dolní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Zápisy rady, správní komise, soupis národních správců, seznam bydlících, seznam Němců k odsunu, sebevraždy, zajištění, územní a správní změny, volby, zápisy rady, komise bytové, osadní, členové a zaměstnanci MNV, členové komisí, zjištění obecního majetku, rozpočty, účetní závěrky, válečné škody, držby pozemků, soupisy ploch kultur, osevu, zvířat, zásobování vodou, domovské listy, sčítání domů, bytů, nájem, obytný plán, knihovna, školství, soupis zemědělců, pracovní povinnost, spolky - činnost, soupis obyvatel, zprávy okresnímu důvěrníku ministerstva informací, bezpečnost (šetření, výpovědi, různé), reemigranti a repatrianti, seznam antifašistů, odsun Němců, plány obce, katastrální mapa.
Archiv:
Datace:
1945 - 1950
Původce:
Místní národní výbor v Dolním Litvínově, Místní správní komise Dolní Litvínov
Místo vzniku:
Libnov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Dřínov

Otevřít
Tematický popis: Pamětní kniha SPOZ, zápisy pléna, rady, komisí: finanční, plánovací, MH a služeb, výstavby, školské a kultury, sociální, trestní, družební album - Lengefeld NDR, členové a zaměstnanci MNV, komisí, poslanci, plány rozvoje obce, závazky, obecní rozpočty, rozbory hospodaření, využití pozemků pro důlní činnost, soupisy půdy, ploch kultur a osevu a zvířat, zásobování vodou, rozbory vody, hospodaření s byty, domovní archy, pasport komunikací, stavební akta domů, projekt veřejného osvětlení, likvidace obce (záměry, plány, projekt likvidace, náhradní byty, zábory půdy, demoliční práce, likvidace kaple, hřbitova, výkupy, různé, likvidační komise), kultura, osvětová beseda, spolky, společenské organizace, sčítání lidu, domů, bytů, vrácení československého občanství, domovský list pro maršála I. S. Koněva, rodný a křestní list dolu Maršál Koněv, exhumace válečných hrobů, odsun Němců.
Archiv:
Datace:
(1901) 1945 - 1976
Původce:
Místní národní výbor v Dřínově
Místo vzniku:
Rumburk
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Fláje

Otevřít
Tematický popis: Zápisy rady, pléna, rozpuštění MNV a jmenování místní správní komise, změna hranic MNV, volby (ustavení MNV), výbor žen, výroční zprávy komisí, členové a zaměstnanci MNV, oprava veřejného osvětlení, rozpočty, národní správa (oběžníky, seznamy správců - výběr), osídlovací úřad, FNO - směrnice, konfiskace (soupisy majetku - ukázka), příděly, vyúčtování prodeje, příděly domů a pozemků (ukázka), válečné škody a materiál, evidence půdy, plochy kultur, soupis zvířat, zemědělců a bezzemků, povinné dodávky, lesnictví, honitba, vodní družstvo Fláje, vodní dílo Fláje (výstavba, komise výstavby, vysídlení), rozbor vody, hospodaření s byty, ubytování budovatelů vodního díla, obchod, seznamy živností, osvětová a kulturní komise, SPOZ, kino, knihovna, školství, pracovní povinnost, dělníci jiných národností, požární plán obce, politické strany, spolky, hlášení obyvatel, cizinci, seznamy Němců, policejní přihlášky a odhlášky, státní občanství, reemigranti, repatrianti, pátrání po příslušnících Spojených národů, matrika - výkazy, změna obyvatel, státní a národní spolehlivost (ukázka), odsun Němců (oběžníky, korespondence - ukázka, výměry, seznamy Němců).
Archiv:
Datace:
1945 - 1958
Původce:
Místní národní výbor ve Flájích, Místní správní komise ve Flájích
Místo vzniku:
Krásná Lípa (o. Šindelová)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Hamr

Otevřít
Tematický popis: Zápisy rady, pléna, kroniky, návrh na sloučení Horního a Dolního Jiřetína, Hamru, Janova, Záluží ve "Stalinov", volby, zápisy komise finanční, plánovací, zvelebovací a zemědělské, místního průmyslu, služeb, výstavby, obchodu, školské a kulturní, mládeže a TV, sociální a zdravotní, OVP, komunálního klubu KSČ při MNV, členové MNV, komisí, MAV NF, kronika, programové plány rozvoje, obecní závazek, rozpočty, rozbory hospodaření, revize MNV, konfiskace, národní správa, válečné škody, příděly parcel, rejstřík vlastníků a uživatelů, kupní smlouvy, dohody o užívání, hospodářské smlouvy (předání pozemků a objektů), užívání pozemků na garáž, osobní užívání pozemků, evidence nemovitostí Hamr, Janov, Křižatky, plochy kultur, úhrn evidenčních listů, soupisy ploch osevu, ovocných stromů, zvířat, zemědělců, rekultivace, zásobování vodou, rozbor vody, domovní správa (zřízení, organizační řád, RPMS DS), seznam domů, domovní a bytový fond, seznam živností, seznam majitelů RD, nemovitosti - rozhodnutí, stavební obnova obce, občanská vybavenost, stavba hromadných garáží, úprava veřejného osvětlení, oprava vodovodu, SPOZ, knihovna, osvětová beseda, válečné hroby, oběti náletu z 12. 5. 1944, společenské organizace, osídlovací akce, počet obyvatel, sčítání lidu, domů, bytů, státní občanství, repatrianti, odsun Němců, přejmenování dolu Kníže Nebes na důl Partyzán Slánský (křestní list, pozvánky, foto), zdravice občanů Hamru K. Gottwaldovi. Dodatky: změna katastrální hranice Hamr-Janov, zápisy pléna a rady, změny kultur a vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, zábor zemědělské půdy pro dolování, provozovna 800 Dehor, ochrana životního prostředí, soupis kulturních památek, péče o cikánské obyvatelstvo, opatření proti kriminalitě, situační plán Hamr-Janov, plán osady Janov.
Archiv:
Datace:
1945 - 1985
Původce:
Místní národní výbor v Hamru
Místo vzniku:
Kunratice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Havraň

Otevřít
Tematický popis: Zápisy pléna, rady, úpravy katastrálních hranic, volební program, volby, vznik a počátky MNV, statut MNV, rady a komisí, plány práce pléna a rady, komplexní rozbory činnosti, zápisy osadních výborů Saběnice a Moravěves, zápisy komise finanční, zemědělské, místního hospodářství a služeb, školské a kulturní, péče o člověka, ochrany veřejného pořádku, sboru pro občanské záležitosti, celoobecní závazky, složení MNV a komisí, rozpočty, rozbory hospodaření, přehled aktiv a pasiv, základní prostředky, majetek ve správě MNV, pasport budovy MNV, konfiskace nemovitostí, dosídlení obce, národní správci, převody národního majetku, hospodářské budovy Státního statku Most, stará škola, přehled o plochách kultur, evidence půdy, změny kultur, vynětí ze ZPF, vytyčení hranic pozemků, osoby v zemědělství, počty ovocných stromů a keřů, sumář hospodářských strojů a nářadí, statek Havraň, přechod JZD Moravěves pod Státní statek Bílina, vodní hospodářství, vodovod Havraň, Saběnice a Moravěves, zásobování pitnou vodou, kanalizace Havraň, Moravěves, Saběnice, požární nádrže, rybníky, koupaliště Havraň, péče o životní prostředí, seznam průmyslových podniků a živnostníků, seznam zlikvidovaných živností, služby, pasport domů a bytů, bytový fond, zásobování obce, přídělové hospodářství, akce Z, stavební záležitosti Havraň, Moravěves, výstavba školy, koupaliště, požární zbrojnice, garáže pro OOVB, veřejného osvětlení, demolice, jednotný plán kulturně výchovné činnosti, evidence památek, knihovna, kino, měšťanská škola, mateřská škola, pasport obce, přehledy o počtu obyvatel, ochrana veřejného pořádku, výkaz a rejstřík přestupků, stanice SNB, seznam matrik, seznamy reemigrantů, seznamy Němců, odsun Němců, požární sbor, požár budovy MNV.
Archiv:
Datace:
(1920) 1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Havrani, Obecní úřad v Havrani (předchůdce)
Místo vzniku:
Zejbiš
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace