Městská spořitelna Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha protokolů, ustanovení národního správce, oznámení důvěrníků městské spořitelny, jmenování správní komise, poradní sbor, změna v obchodním rejstříku, revizní zprávy, likvidní měnový fond, záležitosti pobočky Janov, rušení pobočky Janov, soupis členských podílů pobočky Lom, roční uzávěrky.
Archiv:
Datace:
1909 - 1952
Původce:
Městská spořitelna v Horním Litvínově, Sparkasse der Stadt Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy

Městská správa sociálních služeb Most

Otevřít
Tematický popis: Statistika, finanční plány, účetní audity, rozbory činnosti a hospodaření, roční výkazy.
Archiv:
Datace:
1992 - 2008
Původce:
Městská správa sociálních služeb v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sociální ústavy po roce 1945 (starobince, domovy důchodců, okresní ústavy soc. služeb, dětské domovy apod.)

Městské divadlo Most

Otevřít
Tematický popis: Komplexní hodnocení, roční rozpočty, účetní uzávěrky.
Archiv:
Datace:
1973 - 1996
Původce:
Divadlo pracujících v Mostě, Městské divadlo v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - divadla, orchestry a filharmonie

Městský dům pionýrů a mládeže Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Organizační řád, vnitřní řády, zápisy z provozních porad, zápisy z porad skupinových vedoucích a externích pracovníků, zápisy z jednání koordinační komise, koncepce rozvoje, plán investic, roční rozpočty, přehledy o zaměstnancích a externích spolupracovnících, roční plány činnosti, roční analýzy a zprávy o činnosti, zprávy o činnosti pro Zpravodaj Okresního domu pionýrů a mládeže Most, oslavy 25. výročí otevření MDPM, setkání nejlepších pionýrů s představiteli města, letní pionýrské tábory - organizační zajištění a hodnocení, přehledy o zájmových kroužcích, úsek tělesné výchovy a sportu (roční plány činnosti, roční rozbory činnosti, organizační zajištění a zhodnocení akcí, organizace kursu krasobruslení), úsek techniky a přírodních věd (roční plány činnosti, roční rozbory činnosti, organizační zajištění a zhodnocení akcí), úsek turistiky a branné výchovy (roční plány činnosti, roční rozbory činnosti, organizační zajištění a zhodnocení akcí), úsek estetické a společenské výchovy (roční plány činnosti, roční rozbory činnosti, organizační zajištění a zhodnocení akcí).
Archiv:
Datace:
1967 - 1981
Původce:
Okresní pionýrský dům v Litvínově, Městský dům pionýrů a mládeže v Litvínově
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - mládežnické

Městský národní výbor Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Zápisy pléna, rady, rejstřík přestupků, matrika domovských příslušníků, osvědčení o národní a státní spolehlivosti, kronika a přílohy, zakládání NV, odloučení Dolního Litvínova, Chudeřína a Záluží, sloučení Horního Litvínova s Dolním Litvínovem, Chudeřínem, Loukou, Šumnou a Růžodolem, připojení Lounic k Litvínovu, návrh na sloučení obcí Litvínova a Šenbachu (Meziboří), změny katastrálních hranic, jednací, kancelářské, organizační domovní a požární řády, statuta odborů a komisí, statistika, závazky, rezoluce, stížnosti, volby, volby soudců z lidu, neúčast ve volbách v roce 1948, akční programový plán, 3. pětiletka, plán rozvoje města, zprávy o činnosti MěNV a komisí, akce 5M, akce Z, družba s městy v NDR a Francii, zápisy ze schůzí: akčního výboru zaměstnanců, komise osadní, právní, VLK, personální, plánovací, finanční, rozpočtové, pro příděl konfiskátů, zemědělské, povodňové, ŽP, MH, dislokační, bytové, dopravy, obchodu, výstavby, koordinační, pro zvelebení města, kulturní, letopisecké, školství, pro mládež a TV, zdravotní, sociální, bezpečnostní, branné, OVP, požární, systemizace, zaměstnanci MěNV a zařízení, členové MěNV a komisí, změny složení MěNV a komisí, kolektivní smlouva, plány a rozbory, telefonizace, rozpočty a rozbory MěNV, MěPBH, Technických služeb, konfiskace, rejstřík prodaných konfiskovaných nemovitostí, národní správci, Fond národní obnovy, válečné škody, měnová reforma, pobočky peněžních, ústavů, zrušení berního úřadu, evidence zemědělské půdy, evidenční štítky parcel, přehledy a evidence ploch kultur, poddolované pozemky, pozemky pro dolování, odnětí zemědělské půdy, změny evidence nemovitostí, vysídlení Litvínova II, převody parcel, seznamy pozemků obcí, Komunálního podniku, SHD, STAZA, KORDA, soupisy ploch kultur a osevu, ovocných stromů, moruší, zvířat, hospodářských strojů a nářadí, zemědělců, převzetí mlýnů, zprávy o zásobování a výživě obyvatelstva, propagační zemědělský materiál (ukázka), příděl lesů z pozemkové reformy, seznam vodních děl a toků, zásobování pitnou vodou, vodní dílo Fláje, regulace potoků, údržba rybníka, deník srážek, znečištění vodních toků, rekultivace dolu Vítězný únor, ochrana ŽP, Městský kombinát a komunální podnik, provozovny Veřejných služeb, zprávy o činnosti komunálního podniku, pasport domů a bytů, seznam budov a jejich majitelů, hlášení o stavu dopravy na Litvínovsku, soupis veřejných komunikací, výstavba tramvajové dráhy Most-Litvínov, autobusové a trolejbusové linky, železnice Litvínov-Louka, stav obchodní sítě, rozvoj služeb, seznamy živností, konfiskace německých živností, likvidace živností, ceny potravin, směrný územní plán, hospodářsko- technická směrnice, harmonogram výstavby, zprávy o výstavbě, koncepce rozvoje dvouměstí Most-Litvínov, podrobný územní a zastavovací plány, výstavba sídlišť (Osada, okrsek 15, Nad hřbitovem, Korda I, II), Koldomu, barákových táborů, školy na Osadě, školy Korda I, architektonické soutěže, výstavba zimního stadionu, sportovní a tenisové haly, nového hřbitova, likvidace hřbitova Chudeřín, demolice kapliček Dolní Litvínov a Růžodol, úpravy zámeckého parku, likvidace dolu Pavel II, výstavba komunikací, benzínových stanic, veřejného osvětlení, trafostanice, vodovodu, kanalizace, plynovody, teplofikace, demolice domů, inženýrské sítě, stavební akta domů Litvínov I-VI, Janov, Hamr, Písečná, Horní Ves-Lounice, garáží, odstranění protileteckých krytů, důlní škody na domech, plány a hodnocení kulturně-osvětové práce a činnosti, SPOZ, oslavy výročí, městská kronika, Docela malé divadlo, Divadelní festival lidově umělecké tvořivosti, Festival loutek, Symfonický orchestr města, kina, filmový klub, knihovna, zápisy knihovní rady, výzva k darování knih do nové české veřejné knihovny, Odborová osvětová zařízení, kulturní středisko, osvětová beseda, muzeum, měsíčník MěNV "Zpravodaj", Park kultury a oddechu Loučky (letní kino), pomníky a památníky, válečné hroby, církve, školství (plány, hlášení o stavu, hodnocení, zaměstnanci, výkazy, Újezdní školní rada, Lidová škola umění, školní budovy, pokus o zřízení pedagogické fakulty, zprávy o zdravotnictví, městský protialkoholní sbor, sirnato-železité lázně, ruský nouzový lazaret, péče o cikánské obyvatelstvo, seznamy spolků, obyvatel, domovských listů, reemigrantů, repatriantů, osob, které po r. 1948 opustily republiku, státní občanství, propuštění ze státního svazku ČSR, městský archiv, osobní spis JUDr. Ilji Barta, přejmenování ulic a náměstí, bezpečnost, denní zprávy VB, místní lidový soud, rejstříky přestupků, národní spolehlivost, městský znak, čestné občanství, odsun Němců (seznamy, směrnice, oběžníky), seznamy antifašistů, členů SA, kolaborantů, cizinců, plány: města, obecního majetku, využití půdy, volebních obvodů, garáží, kotelen, požárů, vodojemů, vodních ploch, demolic, výstavby, katastrální mapy Litvínov, Janov, Chudeřín, mapa evidence nemovitostí, plán obchodů, plán sadové úpravy na náměstí Míru, plán zapojení sportovního areálu u Koldomu do zeleně města.
Archiv:
Datace:
(1943) 1945 - 1990
Původce:
Městský úřad v Horním Litvínově, Stadtamt in Oberleutensdorf (předchůdce), Místní národní výbor v Horním Litvínově, Místní národní výbor v Dolním Litvínově, Místní národní výbor v Chudeříně, Místní národní výbor v Šumné, Místní národní výbor v Louce, Místní národní výbor v Janově, Místní národní výbor v Hamru, Místní národní výbor v Záluží, Městský národní výbor v Litvínově
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Městský národní výbor Lom

Otevřít
Tematický popis: Kniha přihlášených k pobytu, zápisy pléna, rady, komisí: VLK, plánovací, finanční, hospodářské, zemědělské, MH, pro zvelebení, bytové, vyživovací, obchodu, výstavby, osvětové, školské a kulturní, oslav, zdravotnictví, OPAS, sociální, OVP, občanské výbory, složení a organizace MěNV, odborů, pracovní doba, plány a plnění, hodnocení činnosti, závazky, brigády, soutěž o Vzorné město, systemizace, pracovní náplň, rozpočty a závěrky, inventarizace, revize a rozbory hospodaření, nedoplatky, daně a dávky, majetek NV: domovní, pozemkový, výdělečný, FNO - válečné škody, konfiskace, spořitelna, pojištění MěNV, měřičské práce na katastru, výměry půdy, parcely v k. ú. Loučná, rejstřík nemovitostí Lom, rekultivace, příděl půdy a budov, statek MěNV, soupisy: osevu, zemědělců, zvířat, škůdci, pěstování ovoce, JZD Lom, Státní statek Libkovice, dodávky, honitba, včely, vodovod, kanalizace, úpravy potoků, rozbor vody, rybníky Lom, škody z povodní, ochrana ovzduší, MH: domovní výkazy Lom, Loučná, domy SHD, zrušené domy Vrbenského kolonie, výkazy, rozpočty MH, škody z dolování, záměry, hřbitov, služby, sběr, Komunální podnik města Lomu, byty: údržba, výkazy, seznam, úbytky, pořadníky na byty, domovní správa: rozbory, delimitace, prověrky, zřízení DS, národní správa: výměry, seznam národních správců, korespondence, živnosti: začlenění firem do Sdruženého komunálního podniku Litvínov, seznam živností, korespondence, doprava: plán vybudování dopravní sítě na Mostecku, trolejbus Litvínov-Lom, autobusy, silnice, mosty, obchod: předražování, síť a dislokace prodejen, předvánoční zásobování, zásobování zajateckých táborů, poukázky na textil, plánovací: 5LP, příprava, směrnice, rozpis investic, GO, roční plány výstavby, GO, výstavba: územní plán Litvínov, jednání o likvidaci Lomu kvůli těžbě, Koldům, domky Loučná, veřejné osvětlení Lom-Horní Litvínov-Osada, sídliště Loučná, koupaliště Lom, akce Z: směrnice, rozpisy, stavba polytechnického pavilónu, čekárny ČSAD, chodníků, kolaudace prodejny masa Loučná, návrh stavby nákupního střediska Lom, GO: sokolovna, domů čp. 208, 209, 224, 233, 272, 342, 471, demolice čp. 81, 627 Lom, sídliště Loučná: rozpis prací, dodávek, náklady, rozpisy, dílčí rozpočet, distribuce, vytápění, úprava staveniště, objekty, povolení užívání bytů, domů, komunikace, TÚ, vodovod, kanalizace, stavební záležitosti čp. 24-241, 260-732, kultura: náplň odboru, kulturní plány, plnění, akce v kulturním domě, SPOZ, kronika, vystoupení divadelních souborů, divadelní festivaly, příděl hudebních nástrojů, kino Lom, městská knihovna, občanská vybavenost, činnost kulturních zařízení, Kulturní dům Lom, statut ZK Kohinoor, převzetí KD MěNV od ZK, KD Loučná, místní rada osvětová, Osvětová beseda Lom, místní rozhlas, návrh památkníků obětem Lom, stavba pomníku RA Lom, odhalení pamětní desky obětí Nelsonu III Osek, popis pomníku obětí z koncentračního tábora, záležitosti Němců, cikánů, církevní záležitosti, školství: jednotlivé školy, žádost o zřízení odbodné školy, ZOŠ oděvní Lom, zřízení učňovského domova, ZDŠ Lom, ZDŠ 1.- 5. Loučná, Zvláštní škola Lom, 1. MŠ, 2. MŠ, 3. MŠ, SRPŠ Lom, celkové rozpočty školství, návrh úprav školních budov, zřízení družiny, zdravotnictví: lékaři, personál, všeobecně, poradna matek, jesle, očkování, sociální péče, seznam reemigrantů, důchodců, žen v domácnosti, vnitro: volby do ÚNS, NS, NV, složení rady MěNV, doplňovací volby, volby soudců, místní koordinační výbor, AV NF, MěV NF, NF, ČSM, SSM, Leninský svaz mládeže, výbor žen, MěV ČSŽ, závazky ČSŽ, SČSP Loučná, Lom, SPB, různé spolky, divadelní spolky Rudohořan, Vesna, ČSČK Lom, Loučná, ČSPO Lom, Loučná, Svaz československých invalidů, Klub důchodců Horní Lom, Loučná, Sokol Horní Lom, TJ Baník Lom, TJ Baník Kohinoor Lom, Svazarm Lom, chovatelé drobného zvířectva, poštovních holubů, zahrádkáři, myslivci, Svaz Romů Lom, dohlížecí výbory jednoty Lom, KSČ Lom, politické strany, ROH, odbor vnitra, výměna pozemků Lom a Litvínov u koupaliště, Koldomu, sloučení Loučné a Lomu, prohlášení za mrtvé, československé občanství, domovské právo, matriční směrnice, sňatky, matriční agenda, MNV Libkovice: určení matričního obvodu, záležitosti matrikářů, ověřovací kniha, revizor skartací, předání spisoven, hospodářské záležitosti vnitra, vybavení MěNV, kanceláří, telefon MěNV, názvy ulic, přejmenování dolu Marie, sčítání obyvatel, statistika obyvatel, MLS Kohinoor I a II, MLS Lom, žádosti o doplnění stanice SNB, návrh zřízení OO VB, činnost PS VB, hodnocení kriminality, umístění pošty, bezpečnostně správní agenda, trestné případy, seznam a odsun Němců, reemigranti, seznam padlých Němců, důlní neštěstí na Kohinooru, vyhlášky MěNV, rezoluce, předseda vlády K. Gottwald čestným občanem města Lomu, vyznamenání občanů.
Archiv:
Datace:
(1925) 1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Lomu, Městský národní výbor v Lomu
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Městský národní výbor Meziboří

Otevřít
Tematický popis: Kroniky, zápisy ze schůzí pléna, rady, reorganizace, organizační řád, soutěžení, závazky, rozbory a rejstřík stížností, kritický článek do novin, rozbory, rejstříky a výkazy přestupků, vyznamenání občanů, volba volitele, volby, slib členů MNV, seznam porotců soudu, volební programy, plány práce, Hovory s lidem, jednací řády pléna, rady a komisí, činnost národního výboru a jeho orgánů, statuty komisí, činnost komisí, zápisy ze schůzí komisí: místní správní, VLK, plánovací, finanční, zemědělské, životního prostředí, pro vnitřní obchod a výživu, dopravy, místního hospodářství, služeb a dopravy, bytové, výstavby, školské a kulturní, pro mládež a tělovýchovu, zdravotní, sociálního zabezpečení, protialkoholního sboru, pro rodinu a děti, OVP, zápisy z pracovních porad, výbor žen, patronátní smlouva, pracovní řády, kádrový pořádek, kolektivní smlouvy, členové a zaměstnanci MěNV, jednací řád VLK, revize MěNV, plány, rozpočty, rozbory hospodaření, konfiskace, přihlášky německého majetku, příděly konfiskovaných domů, majetek emigrantů, měnová reforma, pojištění obecních budov, výpisy z pozemkové knihy, souhlas s prodejem domů, plochy kultur a osevu, vynětí ze zemědělského půdního fondu, změny kultur, využití půdy, zemědělské usedlosti, držitelé zemědělské půdy, zemědělská výroba, výkaz zemědělství, plnění živočišné výroby, soukromí zemědělci, osoby v zemědělství, hospodářské zvířectvo a stroje, ovocné stromy a keře, včelařství, výstavba úpravny vody na Bílém potoce, vodovodu, vodojemu, kanalizace a kmenové stoky, regulace a přeložky a znečišťování Divokého potoka, převzetí budov Komunálním podnikem, zřízení Komunálních služeb, prémiové řády, vyčlenění Technických služeb z Domovní správy, vybavenost Technických služeb, jarní úklid a čištění města, Drobná provozovna, kamenolom, provozovny místního hospodářství, topná sezóna, Domovní správa: přeměna na Podnik bytového hospodářství, organizační a prémiové řády, plány práce, rozbor činnosti, hospodaření s byty, seznam domů, kolektivní smlouvy, zaměstnanci, závazky, koncepce rozvoje komunikací, jízdní řády, dopravní značení, nedostatky v dopravě, zajištění dopravy, chování učňů v dopravě, výstavba a rekonstrukce silnice Litvínov-Meziboří a místních komunikací, rekonstrukce Okružní ulice, sjízdnost silnic v zimě, převzetí veřejných cest Státními lesy, výkazy o místních komunikacích, spotřebitelské rady, stav a rozvoj služeb a obchodu, zásobování a zajištění trhu, živnosti, prodejny a restaurace, holičství a kadeřnictví, prádelny, prodejní doba, investiční výstavba, plány investičních akcí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, povolení k užívání bytových jednotek, demoliční výměry, projekt budovy MěNV a pošty, školy, mateřské školy, jeslí, výstavba školských zařízení, agitačního střediska, kina, okresního archivu, zdravotního a rehabilitačního střediska, sauny, sportovních zařízení, skokanského můstku, lyžařského vleku, střelnice, sportovní haly, požární zbrojnice, ústřední kuchyně, kotelen, garáží, skladu třaskavin, prodejen, provozovny zahrádkářů, plynovodu, trafostanice a elektrických přípojek, veřejného osvětlení, rodinných domků, parku, terénní úpravy sídliště, stavební úřad, plán a rozbory kulturně výchovné činnosti, sbor pro občanské záležitosti, oslavy, kronikář, kino, knihovna, knihovník, vyřazování knih, Dům kultury, osvětová beseda, publikace o Meziboří, soutěž o Meziboří, cena Štítu města Meziboří, relace pro místní rozhlas, Informátor města Meziboří, povolování zábav, sázení Stromů republiky, kaplička, památník osvobození, vyznamenání ke Dni učitelů, Dům pionýrů a mládeže, halové mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchovky, spartakiáda, situace ve školství, mateřské školy, učiliště, budova ZDŠ, zdravotnické služby, boj proti alkoholismu, sociální služby, klub důchodců, jesle, požární řády, provozní řád požární zbrojnice, požární sbor, požární ochrana, organizace a spolky, změny v katastrálním území, sčítání lidu, seznam majitelů domů, československé občanství, činnost matriky, změna příjmení, archiv MNV, telefon a pošta, telefonizace sídliště, místní rozhlas, přejmenování obce, pojmenování ulic, kriminalita, Pomocná stráž VB, vyhlášky o ochraně čistoty a zeleně města, o opatření v období zhoršených rozptylových podmínek, o poplatcích za psy, městský znak, seznamy Němců, seznam antifašistů, nařízení k odsunu, vynětí z odsunu, zastavovací plán, požární plán, katastrální mapa, situační plány, mapa čísel popisných, mapa lesních porostů.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Šenbachu (Schönbachu), Místní národní výbor v Meziboří, Městský národní výbor v Meziboří
Místo vzniku:
Lobzy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Městský národní výbor Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z plenárních zasedání, ze schůzí rady, knihy obecního kmenového jmění, kroniky, sloučení Mostu s okolními obcemi, úřední název města, statut města Mostu, městský znak, volby, sčítání lidu, domů a bytů, zprávy o činnosti MNV, organizační a jednací řády, statuta komisí, zápisy ze schůzí: obvodových komisí Most-Střimice, Most-Rudolice, komise pro lidovou správu, komise místního hospodářství, dopravní, bytové, zemědělské, výstavby, pro obchod, péče o rodinu a děti, pro řešení záležitostí osob cikánského původu, kulturní, školské, trestní, bezpečnostní, pro ochranu veřejného pořádku, požární ochrany, plánovací, finanční, sociálního zabezpečení, zdravotní, pro mládež a tělesnou výchovu, pro životní prostředí, sboru pro občanské záležitosti; poradní orgán rady MěNV, rada ředitelů při MěNV, pracovní řád, kancelářský řád, organizační plán, občanské výbory, udělení Řádu práce městu Most, Cena města Mostu, družba Most - Mikasa (Japonsko), celoměstské závazky, hovory s lidem, besedy s občany, členové rady, pléna, komisí, zaměstnanci, pracovní doba, oděvní řád, systemizace, kádrový pořádek, kolektivní smlouvy, kádrové hodnocení, komise lidové kontroly, výbor lidové kontroly, stížnosti, plány hospodářského rozvoje, programové plány, paspart, maloobchodní síť, občanská vybavenost, obyvatelstvo Mostu, zaměstnanost, rozpočty, rozbory hospodaření, finanční závěrky, kontrola hospodaření, nemovitý majetek města, měšťanský pivovar, městská plynárna, Štefánikova kasárna, správa budov po Němcích, seznamy budov a jejich majitelů, národní správa, konfiskace dle dekretu č. 108/45 Sb., příděly rodinných domů, restituce židovského majetku, prodej rodinných domů, propadnutí majetku emigrantů, ceny budov a stavebních pozemků, vybírání obecních poplatků, vlastníci nemovitostí dle knihovních vložek, přehled parcel a vlastníků, rejstřík a seznamy uživatelů a vlastníků parcel, jednotná evidence půdy, sektorový přehled o plochách kultur, plochy osevu, zemědělský půdní fond, osoby činné v zemědělství, soupisy hospodářského zvířectva, výkaz ovocných stromů, JZD v Mostě, statky města Mostu, zemědělské příděly, likvidace zemědělských usedlostí, pozemkový majetek města Mostu, pozemková držba státních statků, evidence nemovitého majetku ve správě MNV, pozemkové parcely, lesní půdní fond, reorganizace správy lesního hospodářství, lesní majetek města Mostu, pozemky k zalesnění, pronájem honiteb, kanalizační síť a zásobování vodou, rekonstrukce vodovodu, generel životního prostředí, udržování čistoty, městská skládka odpadků Skyřice, rekultivace, seznamy živnostníků, obchodníků, sedláků a národních správců, výměry o konfiskaci živností, národní správa živností, živnosti navržené k likvidaci, Sdružený komunální podnik Most, Veřejné služby města Mostu, Městské hospodářství v Mostě, Podnik místních služeb v Mostě, Sdružená provozovna MěNV Most, Technické služby města Mostu, městská jatka, městské koupaliště, městský pohřební ústav, krematorium, likvidace a přemístění hřbitova, výstavba nového hřbitova a krematoria, židovský hřbitov, příděly bytů, hospodaření s byty, Podnik bytového hospodářství, domovní řád, pasportizace bytů, rozvod tepla, dopravní síť, trolejbusová trať, výstavba tramvajové. dráhy, letiště Most-Libkovice,pasport místních komunikací, veřejné osvětlení, tržní řád, maloobchodní síť, veřejné stravování, situace v zásobování, směrný územní plán, výtvarný generel, výstavba sídliště v osadě "Zdař Bůh", sídliště "Pod Žateckou", sídliště "Nový Most", podobný územní plán, výstavba v novém Mostě: lidová škola umění, kulturní dům, hřbitov, návrhy na střed Mostu, organizace výstavby, studie sportovního areálu, park Šibeník, zvláštní škola, dětský domov, Dům pionýrů a mládeže, památník Velké mostecké stávky, průmyslový areál Most-Velebudice, průmyslová oblast Most- Sedlec, okrsek Chanov, park kultury a oddechu Ressl,stadion TJ Baník Souš v Mostě, generel tělovýchovy, sportoviště, studie botanické zahrady v Mostě, studie lanové dráhy na Hněvín, adaptace bašty hradu na hvězdárnu, rekonstrukce areálu Hněvín, parky a sadové úpravy, výstavba horkovodu, teplofikace a plynofikace, akce 5M, akce Z, škody po náletech, soupisy domů určených k demolici, demoliční příkazy, likvidace osady Střimice a Pod Špičákem, rozšíření Lomu Ležáky, geologický průzkum pilíře města Mostu, likvidační záměr města, koridor inženýrských sítí, dokumentace památek a základního výzkumu města, přesun děkanského kostela, stavebně historický průzkum městského jádra, stavební záležitosti domů Most, Střimice, Rudolice, jednotný plán kulturně výchovné činnosti, městský dům osvěty, kulturní střediska, sluneční lázně, Mostecké hudební pondělky, městské divadlo, správa městských kin, městské muzeum, mobiliáře z pozůstalosti Ulriky von Levetzow, městská knihovna, výstavní síň, chráněné památky, pomníky a památníky, příděly kostelů církvím, klášter minoritů, církevní pozemkový majetek, přehledy o stavu školství, průmyslová škola, učňovská škola, veřejná obchodní škola, zvláštní škola, přehled školských a kulturních zařízení, městská hudební škola, pojmenování škol, rozvoj tělovýchovy a sportu, tělovýchovné spolky, sportovní stadion, zdravotnické služby, zdravotní obvody, městská dezinfekční stanice, lázeňský řád, městský starobinec a chudobinec, chudinské podpory, sociální péče, péče o rodinu, kriminalita mládeže, Trnkovy domovy, dětské domovy, jesle, cikánská problematika, sídliště Chanov, ochrana veřejného pořádku, kriminalita a alkoholismus, protialkoholní sbor, přestupky, změna jména a příjmení, udělení státního občanství, pohyb obyvatelstva činnosti matriky, počty obyvatel, statistika cizineckého ruchu, osoby německé národnosti, seznamy Francouzů pochovaných v okrese Most, evidence válečných hrobů, mimořádný lidový soud, místní lidový soud, přejmenování osady "Zdař Bůh" na Stalingradskou čtvrť, rozdělení města do čtvrtí, seznamy ulic, názvy ulic a prostranství, přidělení č.p., seznamy spolků a organizací, městský archiv, městská inspekce veřejného pořádku, prezident E. Beneš čestným občanem, tryzna k úmrtí J. V. Stalina a K. Gottwalda, opatření k výročí srpnových dnů, požární řád, hasičský sbor, požární ochrana, orientační plány, plán Rudolice, plány volebních obvodů, Most v likvidaci, katastrální území Most - Rudolice - Střimice, mapy čísel popisných.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Mostě, Městský národní výbor v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Městský úřad Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kroniky města Litvínova a jejich přílohy, rozbory hospodaření, zápisy městské rady a zastupitelstva. Přír. 10/09: zápisy komisí, vynětí ze ZPF, zprávy o činnosti škol. Přír. 14/09: zápisy komisí, rady a zastupitelstva. Přír 18/09: kroniky. Přír. 28/11: kroniky. Přír. 25/13: kronika. Přír. 26/13: výroční zprávy škol, připojení pozemních komunikací, zápisy výborů a komisí, kontrolní zprávy
Archiv:
Datace:
1990 - 2011
Původce:
Městský úřad v Litvínově
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Městský úřad Lom

Otevřít
Tematický popis: Zápisy komisí, roční rozpočty, zápisy městské rady a zastupitelstva, obecní vyhlášky, volby, roční účetní výkazy, rozvahy.
Archiv:
Datace:
1990 - 2002
Původce:
Městský úřad v Lomu
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace