Učňovská škola Kopisty

Otevřít
Tematický popis: Třídní katalogy, třídní knihy, katalogové listy absolventů, pedagogické porady, záležitosti DOŠ, vnitřní věci školy, kurs dospělých pracovníků, věci učitelů, SRPŠ, ROH, ZO KSČ, SSM, nepovinné předměty, zájezdy, závěrečné učňovské zkoušky, brigády, rozbory pedagogicko-výchovné činnosti, různé pedagogické materiály, razítka UŠ a DOŠ.
Archiv:
Datace:
1961 - 1980
Původce:
Učňovská škola v Kopistech, Dívčí odborná škola v Kopistech
Místo vzniku:
Čistá (o. Svatava)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Učňovské a živnostenské školy

Újezdní školní rada Horní Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Hlavní knihy, pokladní deníky, jednací protokol, žádost o přidělení naturálních bytů ředitelům škol, opravy a úpravy ve školách, čistota školní budovy, žádost o odpis dávky z majetku, žádost J. Kocourka o zproštění funkcí v ÚŠR.
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Újezdní školní rada česká v Horním Jiřetíně
Místo vzniku:
Kamýk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)

Újezdní školní rada Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů, evidence účtů, jednací řád ÚŠR a MŠR, předávací protokol agendy ÚŠR, volby ÚŠR (MŠR) , ukončení činnosti ÚŠR, funkcionáři ÚŠR (MŠR), rozpočty škol (MŠ, místní, újezdní a pomocné), uzávěrky škol (MŠ, místní, újezdní), poplatky za školní budovy a pozemky Horní Litvínov, operativní plán škol, příspěvky obcí do školního újezdu, peněžité dary pro škol, úhrada dlužných účtů škol, výplaty z konta ÚŠR, pokladní a účetní vedení ÚŠR (MŠR), inventář škol a pomůcek, pojištění, MŠ Litvínov: Sokolská ul., nám. Z. Nejedlého, MŠ Chudeřín, MŠ Stalinovky, MŠ Dolní Litvínov, MŠ Louka, zřízení MŠ Růžodol, I. NŠ Litvínov (u Bílého sloupu), II. NŠ, rozdělení II. NŠ na II. a IV. NŠ Litvínov, NŠ Dolní Litvínov, III. NŠ Litvínov, NŠ Louka, prodej dřevěných domů v Litvínově pro školu Chudeřín, školní obvody středních škol, Masarykova SŠ Litvínov (Sokolská ul.), II. SŠ, SŠ Dolní Litvínov, pomocná škola Litvínov, letní škola Lounice, učitelé (seznamy, osobní záležitosti, byty, cestovné), přijetí školníků, zaměstnanci školního újezdu (školníci, uklízečky včetně pojištění), pracovní řád školníků, přijímání uklízeček, výkazy přijatých žáků, seznam dětí přijatých na gymnázium Litvínov, seznam dětí nepřihlášených k zápisu, přestěhování žáků, zdravotní prohlídky, očkování, sportovní akce, kulturní slavnosti, okresní péče o mládež, stravovací akce, chování žáků, úprava školních místností v bývalé továrně Horn, přehled potřeb oprav školních budov, výstavba škol Litvínov, úklid škol, otop pro školy, půjčování učeben na kulturní účely, půjčování tělocvičen, uzavření německých škol, umístění Státního reálného gymnasia v Horním Litvínově, potřeby místních škol, zrušení MŠR Louka.
Archiv:
Datace:
1945 - 1950
Původce:
Újezdní školní rada v Horním Litvínově
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)

Úřední soud Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Civilní rejstříky: AR - všeobecně, B -upomínky žalob, C až H - civilní sporné, J,K,L,N,VN - exekuce, M - drobné exekuce, Mk - výpovědi z bytů, index k rejstříkům B až M, trestní rejstříky: Bs,Cs,Ds,DLs,Es, Fs,Gs, Gns - žádosti o milost, index k trestním rejstříkům, II. skupina - generální a pomocné spisy: ústava, práva občanů, vyznamenání, státní správa, změny názvů obcí, chod agendy, pošta, smíšená podání, statistika, spisový řád a skartace, služební poměr a požitky úředníků, soudců a státních zástupců, úřad justiční správy, úřad strážní služby, péče o pospolitost, právní péče, soudní zřízení a správa, zasedání policie, soudní řeč, právní zástupce, soudní organizace, občanské právo, obchodní právo, civilní sporné řízení, dražba, vnucená správa a dražba, konkurs a vyrovnání, nesporné řízení, matriční a stavovské záležitosti, záležitosti rejstříků, notáři, pozemkové knihy, ukládací řízení, trestní právo, trestní řízení, zvláštní ustavení v trestním řízení, provádění a výkon trestu, zacházení s vězni, úkoly policie, bezpečnost, účetnictví, rozpočty, hospodaření, pokladny, soudní platebna, pozemkové a stavební záležitosti, domovní práce ve státních budovách, státní objednávky, daně, soudní poplatky, církevní a náboženské spolky, věda, umění, kultura, rekreace, sociální pojištění, hospodářské záležitosti, zemědělství a lesnictví, osídlování, fideikomise, dědičné statky, branná moc, zahraniční záležitosti, právní styk se zahraničím, vlastní soudní agenda: civilní AR -všeobecné rejstříky, C -občanské spory, E - zbavení svépravnosti, F - ediktální záležitosti, K -dražba nemovitostí, trestní Bs - soukromé žaloby, Cs - trestní příkazy, Ds - přečiny, Es - přestupky.
Archiv:
Datace:
(1935) 1938 - 1943
Původce:
Úřední soud v Hoře Svaté Kateřiny, Amtsgericht in Katharinaberg
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední soud Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Inventář věznice, index k rejstříkům B až E,L,M,Mz,Mzr, personálie, počátek AG, ústava, práva občanů, vyznamenání, státní právo, tisk, rozhlas, film, změny názvu obcí, chod agendy, pošta, justiční úřad, statistika, spisovna, skartace, spisový a jednací řád, zaměstnanci soudu (dovolená, požitky), závěrečné zkoušky čekatelů, výkon služby, právní péče, soudní zřízení, soudní organizace, občanské právo, obchodní právo, vedlejší obory občanského práva, civilně sporné a nesporné řízení, rodinné právo, pozůstalosti, matrika, rejstříky, notáři, pozemkové knihy, depozita, trestní řízení, zvláštní obory trestního řízení, provádění, výkon a statistika trestů, ustanovení o vězních, vězni (zacházení, potřeby), úkoly policie, bezpečnost, účetnictví, rozpočty, pokladna, pozemkové, stavební záležitosti, zařízení, dávky, soudní poplatky, kultura, rekreace, sociální pojištění, hospodářské záležitosti, zemědělství, lesnictví, dědické soudy, branná moc, zahraniční záležitosti, sirotčí pokladna, protiletecká ochrana, právní pomoc - styk se zahraničím, válečné zákony, seznam generálních spisů, obsazení AG soudci a úředníky, jmenování notářů, právních zástupců, rozdělení agendy, dohled na oddělení AG, stížnosti na justiční správu, budova soudu, věznice, služební byty, úklid soudu, telefon, knihovna, poštovní poplatky, údržba pozemků a budov, cestovné, soudní platebna, soudní uzávěrky, kolky, sirotčí pokladna, peněžní kniha, dědické statky, přehledy, sběrné spisy 4. oddělení: výtky a sdělení účetnímu úřadu, seznam sběrných spisů, účetní a pokladní záležitosti, všeobecná nařízení, opisy rozsudků manželských rozluk, civilní 2 C - civilní spory, 3/2 K - exekuce nemovitostí, 2 Mk - výpovědi z bytů, trestní 4/3 Bs - soukromé žaloby, 4 Cs, 3 Cs - trestní příkazy, 4/3 Ds - přečiny, 4/3 DLs - zločiny, 4 Es - přestupky, dědický soud, sběrné spisy.
Archiv:
Datace:
1938 - 1945
Původce:
Úřední soud v Horním Litvínově, Amtsgericht in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední soud Most

Otevřít
Tematický popis: Rejstříky-všeobecné: 2 AR, 3 AR, 5 AR, rejstříky 3 C až H - spory, 5 Mk - výpovědi z bytů, index k rejstříkům B až G, rejstříky HL -depozita, exekuce, I až L,N,VN - exekuční, rejstříky II -M,Mzr,Mz- exekuční, index k M, Mz,Mzr, rejstříky - trestní: Bs,Cs,Ds,DLs,Es,Fs, Gs, indexy Bs,Cs,Ds,DLs,Es, seznam zatčených, I. skupina -personální, III. skupina -sběrné 3.Sam.3 - všeobecná nařízení, 4.Sam. - jednací a spisový řád, 4 Sam.3 - různé přehledy, všeobecná nařízení, 4 Sam.4 - dědický soud, 5 Sam.3 - všeobecná nařízení, 5 Sam.4-1 - oddlužný úřad, 5 Sam.5 - seznam dlužníků, IV. skupina - civilní 2 AR, 3AR - všeobecné, 3 C - civilní spory, 3 E - svéprávnost, 5 K - dražba, 5 L - vnucená správa, 5 M - exekuce, 5 Mz, 5 Mzr, 3 Mk - výpovědi z nájmu, 2 Psch - ochrana pachtů, 3 C - trestní, 6 Bs - soukromé žaloby, 6 Cs - trestní příkazy, 6 Ds - přečiny, 6 DLs - zločiny, 6 Es - přestupky, VI. skupina - dědický soud: A. rejstříky dědičných statků, B. Spisy: 4 Ehr - listiny dědičných statků, 4 S.Akt.E - sběrné spisy, VII. skupina - oddlužný úřad, A. rejstříky LwE, rejstříky listin, rejstříky LwE, index k rejstříku LwE, B. spisy: sběrné I. AR - personální záležitosti, II. AR přehled, statistika, III. AR - styk s nakladateli, IV. AR - s nadřízenými úřady, V. AR - zprávy, VI. AR - zvláštní záležitosti, VII. AR - právní pomoc, seznam obcí v obvodu oddlužného úřadu, oddlužené spisy: 8 LwE, VIII. skupina - obchodní rejstřík: HRA - OR AG Bílina, HRA - OR AG Přísečnice, HRB - OR AG Bílina, indexy k OR HRA, HRB AG Bílina, rejstříky AR - všeobecně, B. omezení obchodu za války, důvěrná sdělení, výkazy rejstříků, přepis obchodního rejstříku, oznámení obchodního rejstříku, seznam firem pod komisařaskou správou, seznam úřadů zrušených firem, 7 AR - všeobecné rejstříky - sběrné spisy, 7 HRA, 7 HRB - firemní spisy AG Bílina, IX. skupina - oddělení pracovních sporů - A. rejstříky Ca - pracovní spory, index k Ca, B. Spisy: Ca - pracovní spory.
Archiv:
Datace:
1938 - 1945
Původce:
Úřední soud v Mostě, Amtsgericht in Brüx
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední zastupitelství Most

Otevřít
Tematický popis: Rejstříky 4 PLs - trestní procesní listy, index k rejstříkům 4 PLs, rejstříky 5 PLs - trestní procesní list, index k rejstříku 5 PLs, trest. spisy 4 PLs, trestní spisy 5 PLs.
Archiv:
Datace:
1941 - 1944
Původce:
Úřední zastupitelství v Mostě, Amtsanwaltschaft in Brüx
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Ústav geodézie a kartografie - středisko Most

Otevřít
Tematický popis: Parcelní protokoly Mostu a obcí, sestavení tříd obcí, operáty, pozemkový katastr obcí, katastrální elaboráty berních okresů Most, Horní Litvínov, Hora Svaté Kateřiny, katastrální hodnoty berních okresů Most a Horní Litvínov, umístění Katastrálního měřického úřadu v Mostě, hospodářsko- technické úpravy pozemků (HTÚP) JZD, soupis parcel Hora Svaté Kateřiny a okolí, skartační a spisové plány, české názvosloví, územní změna, evidenční karty Křižatky, mapy Litvínova - plán HTÚP, jednotného osevu, honů, Lomu a Janova - pomístné názvy, Most geometrický plán rozdělení parcel, Horní Litvínov - ohraničení tzv. Kaulangeru, dvory Nemilkov, Líšnice, Koporeč, dvůr Líšnice - přehledná mapa, Lesy královského města Mostu, velkostatek Bílina. Nezpracováno: pozemnostní archy k obcím okresu Most
Archiv:
Datace:
1839 - 1958
Původce:
Ústav geodézie a kartografie, středisko v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Ústřední matice školská - místní odbor dam Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisník místního odboru dámského ÚMŠ pro Most a okolí.
Archiv:
Datace:
1893 - 1921
Původce:
Místní odbor dam při Ústřední matici školské v Mostě, Dámský odbor ÚMŠ pro Most a okolí
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní spolky do roku 1948
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace