Farní škola (německá), Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů, výpisy ze zkušebních protokolů.
Archiv:
Datace:
1774 - 1850
Původce:
Farní škola v Horním Litvínově, Pfarrschule in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy hlavní a farní (triviální)

Farní úřad Bečov

Otevřít
Tematický popis: Kronika, deník P. Václava Berenklaua, biřmovanci, snubní protokoly, změny náboženství, soupis památek, oznámení bohoslužeb, seznamy kázání, nadace kostela Bečov a kaple Skršín, nadační mše kostelů Bečov, Volevčice, Bedřichův Světec, kaple Zaječice, obilní rejstřík, hospodářské knihy, knihy účtů kostela Bečov, Volevčice, B. Světec, Skršín, kaple Zaječice, bratrstvo hudebníků Bečov, index k patentům, jednací protokoly, císařské patenty, cirkuláře zemského gubernia, pastýřské listy, řád biskupské vizitace, korespondence s úřady, personálie páterů, předání fary, statistika, kaplani, odpustkové breve Bečov, bohoslužby, seznamy farníků, benedikce nádobí a zvonů, ostatky sv. Kříže, údržba soch, seznam křížů a soch, velikonoční zpovědi, křty, sňatky, změny náboženství, církevní sňatky, rejstříky svateb, křtů a úmrtí, souhlasy vrchnosti k sňatkům, poučení snoubenců, dispozice k manželství, fase a založení škol Bečov, B. Světec, školy B. Světec, Volevčice, Počerady, hřbitovy Bečov, Volevčice, B. Světec, dotazník kostela Bečov, inventáře kostelů Bečov, Volevčice, B. Světec, Zaječice, Skršín, oprava kostela a fary Bečov, nové varhany, Boží hrob Bečov, zvony k válečným účelům, socha Ecce homo Bečov, krádež v kostele Bečov, dotazník kaple Volevčice, kostel Volevčice (stavební úpravy, inventář, pouzdro z věže, nové vybavení, přelití zvonu), kostel B. Světec (dotazník, opravy, restaurování hlavního oltáře), kaple Skršín (zřízení, inventář), kaple Zaječice (patronát, důležité písemnosti, listina v oltáři, zvon, sakristie), desátky, nadační akta, nadace kostela B. Světec, Skršín a Volevčice, redukce nadací, pozemky, pacht polí, kostelní účty Bečov, Volevčice, dluhopisy, státní půjčka, chudinský fond, kostelní fase, rejstřík obilí, soupis lobkovických farností, soupis archiválií, poznámky k církevním dějinám.
Archiv:
Datace:
1580 - 1950
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Bečově, R. k. Pfarramt in Hochpetsch
Místo vzniku:
Bukovany
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Brandov

Otevřít
Tematický popis: Kniha dekretů, inventář fary a kostela, popis soch a kaplí, nadace, změny vyznání, biřmovanci, oznámení bohoslužeb, témata kázání, hospodářská kniha, kronika fary, kostelní účty, pokladní knihy, plátci církevní daně, daň ze mzdy, patenty, farní fase, korespondence s biskupskou konzistoří, patronátním úřadem, MNV Brandov, Zemským kulturním radou pro Čechy, záležitosti farní rady, matriční dotazník, nadace, fundační instrument kaplana pro Brandov, inventář kostela a fary, farní knihovna, popis kaplí a soch, seznam biřmovanců, změny náboženství, plat faráře Antona Gampa, žádost faráře místodržitelství, aby dalo návrh císaři na udělení vyznamenání G. A. Langemu za sociální činnost, záležitosti školy, přiznání daní, hospodářský výkaz, soudobá dokumentace. Dodatek: pokladní deník kostelní farní rady.
Archiv:
Datace:
1743 - 1947
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické u sv. Michala v Brandově, R.k. Pfarramt in Brandau, Parochia ad Sct. Michaelem in Brandau
Místo vzniku:
Libava
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad České Zlatníky

Otevřít
Tematický popis: Kniha cirkulářů biskupské ordonance a konzistoře, oběžníky konzistoře, popis duší, výkazy nadačních mší a persolucí, knihy oznámených bohoslužeb, knihy oznámení sňatků, kostelní účty.
Archiv:
Datace:
1778 - 1949
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Českých Zlatníkách, R.k. Pfarramt in Böhmisch Schladnig
Místo vzniku:
Čirá
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Český Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Kniha patentů, popis duší, biřmovanci, nadace, persoluce nadačních mší, rejstřík výsevu a sklizně, kostelní účty, korespondence s biskupskou konzistoří, patronátním úřadem, povolení vrchnosti k sňatku poddaných, farní fase, nadační mše, inventář kostela a fary, adopce, oprava kostela a fary, okresní školní výbor, přiznání daní, kostelní účty, různé.
Archiv:
Datace:
1800 - 1948
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Českém Jiřetíně, R.k. Pfarramt in Georgendorf
Místo vzniku:
Střekov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Dolní Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Kroniky, majitelé domů Dolní Jiřetín, Čtrnáct dvorů, Záluží, seznamy duší Dolní Jiřetín, Čtrnáct Dvorů, Záluží, změny vyznání, biřmovanci, kázání, ohlášené bohoslužby, manželské ohlášky, nadace kostela sv. Mikuláše v Dolním Jiřetíně, persoluce, kostelní účty, podací protokoly, povýšení Dolního Jiřetína na beneficium, pastýřské listy, různé předpisy, Okresní věstník, Úřední list okresního hejtmana, zřízení lokalie, prebenda a štola, osobní spisy a daně kněží, církevní statistika, kázání, renovace hostií, škola v Dolním Jiřetíně, škola v Záluží, stavba a opravy kostela a věže, uzavření kostela, stavba nového kostela, poškození kostela důlní činností, údržba fary, inventáře kostela a fary, nadace, nadační mše, církevní pozemky, pozemkové archy, kupní a nájemní smlouvy, fase a daně, kostelní účty, peněžní a obilní účet, účet za zvonění, věčné světlo, charita, různé. Dodatek: opisy matrik.
Archiv:
Datace:
1642 - 1944
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Dolním Jiřetíně, R.k. Pfarramt in Niedergeorgenthal
Místo vzniku:
Chrudim
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Fláje

Otevřít
Tematický popis: Kniha nadací, seznam soch a křížů, změny náboženství, kostelní účty, farní kronika, farní fase, inventář kostela, seznam farníků (popis duší), mešní nadace, protokol o stavu budov, pojištění církevních budov, výkaz majetku, pacht pozemků, seznam biřmovanců, padlí za 1. světové války.
Archiv:
Datace:
1680 - 1946
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické ve Flájích, R.k. Pfarramt in Fleyh
Místo vzniku:
Krásná Lípa (o. Šindelová)
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Havraň

Otevřít
Tematický popis: Pamětní kniha, zápisy kostelní rady, změny náboženství, civilní rozloučení manželů a prohlášení za mrtvé, knihy oznámení bohoslužeb, knihy ohlášek, témata kázání, biřmovanci, mešní nadace, persoluce, hospodářská kniha, knihy účtů kostela Havraň, příjmy ze štoly, účty stavebního fondu, účty chudinského fondu Havraň a Moravěves, podací protokol, oběžníky biskupské konzistoře, pastýřské listy, oběžníky OkÚ v Mostě, seznam duší, výuka náboženství - mise, osobní spisy: P. A. Klepsch, P. Leo Sirch, výkaz zaopatření umírajících, seznam kaplí, křížů a soch ve farním obvodu Havraň, nadační mše, mešní nadace F. L. Audrického z Údrče, inventář kostela a fary Havraň, zapůjčení soch na výstavu městskému muzeu Most, oprava vodovodu na faře, kostelní účty, roční rozpočty, účty kaple Líšnice, právní urovnání kaple Líšnice, předání fondů ve správě fary Havraň, předání církevního jmění, církevní daň, poznámky k dějinám Havraně.
Archiv:
Datace:
1737 - 1950
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Havrani, R.k. Pfarramt in Hawran
Místo vzniku:
Zejbiš
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Holešice

Otevřít
Tematický popis: Kronika fary, změny náboženství, biřmovanci, témata kázání, oznámení bohoslužeb, ohlášky, snubní protokoly, fundace a mešní nadace, nadační mše a persoluce kostelů Malé Březno, Albrechtice, hospodářská kniha, účty kostela Holešice, Albrechtice a kaple Hořany, index výnosů arcibiskupské konzistoře, podací protokoly, pastýřské listy biskupů, vyčlenění f.o. Holešice z f.o. Slatinice, visitace biskupů, korespondence s úřady a spolky, osobní spisy P. V. Ehrlicha, P. C. Hahnela a různých kněží, smlouvy s kaplanem zámku Jezeří a s P. F. Stupkou, seznam evangelických pastorů z Holešic a okolí, příjmy zaměstnanců fary, seznamy duší: Holešice, Jezeří, Albrechtice a Malé Březno, velikonoční zpovědi, křty, pohřby aj., bohoslužby Holešice, Malé Březno, Albrechtice, misie Holešice, seznam křížů a soch, přemístění kříže Albrechtice, pomazání nemocných, svěcení bohoslužebných nádob, zvonu, křížových cest a církevních praporů, hřbitovy, výuka náboženství, mše v kostelích Holešice, Albrechtice, fundace J. M. Heergesella k oltáři Pražského Jezulátka v kapli Albrechtice, mše Malé Březno, závěť C. Lobkovicové, inventáře kostelů Holešice, Malé Březno, Albrechtice, zvony, věžní hodiny kostela Malé Březno, nové křtitelnice, konzervace sochy sv. Anny v Malém Březně, renovace kostela a fary Holešice, oprava fary Malé Březno a kostela Albrechtice, válečné škody na církevních budovách, vyvázání pozemků, výkaz osevu a výmlatu, výnosy nemovitostí, pacht farních pozemků, škody na farních loukách (výstavba vodovodu), příspěvek na alumnát, daně, fase a desátek, příjmy z pozemků a ekvivalent pozemkové daně, mimořádné dávky z pozemků, nástin dějin Albrechtic, soudobá dokumentace. Dodatky: kniha persolucí, účetní kniha.
Archiv:
Datace:
1671 - 1954
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Holešicích, R.k. Pfarramt in Holschitz
Místo vzniku:
Todně
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Farní úřad Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Kniha patentů konzistoře + index, extrakty z královských patentů, dárci kostelu v HSK, biřmovanci, nadace, persoluce mešních nadací, témata kázání, oznámení bohoslužeb, ohlášky, hospodářská kniha, protokoly farní rady, farní kronika, kostelní účty, účetní kniha chudinského fondu, papežské buly, císařské patenty a nařízení českého gubernia, arcibiskupská konzistiř Praha, biskupská konzistoř Litoměřice, listy biskupů, ordinariátní listy, korespondence s vikariátem Most, Krajským úřadem Žatec, fojtovním komisariátem, Okresním hejtmanstvím Most, Okresním úřadem HSK, Landrátem Most, magistrátem, MěÚ HSK, památkovým úřadem, statistika, autentika, farní fase, taxa štoly a mzdy kněží, personálie, systemizace kaplana, nadace, oprava kostela a fary, oltářní obraz od A. Weidlicha, oratoř kostela, nové zvony, oprava kostelní věže, varhany, odevzdání stříbrných kalichů, záležitosti kostelů Brandov, Rudolice v H., Nová Ves v H., inventář kostela a fary města, pořad bohoslužeb, výkaz zpovědí, fase učitelů, záležitosti školy, křesťanská cvičení, výuka náboženství, křestní list A. J. Löffera, podklady pro uzavření manželství, výkaz výnosů z farních polí, dluhopisy, domovská a pozemková daň, rukopisy teologických přednášek, spolek Volksverein, příjmy a vydání, kostelní účty, daň ze mzdy, účty chudinského fondu, různé.
Archiv:
Datace:
1567 - 1949
Původce:
Farní úřad církve římskokatolické v Hoře Svaté Kateřiny, R.k. Pfarramt in Katharinaberg
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace