Dehor, okresní podnik místního průmyslu Most

Otevřít
Tematický popis: Zřizovací listina a status podniku, organizační řády, pravidla řízení podniku, pracovní řády, prémiový řád slévárny, kolektivní smlouvy, příkazy ředitele, zápisy z pracovních porad, zápisy z kontrol v podniku, přejímání živností od soukromníků, převod majetku mezi Oblastním sdruženým komunálním podnikem Most a Okresním komunálním podnikem Most, slučování podniků místního hospodářství, delimitace provozoven a majetku do Okresního podniku místního hospodářství Most, reorganizace podniku místního hospodářství, rozbory hospodaření, roční výkaz Okresního komunálního podniku Most, výrobně-technický pasport, generel rozvoje služeb, koncepce rozvoje, zprávy o stavu sítě služeb v okrese, zajištění výstavby nových objektů podniku v důsledku likvidace města, odvolání a jmenování ředitele, přehledy a statistika zaměstnanců, přehled provozoven, stavební spisy a plány slévárny, závady v provozu slévárny, stavební spisy a plány hračkárny v Brandově, hospodářská střediska v Chomutově (hračkárna), Nové Vsi v Horách (hračkárna), v Žatci (truhlářství), v Lounech (truhlářství), v Mariánských Radčicích (pila), v Mostě (radiotelevize), v Litvínově (radiotelevize), zajištění radiotelevizní služby, zpráva o jednání se zahraničními odběrateli, zřizování učňovských středisek, učňovské středisko v Záluží, podnikový časopis Dehoráček.
Archiv:
Datace:
1946 - 1987
Původce:
Oblastní sdružený komunální podnik v Mostě, Okresní průmyslový kombinát v Mostě, Městské hospodářství v Mostě, Veřejné služby města Mostu, Okresní podnik místního průmyslu v Mostě, Dehor, okresní podnik místního průmyslu v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba nábytku

Děkanský úřad Most

Otevřít
Tematický popis: Pamětní knihy, patenty, dekrety a výnosy konzistoře Praha a Litoměřice, index oběžníků arcibiskupské konzistoře, seznam duší, změny vyznání, rozvody, biřmovanci, snubní protokoly, ohlášky, oznámení bohoslužeb, kázání, fundace, mešní nadace, nadační mše, kostelní účty, podací deníky, encyklika papeže Řehoře XVI., pastýřský list německých biskupů, záležitosti vikariát, oběžníky, záležitosti města Mostu (patronáty), účast církve na otevření nových státních úřadů, posvěcení děkanského kostela, demarkace mosteckých farností, kompetence v Rudolicích, personální záležitosti kněží, zpráva o kněžstvu a řádech, fase děkana, štola a naturálie, kaplani, řeholní knězi, fakulty knězů, ostatky P. Martina Meinerta z Wolkenbachu, varhaník Franz Ohlhans, spor ředitele kůru s děkanem, zrušení věžného, pojištění zaměstnanců, duchovní správa ve věznici a u posádky, zbavení úřadu, náboženská výchova ve vojenském ústavu 42. regiment vévody Wellingtona, duchovní správa kostela piaristů, vyučování náboženství na školách v Mostě, kanonické mise, renumerace, otevření měšťanské školy v Mostě, školní knihovna, Okresní školní rada Most, MŠR, svěcení křížových cest, benedikce kaple sv. Ducha a kaple Zahražany po opravách, krematorium, povolení užívání hřbitova sv. Václava, církevní průvod, seznam soch a křížů, doprava exhumace, domov sv. Josefa - řád karmelitek, křížové sestry v nemocnici, výkaz matrik, církevní přestupy, biřmování, předpisy církevních sňatků, zrušení manželství, rozvody a změny jmen, údržba památek, odevzdání kovů, církevní výstavy, spolek katolických žen, svěcení praporu ostrostřelců, katolický dům, kino Charity, Charita, pomníky padlých, zajištění farního archivu, nadační listiny, nadace děkanského kostela, nadační jmění, fundace, mešní nadace, nadace na zvonění, hudba z věže kostela, nadace, beneficium, majetek a inventáře děkanského kostela, předměty zapůjčené městskému muzeu, hudební nástroje, elektrické zvonění, přestavba varhan, stavba věže, oprava církevních objektů po požáru 1820, zástavba u děkanství čp. 146, 144, protiletecká opatření v děkanském kostele, vrácení zvonů, inventář kostela piaristů, koupě kostela a kláštera piaristů městem, inventář kaple Ecce homo a kostela sv. Vavřince, nadace, sloučení jmění kaple sv. Vavřince a děkanského kostela, pozemek bývalého kostela sv. Vavřince, kaple Zahražany, inventář kaple Zahražany, oprava křížové cesty Zahražany, předání církevního majetku, výkaz obilí, pozemkové archy, pacht, směna parcel, hospodářské výkazy, účty děkanského kostela a kaple Ecce homo, poutní místo Zahražany, tiskové výzvy, proticírkevní akce u pomníku císaře Josefa II., tiskové promluvy (rodinná katastrofa v Zabrušanech po popravě Eceuarda Rodewalda v Mostě), kázání na svátek P. Marie Sněžné, různé. Dodatky: materiály z věže Děkanského kostela v Mostě, texty kázání farářů.
Archiv:
Datace:
(1610) 1674 - 1949
Původce:
Děkanský úřad církve římskokatolické v Mostě, R.k. Dechantamt in Brüx
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - vikariáty a děkanáty

Dělnický pěvecký spolek, Dolní Jiřetín, Čtrnáct Dvorů

Otevřít
Tematický popis: Kniha protokolů ze schůzí a valných hromad, účetní knihy příjmů a vydání.
Archiv:
Datace:
1919 - 1938
Původce:
Dělnický pěvecký spolek německý v Dolním Jiřetíně - Čtrnácti Dvorcích, Deutscher Arbeitergesangsverein in Niedergeorgenthal - Vierzehnhöfen
Místo vzniku:
Chrudim, Krajková
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Dělnický sbor tamburářů Chudeřín

Otevřít
Tematický popis: Kniha se stručnými dějinami spolku a přehled o činnosti, zápisy z valných hromad, statuta a zřízení spolku, běžná korespondence, dokumentace a foto.
Archiv:
Datace:
1909 - 1950
Původce:
Dělnický sbor tamburašů v Chudeříně
Místo vzniku:
Krásná
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Dělnický spolek přátel dětí - místní skupina Chudeřín

Otevřít
Tematický popis: Statuta spolku, praporek spolku.
Archiv:
Datace:
1935 - 1935
Původce:
Místní skupina dělnického spolku přátel dětí v Chudeříně
Místo vzniku:
Krásná
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky studentské a mládežnické do roku 1948

Dělnický tělocvičný spolek pro oboje pohlaví Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí představenstva, zápisy z měsíčních schůzí, zápisy ze schůzí předcvičitelů.
Archiv:
Datace:
1921 - 1938
Původce:
Dělnický tělocvičný spolek pro oboje pohlaví v Horním Litvínově
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

Dětský domov a školní jídelna Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Pedagogické porady, rozpočty, účetní závěrk,y.
Archiv:
Datace:
1994 - 2005
Původce:
Dětský domov a školní jídelna v Hoře Svaté Kateřiny
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sociální ústavy po roce 1945 (starobince, domovy důchodců, okresní ústavy soc. služeb, dětské domovy apod.)

Divadelní soubor Hraničář Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Kronika souboru.
Archiv:
Datace:
1959 - 1965
Původce:
Divadelní soubor v Hoře Svaté Kateřiny, Divadelní a estrádní soubor v Hoře Svaté Kateřiny
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové

Divadelní soubor Jirásek Patokryje

Otevřít
Tematický popis: Kroniky souboru.
Archiv:
Datace:
(1950) 1955 - 1962
Původce:
Divadelní soubor Jirásek v Patokryjích
Místo vzniku:
Kaceřov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové

Doležal Jan, PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Práce: K jubileím některých škol na litvínovském okrese, Nejstarší osudy obce Janova, Z minulosti osady Lesné, Z historie obce Patokryjí, Litvínovští punčocháři, Osídlení Litvínovska, Punčocháři v HSK, O starých pivovarech na Litvínovsku, O starých papírnách na Chomutovsku a Litvínovsku, O litvínovovském pivovaru, Antracitové doly Brandov na Litvínovsku, Zlé časy horníků v HSK za Hrzánů z Harasova, 60 let české školy v Litvínově, Železné doly v Červené Jámě na Litvínovsku, O starých papírnách na Litvínovsku, 370 let školy v Nové Vsi v Horách, Z hornické minulosti Flájí a Českého Jiřetína, O starých pivovarech na Mostecku, Z bojů o českou školu na Mostecku, Zapomenutý sochař, K otázce výskytu zlata a soli v Krušných horách, Boj o českou školu v Ervěnicích, Česká škola v Litvínově, 75 let české školy v Souši, O starých dolech na Litvínovsku, Počátky školství na Litvínovsku, Minulost poštovních spojů na Litvínovsku, O archivu, lokálním patriotismu a věcech kolem nich, Z dějin moru na Litvínovsku, 50 let české školy v Louce, Litvínovští pláteníci, Jak se v Mostě vařilo pivo, Mostečtí pláteníci, 20 let historické vlastivědy v mosteckém okrese, Cizina ano-my ne, J. N. Hrdý, 1. český historik Litvínovska, A. Poláková: Historik svého okresu, Zemřel velký spisovatel, Oprava k Lillovým dějinám H. Litvínova, Černošští autoři v USA před občanskou válkou, W. G. Simms, dva příspěvky k dějinám rodu z Jahnu, Kdo byl Ch. Sealsfield?, O tkalcích v HSK, Boj o českou školu v Podkrušnohoří před 1. světovou válkou, E. Schwarz, Staré pivovary na Mostecku, Vývoj pivovarského průmyslu v Mostě od počátku do současnosti, Autoři doby revoluční, úmrtní oznámení, korespondence, J. Horálek: Cesta z ráje, Básně, John Hillman: Stříbrný půlměsíc+Listy a bouře+Kosmické zrcadlo, osobní spis J. Doležala.
Archiv:
Datace:
1939 - 1972
Původce:
Jan Doležal (* 30. 5. 1920), Litvínov, historik, vedoucí Městského archivu v Litvínově, ředitel Okresního archivu v Mostě, básník
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace