Alliance francaise Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy výboru.
Archiv:
Datace:
1934 - 1938
Původce:
Cercle Francais de Most, Alliance francaise de Most
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
francouzština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Archiv města Dolní Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Listiny: 1682, listopad, 17., Vídeň, Leopold I. potvrzuje právo trhů, 1785, leden, 18., Vídeň, Josef II. potvrzuje všechny trhy, kroniky, kniha obnovení rady, kopiář obecní rady, zápisy obecního (městského) zastupitelstva, soudní knihy, pozemkové knihy, knihy smluv, kniha obyvatel, kniha domovských listů, kniha živnostenských oprávnění, kniha vojska, kniha přípřeží, popis hranic obce, výnosy z majetku obce, kupní a pachtovní smlouvy, inventáře majetku, majetek hornolitvínovského panství, rejstřík obchodníků a živnostníků, seznam mužů, majetek církve, regulace řeky Bíliny, spory o vodu a pastviny, zasedání obecní (městské) rady, zastupitelstva, starosty a komisí, seznamy ulic, listy domovských příslušníků, jmenování prezidenta T. G. Masaryka čestným občanem, smuteční schůze u příležitosti úmrtí T. G. Masaryka, volby (komunální, do okresního a zemského zastupitelstva, do parlamentu), služební instrukce, seznamy úředníků a zaměstnanců, poštovní úřad, tržní řád, vodovodní řád, předpisy pro přihlášení osob, obecní kronikář, pamětní list k otevření nové radnice, nemovitý majetek, pronájem majetku, rozpočty a závěrky obce, dluhy a zápůjčky obce, rozpočty a závěrky chudinského fondu, rozpočty a závěrky elektrického podniku, seznam osob usmrcených při náletu, výroční zdravotní zprávy, ochranný pilíř před dolováním, stavební akta domů, hřbitova, sokolovny, tělocvičny, kina, důlních staveb, pracovních táborů, vodovodu, kanalizace, přeložky potoků, stavba hráze rybníka, čistící zařízení, odvodňování pozemků, silniční mostů, elektrifikace, dodávky elektrické energie, Opatření proti drahotě a chudobě, pozemková držby církve, subvence dobrovolným hasičům, záležitosti obecných škol, přehled ubytovatelů vojska, stížnost na ubytování četnictva, seznamy majitelů domů, využití ploch, seznamy parcel, účetní knihy a roční účty, katastrální mapy, vodní mapy, polohopisné plány, mapka se jmény rolí, pečetidla.
Archiv:
Datace:
(1571) 1600 - 1945 (1947)
Původce:
Městský úřad v Dolním Jiřetíně, Stadtamt in Niedergeorgenthal, Místní národní výbor v Dolním Jiřetíně (nástupce)
Místo vzniku:
Chrudim
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Listiny: Josef II. potvrzuje dřívější privilegia, Vídeň, 1785, František II. potvrzuje privilegia Josefa II., Vídeň, 1794, Ferdinand V. uděluje právo 3. výročního trhu, Vídeň, 1842, opisy panovnických privilegií, městské právo a řády, knihy patentů, protokol parcel a pozemků, zápisy rady, zastupitelstva, obecního výboru, správní komise, komise správy kamenolomu, výboru správy polesí, záznamní kniha, pacht pozemků, tabely polesí, obecní jmění, knihovna, tabela daní, držitelé půdy, měšťané, sčítání lidu, domovské listy, pracovní knížky, cizinců, postrky, branci, vojáci, neaktivní muži, vojenská evidence, přípřež, kontraktní knihy, poslední pořízení, kniha dělení, sirotčí protokoly a jmění, obligace, dlužníci, kvitance, rozsudky, měšťanské právo, protokoly městského soudu, trestní, policie, dárci po požáru, adresář, pamětní kniha, příjmy a vydání, roční účty, závěrky, městský důchod, účetní a pokladní deníky, účetní knihy, rejstřík dřeva, příjmy za zvěřinu, daně, protokol městského soudu, horní řád Rudolfa II., desky zemské: prodej HSK A. Hrsanovi aj., obnova městské rady, přísaha zastupitelů, radní protokoly, volba starosty, rady, přísežní vzor, říšská ústava, okresní soud, politická správa, berní správa, Jan z Mitrovic vrchním mincmistrem, patent Marie Terezie proti dezertérům, nařízení o mincích, spolcích, tisku, oběžníky úřadů, úřední dny Krajského úřadu Žatec, tažení vojsk, kontribuce, šance HSK, Brandov, odevzdání zbraní, válečné škody, turecká daň, ubytování artileristů, odvody, pruské vojsko, salva guardia, tabela vojenského dorostu, dezertéři, posádka pohraniční stráže, válečná půjčka cechů HSK, hraniční fortifikace, zásobování vojska, ruská vojska, domobrana, velitel Národní gardy, zavedení dolnorakouských měr, policejní řemesla, výroční trhy, stížnost na nedovolený prodej zbraní, revize mlynářů, pekařů, podomní obchod, tržní ceny, studny, zásobování vodou, zdravotníci, mléčné lázně, lékař pro ohledání mrtvých, úprava hřbitova, kostnice, márnice, požární řády, hasiči, prohlídka komínů, stavba radnice, úprava soudu, stavební akta domů, mlýnů, celnice HSK, Grünthal (předpisy, taxy, tarif státního monopolu, finanční stráž, prohlídky živností, tuláci na hranicích, pašování tabáku, hraček), výdaje na renovaci rady, hospodářská konference, regulační magistrát, archiv, stará manipulace, oprava radnice, ohnivzdorná místnost archivu, trezor, pronájem radničního hostince, tabela lesa, výkres zalesňování, honební revír, poškození plavením dřeva, pastviny, louka Büttnerwiese, prodej parcel a pozemků, most přes Grundbach, vodovod, městská cihelna, pivovar, zásobování solí, ukládání ovsa, výsev lnu, zapůjčení obilí, příděl ovcí, vyúčtování viktuálií, příjmy a vydání města, zhostné listy, vysvědčení o řádném chování, osvědčení manželského původu a zachovalosti, křestní listy, výuční listy cechovních mistrů, žádosti cechů k magistrátu, pasy postrku, vandrovní knížky, pasy továrníků, obchodníků a podnikatelů, seznam propuštěných z městské jurisdikce, různé žádosti a stížnosti, dlužníci, seznam úmrtí, opatření proti moru, stavba věže, oprava kostela, smlouvy a spory, patronáty kostelů, plat a místo kaplana, mešní nadace, dlužníci farního kostela, výtah kostelních účtů, sbírka na nový hornický prapor do kostela, školní fase, školní výuka, seznam žáků, oprava školy, školné, chudobinec, podpory, chudinský fond, artikule cechu pekařů, řeznické stoly, stanovy tovaryšů cechu kožešníků, klempířů, pilníkářů, soukeníků, spor města o nedodržení stanov s cechem krejčích a ševců, počet mlýnů, podomní prodej, seznam mistrů, učňů, seznam necechovních řemesel, zásobování bílým chlebem, seznam právovárečných měšťanů, várečné právo, pálení lihu, výčepní řád piva, seznamy hostinců, řemeslníků, krejčích, obchodníků, výrobních provozoven, podomních obchodníků, výroba dřevěných hraček, výstava manufakturní výroby Vídeň, statistika obyvatel, tabela cizinců, seznam zemědělců, půdy, výnosy ovsa, brambor, kontribuční obilí, úroda, vykoupení dobytka, porážky, lov ptáků a pstruhů, vodoprávní záležitosti, plavení dřeva, obnova těžby, korespondence města o těžbě kovů, s perkmistrem Jáchymov, tavírna kovů, tlukárna, kovářské práce, důl St. Nikolaus (stoupa, těžba mědi), zkoušky kovů, přehled těžby, výkaz kovů ze St. Nikolause do Jáchymova, těžařstvo St. Nikolaus, odvodnění štoly, rejstřík cubůsů, rozdělení kuksů a cubůsů těžaři St. Nikolaus, dávky z hutě, spor těžařstev dolu Mikuláš a dolu Kateřina, dodávky mědi do Chomutova, technické popisy stoupy tavicí pece, almužna z tzv. Schulkuksu, znovuzahájení těžby kovů, výpovědi horníků o stavu Johanisstollen, dávky od majitelů podílů kuksů, zaměstnanci města (varhaník, písař, soudní a obecní sluha, syndikus, správní úředník, lesník, výběrčí daní, purkmistr, kancelista, důchodní, městský lékař, učitel, farář, kominík), daně, emphytentické dávky, kontribuce, poplatky za ovce, daň z masa, dávky z tabáku, dávky z pálenky, mostné Třebušice, dávky z porážek, z masa, ze zábav, revize berní ruly, vizitační nález poddanské půdy, tabela vlastníků půdy, výčet domů, zahrad a daně, podklady tereziánského katastru, fase obyvatel, výkaz kontribuentů, dominikální tabela, fase měšťanů dle profesí, fase všech usedlých, seznam žen, extrakt pro josefínský katastr, konskripční archy domů, makulář k subrepartici, fase domů, sumář obyvatel, seznam koní, dávky z piva, domy s várečným právem, dávky z mlýnů, manufakturní tabela, výkaz punčochářů okresu, seznam obchodů, živností, rejstřík osobní a mimořádné daně, exekuce na obecní příjmy, dávky horních měst, repartice ovsa, poplatky za pekařské a řeznické stoly, městský soud (torza spisů, jurisdikce nad poddanými), zpronevěra peněz perkmistrem, zloději koní, ovcí, krádež mědi, pytláci, nemanželský styk, inrisdikce, výslech chirurga, pokoutní písař, tuláci, veřejné násilí, krádež vlny, pytláctví na potocích, přepadení, zloději, krádež v mlýně, výkaz trestné činnosti, urážky cechu a faráře, sebevražda, násilí na finanční stráži, torza pozemkových knih, spisů, kupní smlouvy, půjčky, prodeje, spory, vymáhání dluhů, pronájem hamru, spor města o těžbu kovů, zapůjčení obilí, pachtovní smlouvy na mlýn, odhady domů, pozůstalosti, závěti, pohřby, kronikové zápisy, dějiny panství Červený Hrádek, Hory Sv. Kateřiny, memorabilia hornictví města, vedení obecní kroniky, zásah kulového blesku, účty městského důchodu, pokladna purkmistrů, zvláštní účet, účty sirotčí, městského polesí, za smůlu, solní, za pastvu dobytka, pivní, chudobince, kostela, stavby radnice, kontribuční, těžařstva, dolů, havírna, stoupárna, odvodnění štoly, důl St. Franciscus, rejstříky dávky z alkoholu, daň z porážek, rejstřík dědičného úroku, záloh daně z mědi, příjmy z pokladky, poplatky za kaplana, majetková daň, cestovné, účty příjmů, vydání: těžařstva města za cubus, za doly. Spisy po 1850: oslavy císařů, uzavření hranic se Saskem, jazyková nařízení, česko-německé úřední označení, zřízení obecních úřadů, okresního soudu, obecní zákon, Spojený okresní úřad, berní úřad, oběžníky úřadů, obecní volby, seznam do říšské rady, seznamy voličů, členové volebních komisí, odměny zaměstnancům města, korespondence se spolky a úřady, výkazy narozených, nemanželských dětí, náboženství, cizinců, obyvatel, domovské listy, církev, pozemky FÚ a města, dávky dříví faře, žádosti sňatek lidí z konkubinátu, stížnost na sobotní zábavy, biskupské vizitace, biřmování, církevní slavnosti, kamenný kříž od sochaře Böhma Jirkov, místo kaplana, opravy varhan, kostelní věže, kostela, evangelické pohřby, školní fase, seznam škol, učebnice chudým, školné, provizorní výuka, nedbalá docházka, pokuty rodičů, volba MŠR, oprava školy, stavba nové školy, žádosti MŠR o subvence na novou školu, Hračkářská škola, korespondence se školami, zdravotnický personál, tělesně a duševně nemocní, slepci, sběr léčivých bylin, nemocenské a úrazové pojištění, očkované děti, městský lékař, hrobař, tarif rasa, malárie, vodovody, infekce, hřbitovní poplatky, okresní péče o mládež, hasiči, požární řád, prohlídky komínů, zbrojnice, požáry, stav PO, stříkačka, hasičský sbor, spolek pojištěných hasičů, subvence OV Most hasičům, trhy: řády, výroční, revize vah, ceníky, předražování, roční ceny obilí, sena, uhlí, podomní obchod, uzavírací doba hostinců, povolení zábav, spolky, seznaM představených, Korespondence se spolky, politickými stranami, polní pych, nepovolené ozbrojení, postih za sběr borůvek, šetření osob v konkubinátu, výdaje na vězně, zařízení policejní místnosti, ubytování policie, stavební akta nové radnice, domů, pivovaru, celnice, chudinský fond, žebrota, chudobinec, podpory, pohřebné, půjčky za neúrodu, pomoc po požáru, nezaměstnaní, sirotci, seznam válečných invalidů, seznam chudých, protokoly hospodářské konference, vyvazování pozemků, pastviny, pacht pozemků, prodej parcel, pronájem honitby, inventáře obecního jmění, státní dluh, komunální půjčky, příjmy, vydání, rozpočty, nádenické práce, oprava věžních hodin, pivovar, várečné právo, obecní býk, koně, lesní majetek města, jarní lesní práce, výkaz prodaného dřeva a sena, popis katastrálních hranic, mapování, žádost o založení rybníka v lese, lesní škody, kůrovec, výkazy pozemků, vlastníků, obdělaná půda, lesní porost, výnos obdělané půdy, naturálie, osev a úroda, zásobování obilím a brambory, len, sázení stromů u silnic, výnos z polesí, honební statistika, klasifikace koní, porážky a držba dobytka, pojištěné domy, cizinecký ruch, motorová vozidla, povozníci, živnosti, tovaryši, obchod, závody, pily, mlýny, pekařské pece, hostince s taneční zábavou, výčep piva, vína, nový prapor cechu, společenstva, trafikanti, nedovolené podnikání saských tesařů, exekuce majetku továrníků, družstvo hraček Eros, tiskárenská koncese, zřízení větrného mlýna v č.p. 195, kulečník, el. energie, prodejna Baťa, městská spořitelna, výstavy, výkazy silnic, nesjízdnost silnic, most přes Schweinizbach, pošta, poštmistr, příjezdy c.k. pošty, auta, telegraf, telefon, autobus, napojení obcí na železnici, poškození železnice, telegrafu, vodoprávní záležitosti, vodovody, přehrada na Schweinitzbachu, voda do Saska, záležitosti horníků, listy kukusů, kutací povolení, erární výkup pozemků pro důlní činnost, škody z důlní činnosti, zpřístupnění štoly Sv. Mikuláše turistům, daně, příjmy města z nemovitostí, výkaz zábav, vojsko, přípřež, naturálie, domobrana, branci, sbírka kovů na válku, landšturm Chomutov v boji, protiletecká opatření, srovnání spotřeby másla, mléka, válečná opatření v zemědělství, ceny zvěřiny, zavedení letního času, zásobování, přídělový systém, finanční stráž, válečné škody, odvody, důlní podniky, práva k nemovitostem, dějiny Červeného Hrádku, propagace pěstování brambor, dotazník památek, dějiny města, vlastivěda, rod Weitmühle, muzea, článek o městě. Období okupace: státní znak, vlajky, počet obyvatel, státní občanství a příslušnost, vyznamenání, oběžníky NSDAP, HJ, městský znak, razítka, jmenování starosty, ustavení radních, organizační plán, zaměstnanci města, matrika a evidence, manželské půjčky, oznámení padlých, dovolenky WH, nedovolené opuštění RAD, zběhové, vojenská služba, seznam koní, starobní a invalidní důchod, Landwacht 1942, propaganda, policejní oběžníky, ubytování, výkazy obyvatel, půdy, závodů, továren, dílen, výroby mléka, spotřeby dřeva, uhlí, porážek, cizineckého ruchu, ovocných stromů, učňů, oběžníky, domovská příslušnost, notář, Wehrstammrolle RAD W7, zbrojní povolení, doprava, pošta, telefon, cizinci, zajatci, nasazení na práce, pracovní komanda, přestěhování, utečenci, povolení živností, provozní doba obchodů, hostince, rušení obchodů, výrobní trhy, lesní policie, honitba, rybaření, studny, mosty, vzhled obce, farní knihovna, kulturní a církevní dohled, hasiči, léčivé rostliny, infekce dobytka, potíže zásobování, propaganda v české menšině, protivzdušná ochrana, nálety balónů, uzavření území u Jezeří, kryt v dole St. Nikolai, protiletecká ochrana zajateckých táborů, hlášení náletů, škod, dělnické spolky, utečení Češi, pátrání po španělských bojovnících, církevní dozor, pašerák zbraní, školní oběžníky, školy, nedovolené zábavy, obecní knihovna, městské muzeum, pomníky, zvony, kronika, dějiny, výkaz domů starých 350-400 let, církev, průvody, hroby padlích, pozemkové knihy, podpory a stravování nezaměstnaných, ceny, sociální péče, domov sester NSV, dětské přídavky, podpory pozůstalým, přesídlencům, očkování dětí, důchody válečných uprchlíků, hřbitov, zvěrolékař, ras, držba králíků, porážky, výživa obyvatel, příděly, francouzští zajatci, příděl lístků, zpráva o zásobování, příděly oděvů, uhlí, pracovně nasazení, pracovní úřad, přesídlení, umístění úřadoven v bývalé české škole, pošty, policejní stanice, stavební akta domů HSK, Rudolice v H., čekárny, pošty, kovárny, státních bytů, nové pohřební síně, celnice, doprava, pošta, údržba silnic, využití pozemků, výkazy půdy, zvířat, moruše, zahrádky, živnosti, výkazy řemesel, provozů, výrobců hraček, vodoprávní záležitosti, zřízení rybníka na potoku Zobelbach, vodovod, povodně, péče o pohraniční území, stavba Jahnswarte, sběr kovů (mince, zvony), polesí, převod městských a obecních lesů do státní správy, odstřel zvěře, nadace chudým, navrátilci z východní fronty, daně, rozpočty, půjčka města, obecní dluh, státní půjčka, finanční statistika, mapa soudního okresu, katastrální mapy, mapa lesního porostu, půdorysná skica, svislé průřezy: dolu St. Nikolai a některých šachet, důlní mapy těžby drahých kovů, skica tábora RAD, typář. Dodatky: knihy nálezů, pozůstalost, emigrace ze Saska, zákaz vstupu Židům do horních měst, odhad domu a mlýna, výkazy mlýna, ztráty mandátů NSDAP a NP, oslavy 1. Máje 1933, správa obce, služební řád města, doplňkové volby do říšského sněmu, správa českého majetku, pronájem rybolovu, vodné - předpisy, stavební akta domů, skica hraničního potoka, stavební plány státních bytů, pohřební síně, trafostanice, vodní mapa Rudolic, mapa polesí, mapa starých šachet, vrstevnicový plán, mapa Malého Háje, Rudolic, 2 typáře.
Archiv:
Datace:
(1528) 1552 - 1945
Původce:
Městský úřad v Hoře Svaté Kateřiny, Stadtamt in Katharinaberg
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Horní Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Protiva určuje daně Jiřetínu, 1263 (opis 19. st)., Mikuláš z Lobkovic a město Most rozhodují ve sporu Jiřetína a Komořan o pastviště 19.9. 1459, císař František Josef I. povyšuje H. Jiřetín na město, Vídeň 14.6. 1914, kronika, zápisy obecní a městské rady, představenstva městské elektrárny, knihy majitelů pozemků, cizinců, dovolenců, vojáků, vydaných pracovních knížek, hlavní knihy, pokladní deníky, daňové knihy, hlavní knihy školy, pokladní deník školy a chudinského fondu, seznamy plátců dávek a daní, kontribuce, příjmy a výdaje obce, kupní smlouvy, dluhy, patenty Josefa II., inventář městského archivu, využívání půdy, stabilní katastr, popis a změny hranic, okresní úřední list, kandidátní listiny, zaměstnanci obce, obecní majetek, revize hospodaření, pacht obecních pozemků a mlýna, prodej dřeva, rozpočty, uzávěrky, válečné půjčky, plovárna, domovské listy, pozůstalosti, sčítání lidí, seznamy majitelů domů, branců, ubytování vojska, sbírky pro chudé, postrk, pracovní knížky, cestování tovaryšů, šetření poměrů chudých, starobní důchod, podpora, drahota, nezaměstnaní, invalidé, spory obce, dražby, živnostníci, hostince, biograf, provozovny, čerpací stanice, barvírna, ceny zboží, stavební akta dolu Quido III-IV, domů, chudobince, pomníku, koupaliště, hřiště, seznamy staveb, hasiči, civilní požární ochrana, rozpočty škol, inventář školních pomůcek, školní budovy, vysvědčení, výkazy žáků, MŠ, opravy kostela a fary, seznam bezvěrců, hřbitovní řády, honební spolek, korespondence se spolky, kronika, veterina, zdravotní dohled nad potravinami, infekce, očkování, komunikace, autodoprava, vodoprávní záležitosti, vodovod, vodní díla, jez u mlýnu čp. 17, pozemkový katastr, kupní smlouvy, změny v pozemkové knize, seznamy pozemků, poškození pozemků těžbou, náhrady farní obci za pozemky, pozemková reforma, náhrady za živelné pohromy, soupisy zvířectva, seznam chovatelů plemeníků, správní změny obce, jednací řády, zaměstnanci městského úřadu a elektrárny, seznam funkcionářů politických stran, nájemní smlouvy, rozpočty, nasazení vojáků do elektrárny, domovské listy, hlášení o změnách pobytu lidí, seznamy dělníků z protektorátu, seznamy válečných zajatců, evidence bytů, hlášení o Češích, mzdové listy Čechů, situační zprávy, správa českého a židovského majetku, nálety a seznamy poškozených a padlých, seznamy živnostníků a učňů, majitelů vah, stavba výpomocných domků, protileteckých krytů, hasiči Hor. a Dol. Jiřetín, podpora škole, majetek církve v obci, církevní činitelé, obecní knihovna, očkování dětí, údržba silnic, potoků a mostů, popis veřejných staveb, telefon, zemědělská půda, sčítání ovocných stromů a zahrad, seznam majitelů nákladních aut, katastrální mapy, vodní mapa, plán vodních práv, mapy a plány obce, stavební plány obytných domů, plán nového sídliště, stavební plán hřbitova a obřadní síně, profily ulic.
Archiv:
Datace:
(1263) 1459 - 1945
Původce:
Obecní úřad v Horním Jiřetíně, Městský úřad v Horním Jiřetíně, Gemeindeamt in Obergeorgenthal, Stadtamt in Obergeorgenthal, Bürgermeisteramt in Obergeorgenthal
Místo vzniku:
Kamýk
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Listiny: císař Karel VI. uděluje právo výročního trhu - 21. 2. 1721, císař Karel VI. vrací počestný původ J. Ehelicha - 31.7. 1730, císařovna Marie Terezie uděluje další 2 trhy ročně - 12.9. 1768, J. J. hrabě Valdštejn uděluje městu právo městského pečetidla - 6.12. 1768. Renovace městské rady, generální patenty, záležitosti cechů, parcely, evidence katastru Horní Litvínov, zápisy místního a městského zastupitelstva, správní komise, index protokolů rady, zastupitelstva, zápisy městské rady, index usnesení rady, zápisy komisí: chudinské, stavební, vodovodu, osvětlovací, finanční, policejní, správní, bytové, vyhlášky, opisy přípisů, osvědčení tovaryšů cechů, požární řád, seznam obyvatel dle č.p., domovské listy, knihy cizinců, dělníků na dráze, městské nemocnice, číšnic, přechodných hlášení s indexem, dělníků v táborech, seznam příslušníků protektorátu, změny bydliště, pracovní knížky, seznam nezaměstnaných, postrky, simulanti, podvodníci, domobrana (seznam, přihlášení, index), branci, vojenské taxy, dovolené, záložníci, trestní protokoly, hlášení stráže bezpečnosti, předpis, odvod daní, kupní kniha, inventář města, rejstřík hrobů, opisy nadací, kroniky+přílohy+index, příjmy, vydání obce, makuláře, žurnál, hlavní knihy, pokladní deníky, školné, chudobinec (knihy účtů, pokladní deníky, příjmy), chudinský fond (pokladní deníky, hlavní knihy), výdaje na ošetření, nadace: Krügnera, A. Fiedlerové, J. Rotha, rozpočty, uzávěrky, účetní knihy hřbitova, vodovodu, lázní, vyúčtování a rozpočty stavby okresního soudu, panovnická privilegia, J.J. hrabě Valdštejn: stavební řád H. Litvínov, hraběcí rodina H. Litvínov, formuláře, císařské patenty, oběžníky gubernia, Litoměřického kraje, říšská ústava 1849, nařízení k vyvázání pozemků, příspěvky na stavbu radnice od E.P. z Valdštejna, inventář MěÚ, předání úřadů novým rychtářům, městský soud, příspěvky na jezdecká kasárna Bílina, pátrání po zločincích, zhostné listy, ceníky potravin, mýdla, požární řád, seznam komínů, vzteklina, dluhopis pro farní kostel, účet za zvon, slib představených náboženské obce, školní deputát uhlí, fase školy, chudobinec, statuta cechu tesařů, zedníků, pokrývačů, stížnosti řemeslníků proti robotě, výuční listy, patenty, tovaryši na praxi, cech mlynářů, účty dolů St. Josefa, St. Antonizeche, poddanský vizitační nález, berní rejstřík, konsignace domů, polí, seznam držitelů půdy, robotní povinnosti, rejstřík odvodu daně, smlouva o rozdělení Kaulangeru, koupě domů H. Litvínov, poslední vůle, výroba barev na textil, poznámky k dějinám H. Litvínova, varia, MěÚ: organizační plán, členění, spisový řád, vyčlenění Louky, Hamru a Chudeřína z H. Litvínova, výzdoba MěÚ o svátcích, nařízení okresního hejtmanství, zřízení okresního soudu, pokus o zřízení zastupitelství okresu HSK-H. Litvínov a expozice okresního hejtmanství H. Litvínov, sjezd německých okresů Most, národnostní spory, jazykoprávní postavení německých obcí v ČSR, záležitosti starostů, volba představenstva Louka, Hamr, Šenbach, N. Ves, Šumná, Písečná, Chudeřín, volby, seznamy voličů, čestní občané města, počet domů a obyvatel H. Litvínov, Hamr, Šumná, H. Ves, Písečná, Meziboří, Louka, sčítání lidu, domovští příslušníci, protokoly komisí: správní, stavební, policejní, vodní, zaměstnanci úřadu, vedení kroniky, výbor pro dějiny města, archivář města, archiv, muzeum (zřízení, seznam památek, muzejní sbírky, významné osobnosti, seznamy starostů, farářů, úmrtní oznámení, muzejní knihovna), knihovna, obecní stavební technik, městská policie (služební řád, akta, činnost), tržní policie, tržní řády, trhy, plán jarmarečních stánků, hasiči Šumná, korespondence se spolky, opatření proti hazardu, hřiště dělnického tělocvičného spolku, záchranáři H. Litvínov, hasiči, povolení OkÚ Most přednášky Marx nebo Hitler H. Litvínov, stavební akta domů, radnice, věznice, městské záložny, vodárny, pošty, okresního soudu, benzínových pump, požární zbrojnice, dolu Marie, větrné jámy dolu Pavel II, továrny Schick, fy Keller, továrny Pick, statistika, odměna zachránci tonoucího, potírání prostituce, holiči, lékárny, osoby s cholerou, městský lékař, nemocnice, hřbitov (řád, rozšíření, kanalizace, poplatky, nález koster Chudeřín), městská jatka (řád, přestavba), nadace (pro chudé, udržování hrobů), chudobinec (stavební akta, domácí řád), ošetřování chudých, chorobinec, zřízení dětského domova, poradna matek, péče o mládež, podpory, vyživovací komise, pomoc Rusku, bytová nouze, byty horníků, podpora stávkujícím anglickým horníkům, výkaz o nezaměstnanosti, nouzové práce, patronát, biskupské vizitace, školní fase, dětské slavnosti, přestavba manufaktury na školu, školní zahrada, česká škola, škola Chudeřín, státní odborná škola, učňovská pokračovací škola, dívčí pokračovací škola, obecná a měšťanská škola, stavební akta školních budov, děti MŠ, těsnopis, záležitosti škol, očkování dětí, vyživovací akce chudých žáků, koupě, prodej parcel, městské lázně, plovárna, hostinec U Koruny (koupě, pronájem), zámecká zahrada, výkaz budov v majetku města, ochranný pilíř města, škody z důlní činnosti Lomskou společností, důlní otřesy, rekultivace, smrt A. Dana při divokém dolování, rozpočty města, stížnost na rozpočet, účetní závěrky, řád mlynářů, cech a společenstvo punčochářů, E. Lill: Dějiny punčochářů a výroby plátna H. Litvínov, popis budov a strojů manufaktury H. Litvínov, živnosti, statuta 1. družstevního pivovaru H. Litvínov, kominictví, průmyslové a řemeslné výstavy, sčítání dobytka, obdělaná půda, elektrická dráha Most, H. Litvínov, Janov, elektrifikace ulic, parků, pivovaru, obcí, nádraží, továrny Keller, elektrárna (ceny proudu), kina, silnice: Louka -H. Litvínov, do Šumné, do Lomu, H. Litvínov-Klíny, u pivovaru, do Meziboří, dláždění ulic, pojmenování zastávek Louka-H. Litvínov, uzavření silnice do H. Vsi, Písečné, Meziboří-Ladung, rušení polních cest, mapy veřejných cest, údržba chodníků, silnice pod Střelnicí, názvy ulic, nová čísla domů, příprava ke sčítání lidu, vlečky: důl Moritz - Georg, důl Marie, továrna Schick, důl Vilém, průmyslový závod Šumná, rozšíření seřaďovacích. vagónů u dolu Pluto, záměr nové železniční tratě H. Litvínov-Německá Nová Ves, prodej pozemků státní dráze, městský vodovod (pro Chudeřín, koupě prameniště, vodojem, měření vodného, analýzy vody), vodovod k pivovaru, k dolu Pavel II, kanalizace, návrh údolní nádrže pro Teplice, vodovod Šumná, odvodní kanál, svody vody z dolu Kníže nebes, regulace potoků, zavlažování luk u potoka Rauschengrundbach, přeložka mlýnské strouhy, propůstek k dolu Pavel II, smlouvy s Lomskou společností, propusť v Palackého ulici, daně a dávky, ubytování vojska, výzva císaře k národům 28.8. 1914, vyhlášky okresního hejtmanství, starosty, omezení dopravy při mobilizaci, váleční uprchlíci, omezení porážek a průmyslové výroby, sběr kovů, válečná půjčka, demobilizace, vojenské výnosy, váleční invalidé, pomník obětí 1. světové války, seznam pracujících na opevnění, oslavy 150 let města, pamětní spis z kašny, korespondence s K. Rieckenem, škody z průtrže mračen, říjnové slavnosti (Oktoberfest), vynálezce V. Burok, letní čas, urážka na cti od redaktora Brüxer Zeitung, R. Lill: Příspěvek k dějinám H. Litvínova, různé, vyznamenání matek, oběžníky Landrátu, D. Litvínov (situační zprávy, dům pro NSDAP), hospodaření města, evidence členů SS, korespondence HJ, změna domovského práva, statut města, znak města, razítka, přičlenění Záluží, D. Litvínova, Chudeřína k H. Litvínovu, slavnostní zasedání ke sloučení, noví radní, služební řád, městský archiv - soupis archiválií, spisovna stavebního oddělení, pracovní doba MěÚ, vlajky na MěÚ, majetky obce, škol, vklady, pozemkový majetek, inventáře parcel, radnic, zrušení OÚ, městské budovy, osobní oddělení CHZ, MěÚ (rozdělení oddělení, organizační řád, mzdové listy, platy), matrika, seznam majitelů domů, veřejných WC, sociální pojištění dělníků, držitelé půdy, živnosti Záluží, D. Litvínov, padlí 2. světové války, sčítání koní, wehrmacht (odvody, dovolená příslušníků WH), dopis starosty pozůstalým po padlých, soudní praxe, úřední překlady, žádosti Čechů o majetek, obyvatelé dle domů H. Litvínov, D. Litvínov, Záluží, sčítání lidu, zvířat, polí, statistika cizineckého ruchu, lesních porostů pro FÚ Most, ceny, zásobování, tržby hostinců, policejní řád, vzdálenosti obcí od H. Litvínova, lágry + ubytování zajatců, dělníků, uprchlí zahraniční dělníci, vystěhování Čechů a adresa v protektorátu, cizinci v táborech, seznamy lidí, kteří neoptovali, Italů, Židů, pátrání po Židech a Češích, využití hřišť a majetku českých DTJ pro NS- Turngemeinde, články H. Nordhausena, válečné zásoby - příděly, obchody s potravinami, měsíční zprávy o zásobování a cenách, výkaz hostinců, ubytování v bývalém hostinci U Hrušků, mzdy hlídačů, nádeníků, ošetřovatelů, pracující zbrojního průmyslu Německo, pracovní úřad, cejchování vah, polní pych zajatců, vodoprávní záležitosti dolu Herkules D. Litvínov, hasiči, ras, veterina, dílny O. Hanla na protiletecké jednotky, posudek NSDAP na K. Zajíce pro Gestapo, protiletecká ochrana, kryty, poplachové zařízení, škod po náletech, nouzové ubytování vybombardovaných, pracující na odstranění škod, zajatci: tábor Střelnice H. Litvínov (počty, příděly, pracovní výkazy), zřízení pracovně výchovných ženských táborů, omezení nasazení dělníků, školní nařízení, oběžníky Landrátu, rozpočty školních svazů, obecná a měšťanská škola, pojištění žáků, počty žáků, škola Chudeřín - škody z důlní činnosti, učitelé - mzdové listy, přemístění české pomocné třídy do německé obecné školy, inventáře škol, převod pozemků české školy, Říšská hudební komora, Mozartův orchestr (stručné dějiny, koncerty, všeobecně, členové, koupě not, nástrojů, 70 let ing. H. C. A. Rieckena), kronika města, názvy ulic, K. Preuss: Hudba v Horním Litvínově dříve a dnes, F. Rehwald: Dějiny obce Lipětín, film o budovách města, muzeum, památky, pomníky, náhrobky, spolky, bibliografie, dějiny H. Litvínova: knihy, archiválie, prameny k Litvínovsku, soupis matrik, ochrana přírody, lázně č.p. 140, církevní majetek, zimní pomocné akce, plovárna Záluží, městské lázně, totální nasazení (seznamy dívek, hlášení žen, seznam dětí, RAD, váleční zajatci v zemědělství), plán zástavby, rozšíření sídliště na sever, plány struktury obchodu, úřadů, kultury, inženýrské smlouvy na výstavbu sídliště H. Litvínov I a II, úmysl výstavby malého sídliště - výkup pozemků, stavební akta: chemické závody (sídliště, ošetřovna, baráky), sídla pohotovosti SUBAG, ubytovny fy B. Kost Záluží, lágru A/16, sanitárního zařízení továrny Pick, sociálního zařízení továrny Marbach- Riecken, nouzového kina, zahrádkářské kolonie, oběžníky bytového úřadu, Landrátu, hospodaření s byty, stavební akta domů, hospodářských budov lágru E, střelnice Chudeřín, stavby silnic, objížďky, potoky (přeložky, regulace), regulace ulic, seznam a názvy ulic, dlažba Vodní ul., stavba mostů, turbína pily Richter č.p. 156 D. Litvínov, kanalizace Šumná, nedostatky výstavby sídlišť, model města od francouzského zajatce Promeyrata, nasazení dodatečných sil do zemědělství, bourec morušový, spolek drobných chovatelů, dědičné statky, zásobování vodou, odvodnění pozemků, stavba prasečníku, ovocnářství, měsíční srážky, Přádelna a niťárna E. G. Pick - smlouvy s městem, cizinecký ruch, rozvod plynu Most-H. Litvínov, vodovod, horkovod měšťanské školy, finance obcí u spořitelen, finanční požadavky vůči ČSR, zdanění obecného majetku, půjčky u bank, rozpočty, hospodaření města, daně, dávky, pokusy o padělání písemností, plány zástavby SZ a V části města, 3 skicy Jiřího náměstí, skica H. Litvínov, mapy H. Litvínov, svod dešťové vody, plán zahradní úpravy města, hospodářský plán, tachymetrické mapování, plán rozmístění řemesel, obchodu, svobodných povolání, část D. Litvínov, parcely fy Keller, typáře. Dodatky: výstřižky, dokumentace voleb. Dodatky: protokoly městské rady, vodní komise, protokoly parcel H. Litvínova, Horní Vsi, rejstříky domovských příslušníků, seznam obyvatel Šumné, změny hranic katastrálních obcí Horní Litvínov a Šenbach, seznamy domů a jejich majitelů, členů NSDAP a Freikorps, stavební záležitosti sídliště Horní Litvínov I, II, sídliště pro zaměstnance závodu Hydriewerke, sídliště pro železničáře a policisty, stavební akta obytných domů, pracovních táborů (lágrů) v H. Litvínově, D. Litvínově, Záluží a Lipětíně, přestavba hotelu U tří lip, přestavba tělocvičny na koncertní sál, stavební akta hájenky "Paskalienhof", stavební akta pily firem Schwarz v Šumné, Heller & Schiller v Mníšku, výstavba skladiště u železničního nádraží, obytných baráků pro Lomskou uhelnou společnost, trafostanice na dole Herkules, strojovny na dole Centrum, mateřské školy, veřejných záchodků, výkaz veřejných komunikací, výstavba silnice H. Litvínov-Louka-Mariánské Radčice, silnice H. Litvínov-Záluží, obecní vodovod, kanalizace, vodoprávní řízení, seznam studní a vodních ploch, odvodnění Horního Litvínova, údržba potoka Welzhüttelbach, Bílého potoka, částečné zakrytí Mlýnského potoka, znečišťování potoka Malše, postavení pomníku padlým v I. světové válce v Horní Vsi, polohopisné plány, plán kanalizace, katastrální mapy, plán rozšíření města, generální plán města, plán městského jádra, mapy silnic, plány infrastruktury, plán veřejného osvětlení, plán zátaras, mapa vodovodů na Litvínovsku, mapa hydrantů a vodovodu, plán hasicích zařízení, vodní mapa Horní Vsi, katastrální mapa osad Horní Ves, Šumná a Písečná, typáře.
Archiv:
Datace:
1553 - 1945 (1948)
Původce:
Městský úřad v Horním Litvínově, Stadtamt in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Kopisty

Otevřít
Tematický popis: Listina císaře Františka Josefa I. o povýšení na město 7.9. 1911, kronika, rada Kopist, rada Pařidel, parcelní protokoly, policejní kniha, vojenské knihy, porážky, knihy cizinců, hlavní knihy, pokladní deníky, zaměstnanci obce, knihy poplatků, daňové knihy, knihy chudinského fondu, výtahy z žirokonta, obecní účty, odvody daní, ubytování vojska, popisy hranic Kopist a Růžodolu, seznam voličů Zemského sněmu, protokol ústního přelíčení, sociální záležitosti, ceny potravin, protokoly obecního zastupitelstva, volby, volební seznamy, volební protokoly, vyhlášky, služební protokoly čeledi, rozpočty Kopist, Pařidel, Konobrže, Růžodolu, uzávěrky, obecní účty a jmění, poplatky, domovské listy, domovské právo, domovští příslušníci, křestní, domovské a postrkové listy, vojenství, odvody, chudinský fond, sociální sbírky, nezaměstnaní a podpora, dražby, stavební spisy a plány chudobince a městského obytného domu, dobrovolní hasiči, seznam žáků, záležitosti učitelů, školní budovy, hospodaření školy, mateřská škola, přiškolení Růžodolu k Dolnímu Litvínovu, náboženské vyznání obyvatel, církev, pamětní materiály z věže kostela, honební spolek, podílníci Záložny v Kopistech, spolky, pomníky, zdravotnictví, elektrické vedení Střekov-Ervěnice, vodovod, stavby na Bílém potoce, městské lázně, plavčík, zemědělství, poddolované pozemky, živnosti, ceny, seznam majitelů domů v Kopistech, seznam rádií,odvod daní,daňové nedoplatky, situační zprávy, Češi, židé, emigranti, policie, výstavba v obci, kryty, opevnění, knihovna, škody při obsazování obce, škody po bombardování, katastrální mapy Kopist, Pařidel, Konobrže a Růžodolu, vodní mapa Kopist a Pařidel, plány Kopist, Pařidel, Konobrže a Růžodolu, stavební plány domů.
Archiv:
Datace:
1760 - 1945
Původce:
Obecní úřad v Kopistech, Městský úřad v Kopistech, Gemeindeamt in Kopitz, Stadtamt in Kopitz
Místo vzniku:
Čistá (o. Svatava), Dasnice, Dolní Hluboká, Dolní Nivy, Dvory
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Lom

Otevřít
Tematický popis: Listina: 1904, květen, 22., Vídeň, František Josef I. povyšuje Lom městys, pamětní knihy, protokoly výboru, správní komise, zastupitelstva, rady, finanční komise, trestní rejstřík, kniha sčítání obyvatel, přihlašovací knihy, kniha domovských listů, domovských příslušníků, vojáků, pronajatého majetku, parcel, živností a národní správy, spolků, stavebních záznamů, nivelace, protokol o ukončení činnosti Národního výboru, stanovení úředního názvu, povýšení Lomu na město, pojmenování ulic, rezoluce, protesty a memoranda, přehled narozených a zemřelých, sčítací operáty, seznamy majitelů domů, voličské seznamy, domovské listy, seznam uprchlíků, seznam obyvatel, domovská příslušnost a opce, seznam domů, hlášení tuláků, volby (komunální, do okresního a zemského zastupitelstva, do parlamentu), členové zastupitelstva, rady a komisí, obecní zaměstnanci, řády: domovní, tržní, hřbitovní, pravidla pro vybírání obecních poplatků, obecní kronika, inventáře obecního jmění, obecní dluhy, rozpočty a závěrky, revize hospodaření, pojištění obecního majetku, rozpočty a závěrky chudinského fondu, rozpočty povoznictví, seznamy pachtýřů pozemků, nájemní smlouvy na pozemky, pronájem hostince, noční strážný, opatření proti požárům, hasiči, městská policie (organizace, osobní spisy, přestupky, zestátnění), vyhlášky k hornickým stávkám, opatření při živelních pohromách, proti náletům, národnostní spory, užívání úředního jazyka, zabavení zbraní, chování Čechů, výstavba a dláždění silnic, železniční stanice, elektrifikace, dodávky elektrické energie, nefunkčnost a poruchovost telefonů, zdravotní situace, závěrky infekčního ústavu, infekční choroby, tělesně a duševně postižení, bakteriologický a chemický rozbor zdroje vody, stavební akta obecních domů, školy, starobince, infekčního ústavu, hornické kolonie, kolonie nouzových domků, školního hřiště a tělocvičny, hřbitova, důlních zařízení, vodovodu, kanalizace, poddolování obce, přeložka vodovodu, silnice, potoků, náprava škod po povodni, opatření proti chudobě a nezaměstnanosti, zákaz žebroty, katastrofa na dole Nelson, žádosti prezidentské kanceláři, školy (zřizování, slučování, rozšiřování, subvence), mateřská škola, školní docházka, školné, stížnosti na školní mládež, stavba kostela, fary a školy v Mariánských Radčicích, zřízení kaple v Lomu, výuka náboženství na školách, Svaz československých měst a obcí, knihovní rada, obecní knihovna, městské kino, zábavy a průvody, funkcionáři spolků, likvidace spolku Sokol, turistické značení, pomníky a pamětní desky, pomník na hřbitově, ubytování vojska, cihelna v Libkovicích, seznam živnostníků, přehled vyčepovaných alkoholických nápojů, spor o sídlo Lomské uhelné společnosti, přehled domů, ceny potravin, seznamy majitelů domů a pozemků, zemědělské plodiny, domácího zvířectva, ovocné stromy a keře, honitba, honební spolek, katastrální mapa, plán struktury maloobchodu, mapy Lomu a okolí, plán Lomu.
Archiv:
Datace:
1836 - 1945 (1946)
Původce:
Obecní úřad v Lomu u Mostu, Městský úřad v Lomu u Mostu, Gemeindeamt in Bruch, Stadtamt in Bruch, Bürgermeisteramt in Bruch
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Most

Otevřít
Tematický popis: Listiny: Jana Lucemburského na právo skladu, mílové, dlužní, odpuštění daní po požáru 1334, udělení ungeltu, činže z ryb, statku Sail Bruch, Karla IV. udělení práv cechu obuvníků, povolení prodeje sukna, o úpravě měšťanské daně, udělení ungeltu, viničních práv, zákaz pivovarů a hostinců, udělení cla z koní , Václava IV. udělení ungeltu soli, prodej piva, vína, úprava obchodních cel, osvobození od daní, příjmy míšeňským, podřízení králi, záležitosti katů a sirotků, pečetit zeleným voskem, dědický, práva vinohradů, Zikmunda o soudech měšťanů, obnovení cla, potvrzení všech práv, osvobození mosteckých Židů od holdu, Ladislav Jagelonský o udělení 3 kostelních nadací, potvrzení všech práv, odpuštění daní, dřevo po požáru 1456, Jiří Poděbradský odpouští dávky, dřevo, potvrzení práv, udělení výročního trhu, zákaz pobytu Židů v Mostě, zástava daně Kolovratu, potvrzení všech práv, právo pečetit červeným voskem, zastavení cel,slib krále o dluzích, osvobození od židovské daně, právo rady k nadaci 3 oltářů, clo z ryb a medu, žádost Mostu o patronát farního kostela k papeži, obnovení skladu slanečků, ujištění o frajmarku, Most kupuje Souš a Třebušice, Most prodává Souš a Třebušice Janu z Veitmile, odpuštění daní po požáru 1515, výzvy o pomoc Mostu Ústí nad Labem, Plzeň, Domažlice, Polička, pomoc měšťanů a kupců z Německa, příjmy z církevních statků, odpuštění ungeltu Praze, Ludvík Jagelonský povoluje sbírky na farní kostel, přispívá na obnovu města, osvobozuje od dávek, Ferdinand I. řeší spor Mostu se Š. z Veitmile, Most kupuje pozemek k špitálu, potvrzuje práva, Maxmilián II. povoluje směnu pozemků u Kopist, Rudolf II. potvrzuje práva, zakazuje půjčky obilí do Saska, povoluje prodej hradu městu, Matyáš potvrzuje práva, Ferdinand III. obnovuje apelační soud, nevymáhání exekucí, Leopold půjčka k zaplacení hradu, Most prodává statky Popelu Lobkovicovi, Marie Terezie potvrzuje práva, František potvrzuje práva, povoluje týdenní trh. Listiny nepanovnické: prodej výnosu lánů Střimice, oltář u minoritů, spor s Žatcem, zákaz prodeje trávy, dluhopis Herbordovi a Rostovi, Most - dluhopis Židům, udělení cla na dlažbu, Cunsho z Moravěvsi prodává městu pozemky, dluhopis Karla IV., prodej řeznických krámů, Boreš z Riesenburku prodává činži z lánu Šimonu z Korozluk, podkomoří Zikmund z Orlíka osvobozuje měšťany, H. Wilczkowicz prodává statek Kopisty, půjčka podkomořího Konráda od Mostu, neplatnost úpisu činže Mostu knížeti B. Saskému od Lobkoviců, Jindřich z Moravěves prodává statek, J. Slegil zakládá nadaci u oltáře Sv. Kříže, prodej statku Moravěves, beneficium oltářní nadace, vyrovnání Mostu z dluhu za Červený Dvůr, odpustek oltáři sv. Doroty, činže: Römer a Geulenhouer, odpustek O. Bartlovi, spor o rybníky Konobrž, Pařidla, Saské zrcadlo pro Most, papež Alexandr VI. o patronátu Mostu nad kostelem, dluhopis Klementa z Čepiroh a Rudolic Židu ze Žatce, totéž Podvinskému z Litoměřic, přidělení oltáře cechu pekařů od minoritů, dluhopis Buška ze Sulevic a na Duchcově Mostu, dluhopis Bratrstva těla Kristova Mostu, žádost saského knížete Jiřího o Purkharta vězněného v Mostě, dluhopis Žofie z Boskovic, odpustek T. Maltzerovi, papež povoluje Mostu sbírky na kostely po požáru 1515, odpustky na stavbu farního kostela v Mostě, určení komisaře sbírky, vyrovnání činže měšťanů z Lipska, vrácení půjčky Mostem H. Thumshirnovi z Thöhenitz, nový oltářník v Mostě, berně Mostu M. Hyzrlemu z Chodů, prodej luk u Komořan P. z Veitmile, Vlk Kaplíř ze Sulevic vystavuje zhostný list T. Eykelovi, žádost knížete z Münsterberku o propuštění lékaře Kopa, koupě části Koporče Beniou Havraňským, smlouva Mostu s Osekem o hranicích Střimice-Ves sv. Václava, Most kupuje pole u Čepiroh od Manvice a Červený Dvůr, mocný list bratru zavražděného Mendla, žádost Mostu Ferdinandovi I. o milost, dávka z piva, spor Mostu s M. Daumem z Oseka o dědičný statek Rudolice, spor Mostu s Š. Kutíkem o lán u Moravěvsi, vyrovnání činže Krupce, žádost Prahy o náklady za císaře Ferdinanda, žádost knížete Ferdinanda o zaplacení, prodej Růžodolu a Stoppelhofu Mostu bratry Krynesovými, lenní revers Kölbelů z Geisinku na Přestanov a Stradov A. a V. Veitmile, prodej části statku Moravěves Tomsovi, komorní plat Mostu B. Trčkovi z Lípy, J.M. Šváb prodává dědictví v Moravěvsi Mostu, komorní plat Mostu B. Trčkovi, spor o sumu kláštera Řezno od Mostu a J.B. Pontana z Breitenberka, berně Praze, prodej Kamenné Vody K. Modlischevskému, prodej Lipětína J.V. Lobkovicovi, potvrzení původu M. Reiffelera, H.A. Girsch prodává statek Moravěves Mostu, Popel Lobkovic kupuje Třebušice, a části Resslu od Mostu, prodej statku Židovice Mostu. Knihy pojištění práv města, knihy majetkových práv, výpisy parcel: Most, Taschenberg, Zahražany, Janov, Klíny, Křižatky, H. Litvínov, Lounice, knihy městské správy, knihy městského stavebního úřadu, knihy evidence měšťanů, poddaných a vojska, knihy pojištění práv měšťanů a poddaných, trhové knihy, knihy pozemků: Čepirohy, Havraň, Janov, Konobrž, Kopisty, Křižatky, Lounice, Klíny, Mníšek, Moravěves, Saběnice, Skyřice, Třebušice, Velebudice, Ves sv. Václava, Vršany, V. Březno, Židovice, knihy smluv, knihy šosů, knihy listin, knihy testamentů, knihy narovnání, exekuční, darovací, knihy městského soudu, Piscatorova kronika, rychtářská kniha Janova, sirotčí kniha, pamětní knihy, kronika Mannlichera, Dittricha, Langera, pamětní kniha panství Kopisty, báseň o vítězství nad husity, pamětní slavnosti P. Marie Sněžné, knihy církevní správy, knihy městských účtů, knihy dlužníků, knihy pohledávek činží, kvitancí, knihy platů zaměstnanců města, kancelářských sil, knihy platů nádeníků, kniha důchodů, knihy pokladny dolů, účet z vřídla, podpora a škody písečné katastrofy 1895, účetní kniha sociální péče, pokladní deníky obilí, sena, dřeva, tyčoviny, řeziva, dříví, kamene, cihelen, skladu, klád, účetní knihy kostelů a nadací, účty kostela Kopisty, účty špitálu sv. Ducha, knihy sirotčí, pohledávky poručníků, nezletilých, knihy hřbitovů. Spisy: podací protokoly, rejstříky, pozůstalosti panství Kopisty, Židovice, sněmy, Vestfálský mír, vývoz obilí z Mostu, narozeniny arcivévody Leopolda, průjezd krále Augusta Mostem do Teplic, totéž a oběd v Havrani ruský car Petr I., bohoslužby za války s Turky, korunovace Karla VI., deputace F. J. Kinský, kancléř hrabě B. Harrach, smutek císařovna Alžběta Kristina, potraviny císařské armádě, smutek arcivévody Karla, korunovace Leopolda II., Františka II., císařský titul, smutek Marie Terezie, válečný manifest Františka II., průjezd Ludoviky d' Este Mostem, oslavy bitvy u Lipska, průjezd císaře Františka II. Mostem, korunovační edikt Ferdinanda V., smutek císařovny Marie Ludoviky, 40 let vlády Františka II., smutek Františka II., Ferdinand V. (narozeniny, tituly, korunovace), průjezd: carevna Alexandra Feoderovna (manželka Mikuláše I.), Mostem, arcivévoda Karel Žatcem, arcivévoda Štěpán, František Josef I. Mostem, říšský sněm, opisy privilegií, zákony, nařízení, stavební řád, císařští zaměstnanci, řád německých rytířů, řád poslů, hubení vrabců, patent o veřejném kapitálu, oběžníky hraniční stráže, náhrady za pozemky, obchodní patenty, honitba, zákon o Židech, o oblékání, konskripční, kontribuce obilí, loterie, nařízení o váhách, mýta, vojenské patenty, mince, školní poplatky z pozůstalostí, Národní banka rakouská, policejní patenty, c.k. pošta, zneužití tisku, střelný prach, náboženství, sůl, zdravotní péče, pašeráci, zákaz karet, prodej státního majetku, státní dluhy, státní smlouvy, daně, učiliště, poddaní, zákon o spolcích, říšská a zemská ústava, zbraně, lichva, noviny, zákaz soubojů, obecní kolky, kontribuce obcí, odvod zlata a stříbra, církevní kapitály, clo za vývoz dřeva, Frankfurtský sněm, Obnovené zřízení zemské, úvěrní ústav Lombardie, střelci Most (bratrstvo, střelnice, spolek), vojsko: Salva Quardia, ubytování ruských, saských vojsk, přípřež, válečné škody Most, Čepirohy, Moravěves, dobytí mosteckého hradu Švédy, příčiny dluhu Mostu, žádost generála Wrangela 9.000 rýnských od Mostu, dopisy Mostu císaři, půjčka pokladu minoritů Mostu, poškozené hradby, obilí pro pruské vojsko, vojenská tažení, dislokace císařských vojsk dle Piccolominiho, zjištění vojska v Sasku, Mostecký hrad (účty demolice, prodej hradu, naturálie vojákům, popis dobytí hradu Švédy, kontribuenti, výzbroj hradu, spotřeba potravin, inventář nábytku), zničení privilegií, opravy hradeb, vojenské odvody, turečtí zajatci, vojenské předpisy, vojenské výtržnosti Moravěves, šibenice Most, seznam zemské policie, zbězi, účet kasáren, kasárna Most, lobkovičtí myslivci, vojenští dovolenci, domobrana, vojenské zdravotnictví, stavba šancí Krušné hory, vojenští invalidi, munice, četnictvo, seznam národní gardy, zásoby vojsk, stížnost ruského vojska na zásobování, saská eskadrona, stáj kavalerie Most, Vojenský výchovný ústav Most, vězni na veslování, přidělenci, povýšení J. Jüttnera, rouhání K. Khippelta, drahota Most, Slatinice, měšťané Mostu, zločinci, požáry Mostu, požáry obcí, podpory po požárech, cizinci, výroba pečiva v neděli, cikáni, požární řády, mor, epidemie, pasy, manželství, policejní řády, prodej hostince, přestupky v oblékání, spor o pobyt luteránky, útěk Richtera z Mostu, zemské vizitace, zákaz hazardu, spisy o Židech, dobytčí mor, trhové řády, stavba mlýna, lichva s obilím, pych na ovocných stromech, márnice, zákaz žebrání, zákaz homeopatie zřícení č.p. 49, taxa potravin, noční hlídky, policejní zprávy, kvalita piva, revoluční letáky, výstup ze služby F. Hauptmanna, šupáci, trestní protokol městské rady, stavební povolení, opravy domů, Prašný mlýn, sušárna lnu, kaple Růžodol, sušárna ovoce Konobrž, kovárna Moravěves, odpad z č.p. 66 Most, tržní ceny, zákaz psů, žebroty. hřbitovy, vedení matrik, epidemie, cholera Most, policie, taxa masa, kovárny Kopisty, Čepirohy, vzteklina psů, Pornerův mlýn Plán, kapitál Mostu, dlužníci, dluhopisy, městské obligace, slib předání Moravěvsi V. Kostomlatským Mostu, záruka Mostu na císařský dluh, mlýny: Pražský, Střilnice u Rudolic, Zámecký, výpisy desk zemských, spisy městských statků, špatné hospodaření radních, chyby městského účtu, zvon pro děkanský kostel, svobodné statky Havraň, Saběnice, Ressl, mlýn Růžodol, věž kostela minoritů, plavení dřeva Jirkov, věž radnice, údolní mlýn, hasiči, pivovar Kopisty, podkomoří, koupě Třebušic od U.F. Lobkovice, prodej věznice, obecních realit, obecní správa, pastviny Špičák, dědic po Itterovi, J. K. Töllner, pronájem obecního hostince V. Dörflerovi, honitba, daně, hřbitov sv. Vavřince, peníz hudebníkům, vinná dávka, vinopalna Kopisty, dvůr Zahražany, věžní hodiny, taxy měšťanského pivovaru, lesy Ressl a Kaulanger, obnova zvonice po požáru, pronájem městských pozemků, rybaření, demolice bran, uniformy, rybník, městské osvětlení, městská cihelna, louky za Souší, demolice č.p. 2, daň z obilí, kanalizace, dlažba, poplužní dvory, regulace Bíliny, Kamenný mlýn, Pražská brána, zasedací sál, Vodní ul., pozemky Šibeník, Skřivánčí vrch, hlídač, náhrady za obilí, pole císařského rychtáře, kamenolom Špičák, dům Haberditze, pískovna, pila Hamr, náklady gymnázia, předání úřední agendy, spor města se správcem Kaldararem, budova krajského soudu, spor Mostu o důl u Janova, poplužní dvůr Konobrž, Janov, Kopisty, platba Krynesům za Stoppelhof Růžodol, výpisy z desk zemských, dluh J. Lampachu za Stoppelhof, poplužní dvory Zámecký vrch, Zahražany, Ressl, prodeje dvorů Moravěves, V. Březno, Saběnice, Židovice, Třebušice, Čepirohy, pole, jez, kašna, vodovod: Růžodol, Havraň, Teplická ulice, Stoppelhof, Prašný mlýn, Konobrž, Čepirohy, Janov, Saběnice, Kopisty, Zahražany, Velebudice, Ressl, žlab na Pražském předměstí, studna Školní ul., vodovod pivovaru, kašna u Děkanského kostela, vodovod na Lisu, poplatky za hlídání dvoru Růžodol, účet dvoru Třebušice, purkmistrovské účty Most, účty: sumáře, dřeva, dluhy, obilní, skladištní, důchodní, dobytčí, pivní, solní, lesní, honitby, z ryb, kasáren, peněžní, z cihelen, ovoce, z dolu Kaulanger, za seno, za kámen, obroční, z dolu Kníže nebes a Jitřenka, za kancelářské potřeby, zvěřiny, tržiště, vodovodu, za ovčí kůže, uhlí, fošny, příjmy z poplužních dvorů a panství, rozpočet městského důchodu, účetní nedostatky, vyřízení účtů, náhrady účtů úředníkům, sirotčí pokladna, depozitní účet, dluhopisy městu Mostu, kvitance, protokoly hospodářských konferencí, nadace městské rady, přejmenování na Maria Schneeberg, hájovna Kaulanger, držba vrchnostenské půdy J. Loosem Souš, úrok statků Mostu klášteru Sedlec, mýto, pole jeptišek u Slatinic, mlýn, pouliční smetí, dříví, výlov, odvodnění Jezeří, lesy, spor Mostu s A. Franzlem Janov, sušička semen Janov, škody vichřicí, revíry: Most, Janov, Židovice, Čepirohy, Skyřice, Velebudice, Moravěves, Havraň, Růžodol, Kopisty, Konobrž, Vršany, Souš, V. Březno, Saběnice, Třebušice, Janov, Křižatky, oprava věžních hodin, Pražská brána, bleskosvod na kostele, oprava radnice, rasovna Ressl, rybník, Zámecký vrch, Mlýnský a Střední rybník, celnice Mníšek, mlýn Janov, hřbitov sv. Vavřince, rozpočty: města, lesů, sirotčí, pachty, dodávky, louky Kaulanger, doly Janov, Městská cihelna Kaulanger, prodej č.p. 418, K. Frank kupuje vinný sklep Janov, prodej městských pozemků k Neuschänke Janov, mlýn Janov, prodej pozemků Janov, Třebušice, Skyřice, Most, Růžodol, Křižatky, hospodářská konference, splav Růžodol, městská cihelna Ressl, oltář u radnice, kanalizace, cihelna Janov, most u Čepiroh, požár Ressl, Pornerův mlýn, vinopalna Kopisty, hromosvody, obecné, veřejné budovy Most, restaurace Zahražany, panství Kopisty, poplužní dvory: Zahražany, Čepirohy, Vysoké Březno, Saběnice, Židovice, Stoppelhof, Janov, městská pole, louky Souš, sirotčí účet, dluhopisy, účty městského důchodu, koupě Mostem (Ves sv. Václava, Skyřice, Růžodol, Konobrž, Třebušice, Kopisty, Janov, Hamr), sirotčí účty, výpisy z desk zemských pro Most, obecní a patronátní budovy Mostu, výkaz jmění Mostu, účty, smlouvy, nadace kostelu Duchcov, dluhopis Mostu pro jezuitskou kolej Praha, mýto, urbář statku Sprechenstein, výuční listy, propuštění poddaných, vysvědčení zachovalosti, měšťanské právo, nemanželské děti, povýšení I. Schreitera von Schwarzenfeld, uznání Mostu, seznamy poddaných Most, Kopisty, Konobrž, Souš, Židovice, Třebušice, robota, ocenění osob, čestné měšťanství, potvrzení o narození a původu, vandrovní knížky, vyrovnání roboty, povolení Poláku Rzeplínskému ke koupi statků, patronát Mostu na farní kostel, výkaz kaplí mosteckého panství, magdalenitky Most (poplatky, odkaz J.K. Nageliuse, desátky, dluhy, spor o polní cestu, přívod vody, petice císaři o hostinci, přenechání věznice, inventář kláštera, kostel Zahražany), bratři těla Kristova Most, Korozluky, klášter minoritů, klášter kapucínů, luteránský kostel, kostel sv. Anny, majetek po emigrantech jezuitům Praha, mešní nadace, seznam utečenců, rebel M. Šulcz, šíření protestantských knih, rekatolizace, štola, fase kostela a far, děkan Most, kostel sv. Anny, nadace, poutě, kaple Zahražany, sloup - socha sv. Anny, poustevník J. Pfeifer Široký vrch, sv. Jan Nepomucký, poutě do Mariánských Radčic, slavnost P. Marie Sněžné, papežské odpustky, pohřbení radních v děkanském kostele, nadace děkanského kostela, pašije, stížnosti na faráře Souš, Havraň, výuka náboženství, kostel sv. Vavřince, kmotři nemanželských dětí, disertace P. J. Schuberta, záležitosti děkana, dispens od postu, misie Most, podpora sv. země, vánoční mše, piaristi Most, kaple Ecce homo, děkani Most, Děkanský kostel Most (akta, majetek bývalého luteránského kostela, prodej pozemků kostela V. Sehrigovi Skyřice, inventář, výkaz nadací, oprava, zahrada u Běly), faráři Souš, Havraň, H. Litvínov, H. Jiřetín, kostely, fary: Havraň, Kopisty, Třebušice, Židovice, Souš, Nová Ves v H., Líšnice, oltář sv. Kateřiny v děkanském kostele, nadace měšťanů ke kostelům Most, Havraň, Židovice, Souš, Kopisty, účty děkanského kostela, inventáře děkanského kostela, kaple sv. Vavřince Most, kaple Ecce homo Most, kostela sv. Martina Souš, Kopisty, Havraň, Třebušice, děkanský kostel: účty, opravy, smlouvy s kameníky, řemeslníky, stavba a oprava věže, varhany, varhaníci, kaplani, děkani, mše, pozemky, špitál sv. Ducha, pozemky děkanského kostela Slatinice, Kopisty, opravy kostelů Kopisty, Židovice, kostel sv. Anny Most, Souš, texty farářů Havraň, slavnost P. M. Sněžné Most, klášter kapucínů Most, kostel minoritů Most, piaristé Most, gymnázium piaristů, kostel Mníšek, sv. Václav Most, Vršany, Židovice, Kopisty, účty kostelů Židovice, Souš, Kopisty, Ecce homo, sv. Vavřince, Ecce homo, Třebušice, poplatky kostelů sv. Petra, kostel Kopisty, polední kázání, nadace Havraň, domek zvoníka, urbář děkanského kostela, dluhy, školy: nadace na chudé žáky, škola Nová Ves v H., Kopisty, Most, piaristické gymnázium Most, Židovice, Havraň, H. Jiřetín, Souš, průmyslová škola Most, městská škola Most, Komenda Most, Slatinice, Mníšek, docházka, odměny žákům, Sedlo, měšťanská škola Most, gymnázium Most, Mníšek, Havraň, Janov, Komořany, Kopisty, Záluží, Židovice, Souš, Sedlo, Komenda, M. Březno, Vtelno, platy učitelů, špitál sv. Ducha Most: nadace, desátky, nadace chudým, chorobinec sv. Lazara, chudinský fond, nadace žáků jezuitského gymnázia, J.J. Nürnberger: socha Záluží, nemocnice Most, oděvní fond Most, Krupka, chudobinec Havraň, MŠ Most, chudinské fondy Kopisty, Židovice, V. Březno, Souš, Vršany, podpory města, kláštera Kadaň, nemocnice Praha, Grohmann z Lokte, Chlumec, Hora Sv. Šebestiána, povodeň Maďarsko, Litoměřice, Krušné hory, Děčín, Slezsko, Č. Krumlov, hraniční potok Vejprty, cechy: obuvníci, sladovníci, řezníci, podomní obchod, výroba cukru, pálenka, pekařské stoly, mlecí řády, privilegium pánů z Veitmile pro hostinec Mníšek, svod vody Červená hora, hornictví, kamencový důl Koporeč, uhelné doly na Zámecké hoře Most, Komořanské jezero, regulace Bíliny, povznesení královských měst, cesty, odvodnění luk, silnice, kanál, měšťané Mostu, rollar extrakt, poddanská půda, berní rejstřík (Losungsregister) měšťanů, týdenní trhy, rybníky, potoky, hranice obcí, Srpina, cikorková káva, Jezerní mlýn, průmyslová výstava Vídeň, dávky Oseku, odvod vody, Národní banka, ovocné stromy, stanovy cechů, obchod, hostince, lékárny, H. Litvínov městem 1715, těžba rud, uhlí: Janov, Hora Sv. Kateřiny, Zahražany, Zámecká hora Most, úrok kláštera Osek, kyselka Bylany, Kamenný mlýn, lesní škůdci, výroba lahví Most, důl Čepirohy, ochrana památek, vyvázání pozemků, výkaz roboty mosteckého panství, popis hranic obcí, protokol archiváře V. Kaldarara, cech tkalců, řeka Bílina, barvírna, soupis pozemkových knih Mostu, seznam majitelů půdy, úprava hranic panství, pozemkové fase, pečeti cechů, Jakubův mlýn, smlouva Mostu s A. Schlegelem Sasko, kati, ras, lékaři, rektoři škol Most, zaměstnanci města, sládci, krajští hejtmani, penze, vedení pozemkových knih, advokáti, úředníci, soudní zaměstnanci, služební instrukce a řády, platy úředníků, daně, fase měšťanů, sýpka, kontribuce, daně, berní rula, rozsudky: mimomanželský styk, krvesmilstvo, vraždy, krádeže, exekuce, hrdelní tresty, spory, dluhopisy, dědictví, vyrovnání, pozemkové vlastnictví, prodeje, koupě, výpisy z desk zemských, pozůstalosti, statky Svinčice, Pařidla, desátek Židovice, nadace, škody úrody, lichva, sůl ze Saska, měšťanský pivovar Most, úmrtí matky bří de Brahe Lipětín, pamětní knihy Mostu, panství F.V. hraběte z Lobkovic Nová ves v H., nápisy na veřejných budovách, zvonech, popis 3 požárů Mostu, pečeť Mostu, husité před Mostem, seznam knih, sporné, sirotčí jmění, pozůstalosti měšťanů, a poddaných, sirotčí spisy, poručenstva, zletilost, trestní věci, radní protokol, pamětní kniha H. Hardera a H.B. Littmanna, kronika Mostu A. Dittricha, stavební deník šachet na Hněvíně, vodovod Mníšek, popis honebního revíru Mníšek, Klíny, celnice Mníšek, nákup pozemků od Mostu. Inventář IV: Volby, konzuláty, jazykové záležitosti, styk s Deutsch Böhmen, pomník L. Gassmanna, personálie zaměstnanců města, městský znak, byty, hospodaření města, korespondence, městská elektrárna, plynárna, pozemky, cukrovar, důl Kaulanger, gymnázium, volby, patronát Třebívlice, obecní dávky, prodej zajateckých táborů, pozemky Třebušice, statky Janov, Židovice, obecní zastupitelstva Janov, Klíny, Třebušice, důlní pole Saxonie, prodej parcel, mosty přes Bílinu, vyrovnání Mostu s Valdštejnským panstvím, železnice, izraelské pohřební družstvo, kolonie u dolu Kníže nebes Janov, pouliční dráha, doly, Mostecká uhelná společnost, Lomská uhelná společnost, Lihovar AG, pivovar, korespondence s městy, samospráva, prodej parcel, stavební parcely, byty, živnosti, sklárna H. Glasera, pacht pozemků, sýpka č.p. 374, zámek Stránce, věžní hodiny sv. Václava, podpora nezaměstnaným, matrika, domovská příslušnost A-Z, voličské seznamy, obecní volby, nadace, krematorium, kostely: sv. Ducha, piaristů, děkanský, hřbitovy, sochy Slatinice, kostely: Havraň, Mníšek, Kopisty, Židovice, Třebívlice, Třebušice, Souš, nadační listy, inventář kostelů, školy Most, obcí, gymnázium, opravy, stavby, školní fondy, zdravotní, komise, lázně, očkování, nemocnice, exhalace, pohřební vůz, fekálie, kontribuce obchodů potravin, starobinec, choromyslní, prostituce, pohřby chudiny, exhumace, léčba cizích domovských příslušníků, jatka, městská policie, hlídači, živnosti, věci tisku, spolky, oslavy, politické strany, divadlo, policejní evidence, krádeže, polepšovny, přihlášky k pobytu, přestupky, stanné právo, demonstrace, subvence spolků, městská stavební komise, stavební policie, hasiči, stavební spisy domů, Mostecké uhelné společnosti, dolu Richard, Komendy, děkanského kostela, pivovaru, dolu Julius II, sirotčince, dvoru Zahražany, Konobrž, muzea, pošty, kasáren, báňského ředitelství, DTJ Vpřed, sokolovny, jezdeckých kasáren, Jezerního mlýna, Stecherovy ulice, hřbitova sv. Václava, cihelny Bernt, dolu Julius II, Prašného mlýna, plynárny, synagogy, obchodní školy, cukrovaru, sirotčince, dolu Julius II Kopisty, Oleum Company, evangelického kostela, střelnice, cihelny Kopistská, Teplické třídy, nádraží, RD Zahražany, zajateckého tábora, čtvrtí Taschenberg, sv. Václav, cihelny Hönig-Griessbach, kina F. Guth, Jezerního mlýna, cihelny Zahražany, továrny Austria na email, staré pošty, jatek, lázní, cukrovaru, gymnázií, škol, sklárny, lihovaru Most, továrny na potaš, továrny Rico Most, ocelárny Most, dezinfekční stanice, elektrické dráhy Most-Janov, elektrárny, porcelánky, České záložna, nemocnice, vodovodu, benzínové pumpy, vodoprávní věci, minerální prameny, hájenka Mníšek, kostel piaristů, odhady domů, zástavba: Chomutovská, Žatecká ulice, městské divadlo, tekuté písky, silnice, mosty, zahrada Komenda, radnice, zástavba Na lisu, stavební akta domů, budovy krajského soudu, škol, restaurace Ressl, skladu obilí, krematoria, dolové míry, stavební bytová komise, hřiště, zahrádky, děkanský kostel včetně čísel pozemkových knih, parcelace pozemků, stavební statistika, chudinská péče, podpora kapucínům, chorobinec, chudobinec, sociální ústavy, žádosti o podpory, chudinské byty, nadace C. Pohnerta, podpora při pohromách, statistika: dobytek, rybníky, potoky, revír Janov a Ressl, zalesnění Zámecké hory, Resslu, pacht, vinohrady, honební revír Hamr, Saběnice, prodej parcel dolům Julius II, Pressfeld a Richard, lanovka šachty Anna, Quido I, II, doly Terezie, Prinz Eugen, šachta Richard, Augustus, Anna, zásobování, obchod, živnosti, společenstva, vlečka továrny Rico, krematorium, živnostenské koncese, šachty Julius II, Maria Hilfe, železnice Most-Lovosice, Ústí n.L.-Teplice, vlečky, kasárna, kanalizace, železnice přes Schweinitztal, přeložky silnic, otevření zastávky ČSD, pozemky pro Julius V, železničáři, lanovka dolu Jan, železnice Most-Brandov, přehrada Hamr, vodovod, spotřeba vody, vodovod Kopisty, Souš, Střimice, regulace potoků, pronájem domů poště, nová pošta, nádraží, vysoušení Srpiny, nadace špitálu sv. Ducha. pronájem honitby, městských statků Čepirohy, Kopisty, Konobrž, Saběnice, V. Březno, Moravěves, Zahražany, Stránce, Vtelno, K. Voda, válečné půjčky, odhady domů, trafiky, daně, osvobození od nájmu, vojenská evidence, domobrana, kasárna, cvičiště, koně, ubytování vojsk, mobilizace, korespondence, nová kasárna, váleční invalidé, sběr kovů, zajatecké tábory, ostrostřelci, odvody, ekonomické věci, znak, nacisté, prapory, styk s protektorátem, oběžníky Landrátu, situační zprávy, NSDAP, říšská župa, záležitosti obcí, statuty, městská pečeť, kronika, historie města, názvy silnic, připojení Kopist, Souše, Rudolic, Střimic, starosta, přísedící, radní, protokoly rady, poradní sbor, referáty, úřední doba, archiv, muzeum, služební předpisy, topení, úřadovny, cestovné, mzdy, pracovní síly, oznámení padlých, péče o zdraví, personálie úředníků A-Z, městské divadlo, dělníci, platy, matrika, patronáty, cizinecký ruch, trhy, součty dobytka, bytů, názvy ulic, domovské právo, státní spolehlivost, revize městských podniků, škody Němců, emigrujících Čechů, Židů, prodej zabaveného majetku, čeští snoubenci, korespondence s SD, NSDAP, spolky, hlídači, návštěvy z protektorátu, policejní řád, hospodářský plán, normy, benzínové pumpy, telefonní automaty, číslování domů, reklamy, kiosky, studny, hasiči, hubení krys, protivzdušná ochrana, škody po náletech, kryty: Na Ptáku, Rudolice, Střimice, hřiště, Pařidla, Konobrž, Kopisty, Julius III, Richard, střelnice, Lauberbach, Lofflerzeile Široký vrch, šachta Anna Souš, nemocnice Most, nádraží Most, seznam učitelů, kultura, oběžníky říšské komory Berlín, knihovna archivu a muzea, říšská komora výtvarného umění, výstavy, výstava J.K. Beera, korespondence s malířem E. Uhlem, nákup obrazů, koncerty, skladatelé Laube a Gassmann, symfonický orchestr Most, říšská hudební komora, věžní trubači, městský rozhlas, film, rodopis, divadelní hra o Gorenzovi od Dr. F. Lorenze, regionální dějiny: osoby regionu, sbírka diapozitivů a kreseb, razidla a štočky, národopis, Deutscher Heimatbund-LandschaftsVerein Žatec, muzeum: zbraně, mince, úpravy, dary, návštěvy, likvidace českého muzea, umístění archivu mimo město, prehistorické nálezy muzea z Chomutova, archeologické vykopávky, kroje, památky, zvony, likvidace pomníků: Hus, Masaryk, Komenský, Štefánik, český lev, památné budovy, církev, zeměpisné muzeum Lipsko, starobinec, domov sv. Josefa, nadace, domovy HJ, EDM zotavovna Křižatky, stavební povolení Janov, Kopisty, Souš, Rudolice, stavební akta baráků na Minervě Kopisty, výkrmny Čepirohy, SS, WH Most, plán rozvoje Mostu, plán policejních kasáren Most, přestavby policejního ředitelství, bytů pro chemické závody, železnice, muzea, střelnice, ceny stavebních pozemků, hospodářský plán Mostu, nové sídliště, plány Mostu, rozdělení stavebních parcel, rekultivace, statuta proti znetvoření Mostu, zkrášlení města, odstranění českých, židovských nápisů, nákresy domů na I.- III. náměstí, sběr kovů, výstavba bytů, sídliště SUBAG, pozemkové vlastnictví Mostu, směna pozemků s Protektorátem, zotavovna Lounice, česká průmyslová škola, lesy Lobkoviců v Mariánském Údolí a Českém středohoří, židovský majetek, rekultivace u Mostu, městské statky Zahražany, Konobrž, Moravěves, V. Březno, Saběnice, Stránce, Židovice, Vtelno, Čepirohy, Třebívlice, Dřemčice, elektrické vedení, správa budov města, spolek majitelů domů, vzdušná ochrana, restaurace Zahražany a Ressl, sokolovna Rudolice, archiv, muzeum, výstavní síň, hejtmanství, pošta, výstavba bytů, silnice, řeka Bílina, kanalizace, hřbitovy Most, vodárenská společnost Židovice, trhy, dolování, společenstvo řezníků, elektrárna a elektrická dráha Most, plynárna, Schweinitzbach, vodovod Lužice-Třebušice, pohřební služba, statek Most-Zahražany, těžba křemence u Stránců, statek Dřemčice, městské polesí, cihelny, nadační jmění, rozpočty, městská účtárna, účetní uzávěrky, pozemková daň, mapy a plány: Most, silnice Most-Chanov, regulace řeky Bíliny, mapy velkostatku Zámecký dvůr, Ressl, Čepirohy, Skyřice, Velebudice, Kopisty, Plán, Konobrž, Křižatky, Hamr, Moravěves, Saběnice, Růžodol, Třebušice, katastrální mapy: Křižatky, Kopisty, Most, Pařidla, Janov, Hamr, D. Jiřetín, Souš, Třebušice, Komořany, Ervěnice, Hořany, Holešice, plán výstavby, dolu Julius V. Souš, elektrického vedení Židovice-Stránce, mapy mosteckého polesí, stavební plány: české školy Souš, městského divadla Most, soudní budovy Most, statistické tabulky obyvatel Mostu, typáře Mostu. Dodatky: popis panství N. Ves v H.-Komořany-Třebušice včetně urbáře, pozemky Kopisty, hranice panství Třebívlice Dřemčice, pozemková kniha Růžodol -Konobrž-Plán, VII. kniha dělení Mostu, kvitance Lounic, pamětní kniha Mostu od A. Füssela, seznam domů a měšťanů, Piscatorova kronika, popis 30leté války v Mostě, prodej městských statků, pamětihodnosti Mostu od L. Rabuzského, zápisy událostí v Mostě, opisy Mannlicherovy kroniky, účty pokladny městských dolů, spisové plány, správní reforma kanceláře, výstavba domu pro poštovní zaměstnance, seznam obchodů a hostinců, index k mapám a plánům, soudní kniha Most, revizní plány revírů Mníšek, Klíny, Janov, exhibiční protokol Most, mapy a plány: veduta Hamr, Janov, veduta části Křižatek, Hamr, tzv. Hammer Neuschänke, veduta rybníků mezi Konobrží a Pařidly, mapy městských pozemků Křižatky, plán Mostu, Kopist, Souše, Střimic, Rudolic a Chanova. přehled polesí, vodní knihy, registr vodních družstev, potvrzení o původu pro měšťany, purkmistrovské účty, korespondence s Kadaní a Táborem, korespondence o válečných událostech, lékařské recepty, P. Degel: Rozprava o obléhání Mostu husity, lékařské diplomy, životopis městského sekretáře Pavlovského, novinové články o Mostě, korespondence o městské kronice, mostecké koupaliště, přeložka trati Most-Záluží, pamětní list k otevření chudobince, stavební akta kina Union a Kappelenfeldu, opisy písemností obcí okresu a města Mostu uložených v jiných archivech, mapy pole, města, vodní mapa, mapy těžby, mapy okresu Most, plány mlýnů, plány výstavby, katastrální mapy, typáře města a C. k. hejtmanství v Mostě.
Archiv:
Datace:
1315 - 1945 (1948)
Původce:
Městský (purkmistrovský) úřad v Mostě, Stadtamt in Brüx
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština, francouzština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Albrechtice

Otevřít
Tematický popis: Kronika, protokoly obecní rady, zastupitelstva, kniha domovských listů, index ke stavebním spisům, kamencové doly v Černicích, popis hranic, stavební parcely, seznam úředníků, seznam zaměstnanců na zámku Jezeří, divadelní komise, obecní jmění, účty osady Černice, evidence obyvatel, bombardování, živnosti, stavební spisy a plány, škola v Černicích, hřbitov, spolky, péče o památky, elektrifikace, vodoprávní řízení, vodovod, výkaz půdy, katastrální mapy.
Archiv:
Datace:
1783 - 1945
Původce:
Obecní úřad v Albrechticích, Gemeindeamt in Ulbersdorf
Místo vzniku:
Trpísty
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Bečov

Otevřít
Tematický popis: Protokoly výboru, zastupitelstva a rady Bečova a Zaječic, vojenská ohlašovací kniha, kniha majitelů půdy, katastrální kniha Zaječic, parcelní protokol, hlavní knihy Bečova a Zaječic, pokladní deníky Bečova a Zaječic, likvidační deník Zaječic, výkaz vojenských daní, výkaz cestovného, výkaz půdy v Zaječicích, volební protokoly, kandidátky, inventáře obecního jmění, pozemnostní archy Zaječice, rozpočty a uzávěrky chudinského fondu, Bečova a Zaječic, odvod vojska, živnosti, stavební akta čerpací stanice, obytných domů v Bečově a Zaječicích, fary, pamětní spis z kaple v Zaječicích, pamětní list k pomníku Josefa II., volba MŠR, rozpočty škol, volby honebního spolku, stavby mostů, katastrální mapa Bečova, vodní mapa Bečova a Zaječic, mapa kyselky, dodatky: kronika, záležitosti pozemků.
Archiv:
Datace:
1756 - 1940
Původce:
Obecní úřad v Bečově (osada Zaječice), Gemeindeamt in Hochpetsch (Ortsschaft Saidschitz)
Místo vzniku:
Bukovany, Příkazy
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace