Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Archatt-Pozemní stavby, sro se sídlem Valtice-zámek

Otevřít
Tematický popis: Hlavní kniha 1997, výsledovka 1997, účetní závěrka 1996.
Archiv:
Datace:
1996 - 1997
Původce:
Archatt-Pozemní stavby, sro se sídlem Valtice-zámek
Místo vzniku:
Kanada
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Archiv města Břeclav

Otevřít
Tematický popis: Část korespondence 1791-1945, ojedinělé městské účty, účetní knihy 1890-1945, listina 1721, zápisy schůzí 1924-1938, seznam obchodníků 1929, výpisy z pozemkové knihy 1895-1927, ohlašovací lístky 1938, kniha služného 1932-1935, stavební deníky 1921-1925, stavební spisy a plány 1922-1932, účetní konta 1944, purkrechtní registra 1625-1642, Domovní kniha města Břeclavi 1927-37, katastrální mapa 1941
Archiv:
Datace:
1625 - 1945 (1957)
Původce:
Městský úřad Břeclav
Místo vzniku:
Cejle, Nechanice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Hustopeče

Otevřít
Tematický popis: Listiny 1362-1798, obyvatelstvo 1850-1948, majetková držba 1787-19.stol., protokol městského výboru a rady 1850-1944, finanční komise 1924-1938, opisy privilegií, nadace, pozůstalosti 1682-1838, spisovna magistrátu 1680-1848, signovaná spisovna 1850-1940, desetinná manipulace 1940-1945, korespondence 1880-1944, výslech při hrdelním právu, kronika (opis dějin) 1800-1900, protokol chudinské sekce 1934-1938, kniha zemřelých 1923-1939, hroby 1889-1932, podací protokol 1935-1940, obecní účty 1787-1944, obecní rozpočet 1910-1938, hlavní účetní kniha 1903-1945, pokladní deník 1902-1945, mzdové listy 1910-1944, stavební spisy a plány 1882-1944, bruslařský spolek 1885-1891,nařízení 1721-1833, 11 ks razidel. Návrh rozpočtu města 1938.
Archiv:
Datace:
1362 - 1945 (1949)
Původce:
Městský úřad Hustopeče
Místo vzniku:
Brzkov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Klobouky

Otevřít
Tematický popis: protokol obecního zastupitelstva 1931-1941, finanční komise 1928-1931, obecní rady 1932-1940, Podací protokol 1939-1941, obecní účet 1905-1921, 1930-1945, pokladní deník 1893-1945, účetní knihy 1920-1945, matrika pozemkového výnosu 1827, josefinský katastr 1787, výkaz pastvin 1889, kroniky 1922-1941, zápisy obecní rady 1920-1937, obecního zastupitelstva 1922-1939, finanční komise 1932-1943, rozpočet 1931-1944, žádost o povýšení na město 1933-1940, pojmenování ulic, hřbitovní řád 1936, tržní řád 1937-1940, domovské listy 1924-1945, stavební plány, regulace potoka 1928-1931, řád obec. strážníků 1905-1942, chudinský katastr 1928-1941, pronájem pozemků a evidence půdy 1931-1949, obecní účty 1779-1845, aj.
Archiv:
Datace:
1779 - 1945 (1949)
Původce:
Městský úřad Klobouky
Místo vzniku:
Janovičky
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Mikulova

Otevřít
Tematický popis: Listiny 1625-1795, kniha patentů 1804-1847, úmrtní matrika 1836-1886,protokoly zasedání rady a zastupitelstva 1919-1938, , gruntovní registra 1688-1840, tereziánský katastr 1757, josefinský katastr 1789, kniha horenská 1830, rychtářská 1823, soupis cizích osob 1875-1942, podací protokoly 1778-1833, účetní knihy 1750-1943, politica 1712-1850, nesignovaná spiso na 1716-1846, judicialia 1717-1850, korespondence 1850-1938, pozůstalosti 1919, francouzská invaze 1806 a 1809, sčítání lidu 1825, kniha výstavy 1921, hlavní inventární knihy mobiliáře a imobiliáře zámku a ditrichštejnské hrobky 1832-1863, deníky stavebního materiálu pro zámek a hrobku 1854-1862, kroniky města 1860-1896, 1920-1946, trestní rejstříky 1903-1942, seznam odvedenců 1870-1909, parcelní protokol 1912, poz. knihy hřbitova z r. 1940, index, učet. kniha hřsbitova 1907-1909, pokladní deník Národní gardy 1848-1850, korespondence a poklady pro matriky 1940-1944, znaková listina 1625, stavební spisy a plány 1923-1940, korespondence 1870-1942, register domů města Mikulova z r. 1882, plán domu Bahnhofstrasse 66, pergamenová listina Ferdinanda II. o udělení privilegií městu Mikulovu 1625, 2 úroční rejstříky Mikulova z let 1721-30 a 1741-47, zřizovací listina měst. lázní 1814, požární řád 1842, opis list iny Přemysla Ot. II., výmaz dluhu J. Lebenwohhla 1865, register křtů od r. 1816. Úmrtní rejstříky 1815-1869.
Archiv:
Datace:
1625 - 1945
Původce:
Městský úřad Mikulov
Místo vzniku:
Průhonice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Podivín

Otevřít
Tematický popis: Registratura politická a soudní 1790-1850, městská 1850-1945, účty obce 1788-1945, zápisy schůzí zastupitelstva 1870-1893 a 1901-1908, 1920, pozůstalosti 1749-1841, spory 1814-1847, pozemková kniha 1684, 1814, 1845-1889, protokol zastupitelstva 1908-1948, městské rady 1922-1948, stavební deník 1904-1905, kroniky 1705-1739 a 1848-1940, katastrální mapy, stavební spisy 1908-1944, trestní spisy 1924-1945, domovské listy 1863-1950, seznam zemřelých 1874-1950, seznam obyvatel 1898-1919, ohlašovací vojenská kniha 1912-1926, deník tržních poplatků 1908-1937, korespondence vysídlení židů do 1943, typáře. Vkladní knížky 1918-1945 (1949), Pracovní knížky 1941-1945 (1948).
Archiv:
Datace:
1637 - 1945 (1948)
Původce:
Městský úřad Podivín
Místo vzniku:
Budapest
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Pohořelice

Otevřít
Tematický popis: Kniha pozemková a horenská 1576-1751, evidence obyvatel 1830-1945, zápisy zasedání městské rady 1882-1938, podací protokol 1881-1940, popis hranic obce 1810-1824, korespondence 1854-1945, akta městské rady 1892-1927, Národní výbor 1918, obecní volby 1861-1928, sčítání lidu 1880-1945, stavební plány 1846-1934, katastrální mapy 1825-1926, obecní účty 1755-1938, typáře, korespondence pro matriky 1938-1944. Vodovod pro parní mlékárnu Pohořelice 1927-27,1938. Pozemková kniha-kniha listin a pamětní kniha 1694-1863.
Archiv:
Datace:
1576 - 1945
Původce:
Městský úřad Pohořelice Archiv města Pohořelice
Místo vzniku:
Miskolezy
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Valtice

Otevřít
Tematický popis: Listiny 1295-1793, kniha úřední 1580-1944 (patenty, nařízení, kniha měšťanů, pohybu obyvatel, obnova městské rady, městská zasedání, sirotčí registra, pamětní kniha, repertáře ke spisovně, rejstříky sirotčího úřadu, městský účet od 1546-1944), signovaná spisovna 1546-1911, různá agenda 1840-1938, regulační plány města, stavební povolení 1860-1923, parcelní protokol do 1935, protokol městské rady 1912-1926, přestavba nemocnice 1895, pamětní kniha spolku na ochranu vdov a sirotků po padlých za I. světové války, korespondence a podklady pro matriku 1940-1944, kniha robotních poplatků 1634 - fotokopie
Archiv:
Datace:
1295 - 1944
Původce:
Archiv města Valtice, Městský úřad Valtice, Liechtenštejnská správa Valtice
Místo vzniku:
Kanada
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Velké Pavlovice

Otevřít
Tematický popis: Kniha občanů a pohybu obyvatel 1878-1945, protokol obecních zasedání 1891-1944, majetková držba 1828, podací protokol 1880-1948, úřední a různá korespondence 1889-1944, stavební spisy a plány 1889-1945, účetní kniha 1862-1936, katastrální mapa a protokol 1828, povýšení na městečko 1891, kronika 1903-1938 a 1891-1937, fotopřílohy ke kronice 1906 - 1934, popis obce 1939, indikační skica kanalizace 1932, silnice 1938-1942, regulace Trkmanky 1944, pozemkové archy 1938, upravovací plán 30. léta, účetní kniha 1938-1942, rozpočet a účet 1926-1944, korespondence 1902-1944, účet příjmů a vydání 1871. Kronika legionářů 30. léta. Soupis pozemků b.d.
Archiv:
Datace:
1828 - 1945 (1948)
Původce:
Obecní úřad Velké Pavlovice Městský úřad Velké Pavlovice
Místo vzniku:
Cibotín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Bavory

Otevřít
Tematický popis: listina Karla z Ditrichštejna 1764, gruntovní knihy 1768-1811, josefinský katastr 1788, parcelní protokol 1933, svatební smlouva 1848
Archiv:
Datace:
1760 - 1944
Původce:
Obecní úřad Bavory
Místo vzniku:
Cerekvička
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace