inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
' r-;;2ß- .

181* Mapa národnostního rozdělení polských obcí v oblasti -
Edy ně a ■Bydhošti ’(BogdanZabořski, 7 Antropogeograficzny
•Atlas polski), Varšava 1934, list z antropogeografické-
ho atla’su, barev.tisk, líSQOOOQ, 40,5x53,5 oni 14

‘182* Grafické znázornění zdanění'polských obcí na I ha a

hustoty obavatelstva na. 1 ia v úseku, .od Ghojnice do
Now.eho CBogdan .Zabořski j Antropogeograf iczny-Átlás •

polski),. Varšava 1934, list z antropogeografického
’.•atlasu,' tisíc, 27,8x 10 cm . 15

183*"‘Mapa Polska CHzeczpospolita Polska), Dr.Ludvík Srod-
'zicki, Londýn . 1.943, tisk, vyznačeno správní rozděle-
ní, 1 i 4000000, 27,2 x 27,6 cm ‘ 16.

184*, Mapa správního roádwlení Polská pod náctistickou oku-

pácí, Dr.Ludvík Grodzieki,Londýn-. 1943, tisk, "Okupač-
ní správní: rozdělení vyznačeno červeně, .1:4000000,..

'22,3.x 23,9' cm. / ' 1$

'185* Generální mapa svita, list N.M. - 34 -Krakovsko

• •CMiedzynarodowa mapa swiata, Krakow),. tisk,''ls1000000,

:/él,8/23V8 x 22,9 cm. ■ ... -■ 18

186. Národnostní mapa východního Pruska podle výsledků

sčítání z r. 1900 (Nationalit.aten-Karte der Provinz ' ■

• Ostpreussen),’barev.tisk? 1;500000, 43 x 32,2.cm 19.

107* Mapa východopruského území s litevskou řečí (Das

, litauische Sprachgebiet in Ostpreussen), Pétersmannš .

'Geographische Mitteilungen, roč. 1921, tab.2, barev,
tisk, li300000,‘27 x 34>3 cm • 2^

.188. Historická mapa územního narůstání' braniborské ;marky_

, _ • v časovém*, rozmezí U34-133Ó a území řádu němeeký.Qh

rytířů od r* 1230-1310 /Territorial: Expansion of the
Mark Bradenburg .and of the. State 0$ the- Téutonic • ..

Order in I2th 13th and 14th Cen-turies/, B.Z.aborski, .

tisk, 1: 3000000, 41,7 x 30,7 cm ' ' / 21