inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 27 -

174*. Mapa nalezišť drahých a atategiských kovů na '
Slovensku a Podkarpatské Rusi (Sloyakia,

. Minerál Wealth>/r:iitQgr,otisk, l4l2500G0* . T

48.6 x 25,6 cm .

175* Mapa lesů. na Slovensku a Podkarpatské Buši'

■ (Slovakia,Forests.),,litogr*otisk, barevně
odlišeny jednotlivé dřeviny, 1^12:50000r

48.6 x 25,5 cm ; 8

1^6% "Národnostní mápa Horního Slezska sestavená
podle sčítání z r*190Q /Nationalitatenkarte
der Brovinz Schleisien/, barev.tisk,

115.00000, 31'x 41 cm .. ' 9

177* Národnostní, mapka Horního- a .Středního Slez-
ska podle stavu z r. 1790 a 1890. /Kartě
der Sprětchgrenzen in O.ber-und Mittel-
schleisieri 1790 U.1890/, Lipskb, Geogra—

. řický ústav* barev.tisk, 1/1250000, • N

11 16,5 cm 10

178* Národnostní mapka Slezska /Die Sprachgrenzen

in und mi ScMeisien/.,, Iiip^o, Geografický ‘

ústav, barev.tisk* 1:22500001 17x11,lem ; 11

179*' Mapa zdanění polských obáí z 1 ha v oblasti
Kdyně a Eydhosti /Bogdan Záborski,Antorpo-
geograficzny Atlas polski/* Varšava 1934,

.list2antropogeografického atlasu* barev*
tisk, 1E250000, 40,5K53,5cm 12

180*. Mapa hustoty óbyvatelstv^olských obcí ?ia

1 kál v oblasti Kdyně a Bydhošti /Bogdan Za-
borski,;Antropogeograf iczny Atlas polski/,

Varšava 1934,list z antropogeografického atla-
su ,barev.t i sk,1í 500000, 40,5x53,5 cm ( 13