inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
22--

, karton

1 123* Spojenecká kancelář1 pro poválečné po~ .

žadavky (Allied Post-War Kequirements
Bureau) --zprávy z výborů a podvýborů
čsl.požadavky 1942-1944 30-33

124* Belgická komise pro studium problému

■ evr pského kontinentu po válce

• £

(Commission be^ge pour 1 étude des

problemes d'apres guerre) - zprávy 1943 34

^ -

125*- Kruh Nové Evropy /Mew Europe Circle/

programy a zprávy ze zasedání 1941-1942 34

126* Spolek československých inženýřů 1942-1944 34

12?. Spolek československých advokátů ,

v zahraničí 1944 34

I2S*. §eskoslovenský červený kříž 1944r*1945 34

129* lotr^avonová a zemědělská organisa-

ce spojených národů (Food and
Agriqulture Organization of the '

United Nation) - zprávy 1943-1945 34

'! -

130* Mezinárodmí konference práce

Clnternational Labour konference) 1944 35

131* Měnové a finanční konference a

úmluvy 1943-19#4 35

132* Úmluva o bezprostřední pomoci mezi

vládou USAa SSSR* - 1943 35