inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
~ 21 -

karton.

112* Zeměďléké výzkumnictví a pokusnictví 1943-1945 25

113* Hospodářské zpravddajství, zemědělské

zprávy z domova i z cizích států 1943-1944 25

114. Lesnictví • 1944-1945 26

115:. Hospodářské stroje 1944-1945 26

116* Expertisy v zemědělských oborech 1943-1945 • 26

117* Přechodná hospodářská opatření 1943—1944 27

118. Kursy 1943 ' 27

Národohospodářské zprávy z cizích států

119* Národohospodářské zprávy z cizích ■

států a.možnosti odbytu čsl, zboží

po válce • 1943-1945 28-29

(řazeno abecedně podle českých názvů .

států; Á-P, k,28 jj S-V, k29). ^

120* Zprávy z Interimní komise pro pláno-
vání výživy a zemědělství 1944-1945 29

Mezinárodni instituce, konference, úmluvy - .

121* Mezinárodní sdružení v Londýně (London.

Intdhatianal Ássembly/ - programy a • '

pozvánky na zaseádní, referáty o poli-
tické a hospodářské sitúaci v jednotil- . ^

vých státech. 1941-1942 29-30-

122* : Královský ústav pro mezinárodní zále-
žitosti v Londýně (The Eoyal Institute-
of International Affairs/ - relace o . . ’ ’

hospodářské situaci jednotlivých státft 1943 ■ 30