inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 17—

karton

“ ' *■
Ministerstvo zemědělství - vnitřní záležitosti

64. Zápisy z porad odborových přednostů MZ 1943-1945 16

65* Vnitřní záležitosti MZ 1943 16

Zaměstnanci MZ

66* SÍužební předpisy, seznamy Zaměstnan-
ců. 1941-1945 16

67* Evidence zaměstnanců, expertisy,

platy, léčebné péče 1941-1945 16

68* Žádosti o místa, přijímání do slu-
žeb MZ . 1942-1944 17

69* Osobní spisy zaměstnanců MZ Í943-1945 17-18

(B-R,k,17j S-Z, k.18)

70* Osobní spisy zaměstnanců odboru

veřejných prací 1943-1945 18

71, Osobní spisy externích pracovní- !

ků MZ 1943-1945 18 ’

?2-. ’ 1©jištění zaměstnanců, soukromé ' ,

pojišťování 1 1942,1944-

1945 ' 18 ■

73* Hepatriace čsl.občanů do osvobozené

vlasti (příprava a provádění) 1943—1945 18

74. Repatriace zaměstnanci! jiných r@- - 1

sortů čsl. stát,- zřízení v Londý-
ně 1945 19