inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-* 16

karton

54« Zprávy o činnosti ministerstev před-

nesené na plenárních zasedáních Stát-
ní řady 1943-1944 14-15

55* Zprávy Státní rady /periodikum) 1942-1944 15

Ministerská-rada, ministři

§6. Programy a zprávy ze zasedání mini-
sterské rady 1940-1945 15

57. Zprávy ze zasedání personálního ko-
mitétu ministrů 1941-1945 15

58i Programy a zápisy z porad kospodář-

•ských ministrů , 1942-1945 16

59* Zprávy ministerstva zahraničních

věcí 1943-1944 16

Zastupitelské úřady z

60* Seznamy čsl. zastupitelských úřadů

v cizině 1944-1945 16

61*- Likvidační komise při velvyslanéotti

ČSR v Londýně Cpro likvidaci čsl. '
stát. zřízení v Londýně) 1945 16

62* Ekonomát (úřad zřízený při velvysla-
nectví v Londýně) • 1945 16

63* Československá vojenská mise ve

Velké Britanií 1945 16