inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
III, Význam fondu '

Fond z hlediska politického a historického má cenu prů-
měrnou» Jeho význam tkví spiše v detailech ne$f v celku; .tím je
opodstatněno rozšíření rejstříku k inventáři ještě na rejstřík
k fondu. Ve fondu nacházíme zajímavé zprávy, hlavně v relacích
čsl. zastupitelských úřadů-, o politické a hospodářské situaci
v cizích státech i o vzájemných vztazích států mezi sebou, a ta--
ké vztahu k ČSR a SSSH. Cenné jsou sumáře informující o zahranič-
ním tisku za určité období. ll8boráty a zprávy o čsl. a světovém
zemědělství nemůže opominout! historik zemědělství válečných let
i když k utvoření celkového obrazu o zemědělství nédóstačují*

Fond je však neopomenutelným pramenem pro toho, kdo se chce do-
věděti něco o historii, organisaci a činnosti institucí pováleě-
né pomoci válkou postiženým zemím, např. UNKRy.

Písemnosti ministerstva zemědělství - Londýn jsou však
také doplňkovým pramenným materiálem (k materiálům jinýchnresor-
tů londýnské vlády a Státní rady/ ke studiu-vnitřních politických
vztahů mezi jednotlivými skupinami a činiteli londýnské emigrace,
jakož i celkového postavení československého londýnského státní-
ho zřízení během válečných let#

Praha, březen 1963.

Ludmila Mrázková