inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 1 ~

vané pomocné knihy k tomuto chronologicky řazenému spisovému
celku si proto, ponechávají svoje funkční poslání /kterážto
okolnost byla vzata v úvahu při rozhodování se pro uvedený
způsob' archivního zpracování této spisové části/*

Souhrnem možno říci, že pořízený inventář poskytuje
spolehlivou informaci po obsahu fondu a tedy i o činnosti jeho
původce* Větší část vymezené pracovní doby byla věnována sesta-
vení rejstřiku* který svými hesly, vztahujícími se přímo k dů-
ležitým fondovým písemnostem, značně rozšiřuje zpřístupňovačí
funkci inventáře a tím prohlubuje materiálovou dosažitelnost.

Nepevná spisovenská struktura písemností nedovoluje
vysloviti úsudek, zda byla prováděna jejich skartaee samotným
původcem. .

Fond obsahuje po vnitřní slartaci provedené v rámci
pořádacích prací ( byly skartovány pouze duplikáty a multipliká-
ty - celkem 6 kartonů a 12 úředních knih, převážně poštovních
doručovacích knih a knih cizích šísel) 43 kartonů spisového
materiálu. 13 knih a 28 map. Fond byl spořádán a zinventaroso-
ván v časovém období 2 měsícl4 v lednu až v břevnu 1963, archiv-
ní pracovnicí IV.oddělení Státmího ústředního archivu Ludmilou
Márkkovou* Při anglických textech ochotně pomohla pracovnice
III. oddělení ÚŮklavla Burdová.

Zpracováním tohoto fondu se uzavírá řada inventářů
jednotlivých složek čsl. státního zřízení v Londýně.