inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 6

skupin* Spisy důvěrné jakožto samosafcný celek máme řazeny pou-
ze věcná. Pro tento oddíl důvěrných spisů - které nesou značky-
rnáme zachován spisový plán, tzv. rozdělovnik, ovšem jen k urči-
tému datu Csrovnáním spisů se spisovým 1 pianem' - bylo zjištěno,

že se často měnil./. Věcný oddíl kurentních spisů podobnou po-
můcku nemá*- ' ,

S'přihlédnutím k již vylíčené okolnosti u oddílu věc-
ně řazených kurentních spisů, že mnohá spisová heála volená pů-
vodcem mohla i požadavky spisovenské praxe plniti jen v omeze-
né míře pro svoji neurčitost a náhodnost, bylo ňutno právě
v tomto oddílu věcně řazených spisů provésti v rámci pořáda-
cích prací rektiřikační zásahy. Přitom bylo zjištěno, že ýsou
zde často promíchány, spisy kurentní se spisy důvěrnými. Zmíně-
né zásahy se projevily přesunem spisů, zjevně zcelg, náhodně do
fasciklů volně vsunutých, pod příslušná hesla, což si vyžádalo
v některých signaturách detailní pořádání pd&Le jednotlivých
spisů*, Tam,kde takové řešení nebylo možno provésti, našlo se
východisko vytvořením několika dalších signatur. Při archivním
zpracování byl tento oddíl přizpůsoben věcnému dělení značených
spisů důvěrných*, Sled inventárních jednotek tohoto oddílu kyl
pak k inventáři rozdělen nadpisy do menších /obsahově příbuzných/
skupin z důvodů většího zpřehlednění.

Oddíl kurentních spisů řazený chronologicky byl po-
nechán v původním stavu, neboť jeho vřazení do věcných skupin -

o němž bylo uvažováno - se jetfilo s přihlédnutím k historické
hodnotě fondu a časovým disposicím daným pracovním plánem): jako
nerentabilní. Vyřešení tohoto problému vylíčeným způsobem jest

1

konečně v plném souladu se zásadou vnitřní provenience a zacho-