inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
5n-

Štanka.. Vypracovaný inventář - jak byla tato. první písemná
evidence' nazvána - mohl však sloužit i jenom jako pomůcka in-»
formující o materiálovém rozsahu fondu a to celkem spolehlivě*
Avšak jeho c.enó jakožto orientační pomůcky po fondovém obsahu
je ilusorní. Konečně jest zcela zjevné, že materiálový soupis
narychlo pořízený, tento cíl ani nesledoval a že sloužil přede-
vším-jako, zpevnění evidence předaných písemností. Soupis je
totiž mechanickým: přepisem nadpisů fasciklů a knih bez prove-
dené nutné kontroly,. zda tyto nadpisy souhlasí se spisovým
obsahem.'.-Z mnohých .titulů, nelze' ši často ani .udělati předsta-
vu, o tom.,-.o jaké spisy' pó stránce obsahové vlastně .jde Cnapř*.
Spisy Javorského - nalezeno ’ve stole - při stěho-ygání z Londýna),
mnohé tituly jsou.-náhodné a někdy i nesprávné. ( např..Oběžní-
ky -•pcfo tímto nadpisěm l?yly zahrnuty také periodicky vydává-,
né zprávy, ministerstva, Zemědělský archiv,a jiné .materiály),.
Proto bylo plně bí^ávněné archivní zpracování fondu- podle plat-
ných archivní^zásad. ,

Z počátku, ae-■■■-fond zdál býti jednoduchou archivní zále-
žitostí. Po provedení průzkumu; fondu se.ukázalo, že obtíže bu-
de způsobovat jeho,velká nedůsledná členitost korizont^lním a
vertikálním směrem a také skutečsost, že jednotlivé spisové
celky ...obsahují nyaria%. Spisy byly už původcem- fondu de*^hy na
kur;entní a důvěrné.: Kuřentní spisy' odboru veře jhýeh prací tvo-
řily sámósattn^ celek, ale-důvěrné spisy tohoto odboru byly-
manipulovány dohromady se spisy ostatních součástí ministerstya»
Spisy kurentní měly pak další členění : byly ěezany jednak poé
dle let a v nich podle jednacích čišely jednak podle věcných