inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
V úseku veřejných prací byly úkoly podobné. Minister-
stvo melo žajistiti okamžitou pomoc a, pracovní nápln jednotli-
vým odborům veřejných prací ihned po osvobození a naplánovat J
jejich budoucí činnost.

i Sinnost ministerstva zěmědělství, tak jako všech lon-

dýnských ministerstev, skončila ustavením čsl. vlády it Koši-
cích, 4.dubna 1945* Tak rozhodl vládní dekret z 16.února t.r*
Ministerstvo zemědělství urychleně přesídlil© na osvobozené
území* Jeho likvidaci, tak jako lilvidaci celého čsl. státní-
ho zřízení v Londýně, dokončovalo pak Československé velvysla-
nectví ve Velké Britanii.

II* Osudy písemného materiálu a jeho archivní zpracování

Spolu s likvidací ministerstva v Londýně putoval do
vlasti i jeho písemný materiál* -Po Skončení války se dostával
po částech na ministerstvo zemědělství a odtud byl postupně
předáván do jeho tehdejšího resortního archivu - Státního
archivu zemědělského* Spisy o fondech, které jsou uvedeny, -
evidují v r. 1947 15 balíků písemného materiálu ministerstva,
v r. 1949 zachycují již stav 45:balíků uložených v archivu.
Zároveň informují o tom, že materiál byl dodán do arehivu bez
jakéhokoliv soupisu* tedy rozsah předpokládaných ztrát z této
etapy nemůže být nijak stanoven*

V roce 1950 došlo ve Státním archivu zemědělském ke

í zkrabicováňí fondu, bez předběžných pořádacích prací, a k po-
řízení jeho soupisu. Autorem obou byl archivní pracovník Karel