inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
v

" . - 3 ~

kusy o plánování, teořetickou přípravou a sledováním zeměděl-
ského vývoje v okupované vlasti a jiných státech* Motilfý, vzni-
^ ku a zároveň pracovní nápln ministerstva je formulována ve
zprávě přednesené ministrep Lichnerem na IV.plenárním zasedá-
ní Státní rady 8.111*1943* Z ní se dovídáme, že nově vzniklé ■
ministerstvo se má zaměřiti na organisování rychlé a účinné
. pomoci válkou vyčerpanému čsl* zemědělství, zajistiti plynu-
lý chod zemědělské výroby ihned po skončení války a promysliti
a připraviti poválečnou organisaci čsl. zemědělství a jeho per-
spektiv do budoucna* . ''

• V souladu s tímto funkčním programem se vyčerpávala
činnost ministerstva v oblasti zemědělské činnosti shromažSo-
váním dostupných zpráv-a vlasti a jejich vyležováním* V ši-
rokém rozsahu, ale nikoliv soustavně, byly. sledovaný odborné
časopisy a jiné publikace, statistiky a výsledky výzkumné
činnosti z různých států jak v oblasti.zemědělské výroby rotlin-
né tak i živočišné.

Jest samozřejmé, že všechno plánováni a přípravy nerře-
šení zemědělské otázky jakož i příprava koncepce zemědělské
výroby v osvobozené vlasti vcházely z představ kapitalistické j
hospodářské soustavy a ekonomiky# Počítalo se tedy se soukro-
mým vlastnictvím výrobních prostředků* NuĎfce však konstatova- • J
ti a dochované písemné materiály o tom svědčí, že činnost pra-

■ covníků ministerstva nepřekročila rámec přípra,v a že žádná
konkrétní programová linie našeho zemědělství v osvobozené
vlasti z hlediska ekonomického jimi vypracována.nebyla *