inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 2 -

zemědělství Ján Lichne^# -.©o ministerstva zemědělství byla
zapojena jako odbor veřejných prací široká oblast činnosti
spravovaná do té doby ministerstvem hospodářské obnovy*

Ministerstvo zemědělství zahájilo činnost 7«ledna '
1^43# Po menších počátečních reorganisacích se ustálilo -
bez podstatných změn až do své likvidace - na organisační
struktuře a personálním obsazení vedoucích míst a referentů,
jak vyplývá z tohoto přehledu

Presidium a právní oddělení (ved.úředník dr.Feďor Hodža)

I.odbor - výroba Živočišná (ved.úředník inž.Jan Němec,

ref.pro veterinářství dr.F.
Heda)

II. odbor - výroba rostlinná (ved.úředník inž.dr. <|(áclav

' Kác) ' :

Odbor veřejných prací (ved.úředník dr.inž.Josef Ka-

leda, zástvved.úředníka inž.
Kené Wiesner)

l.odd. Pozemní stavby (ref*stav. Hromada)

2*odd. Silniční a mostní- íref* inž.S.Uher) :

3.odd*“Vodní a hospodářské (ref. inž.R.Wiesner)

4*jodd. Důlní a hutní (ref. F.Malík)

5.odd. Letectví a strojnictví (ref. F.J.Hladil)

Ministerstvo zemědělství jako hospodářské minister-
stvo v emigrantské vládě nemohlo se pochopitelně zabýv.ati
konkrétním řešením zemědělských problémů. Bez přímého vzta-
hu k^o^né základně, t.j. k půdě,, mohlo se zabývati jen po-