inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
I. Vzniky posláni a likvidace ministerstva

Dne 22*. července 1940, po předcházejícím uznání a
souhlasu britské vlády, vydal dr. Eduard Beneš z funkce
presidenta čsl. republiky dekret, jímž jmenoval prozatimní
čsl. vládu v Londýně. Vláda se skládala z předsedy, 8 mi-
nistrů (ministr národní obrany, zahraničních věcí, sociál-
ní péče, financí, vnitra a 3 státní ministři) a 4 státních
tajemníků. Vedle vlády jako její kontrolní a poradní orgán
byla zřízena Státní rada, která měla vykonávat! rovněž
funkce příslušející parlamentu* Obě tyto instituce dohroma-
dy tvořily fczv* československé státní
zřízení v Londýně*

Ve vládě při jejím vzniku nebyl Ján Lichner, pozděj- ^
ší ministr zemědělství. Dostal se do ní však ještě téhož
roku jako jeden ze státních ministrů*.

Iřláda, jakožto vrcholný politický útvar podléhající
vlivu zevních událostí jakož i různých názorových směrů zastá-
vaných jednotlivými skupinami české a slovenské emigrace, pro-
cházela řádou reorganisací, podle toho, jak to vyžadovaly okol-
nosti*. Jedna z reorganisací uskutečněná v listopadu 1942 dala
vzhiknout ministerstvu remědělství dekretem presidenta republi-
ky z 12, listopadu 1942* Jím se současně stal ministrem