Státní okresní archiv Most - Městský národní výbor Litvínov

Číslo fondu/sbírky:
603
Název fondu/sbírky:
Městský národní výbor Litvínov
Značka fondu/sbírky:
MěNV - Lit.
Datace:
(1943) 1945 - 1990
Původce:
Městský úřad v Horním Litvínově, Stadtamt in Oberleutensdorf (předchůdce), Místní národní výbor v Horním Litvínově, Místní národní výbor v Dolním Litvínově, Místní národní výbor v Chudeříně, Místní národní výbor v Šumné, Místní národní výbor v Louce, Místní národní výbor v Janově, Místní národní výbor v Hamru, Místní národní výbor v Záluží, Městský národní výbor v Litvínově
Popis:
Zápisy pléna, rady, rejstřík přestupků, matrika domovských příslušníků, osvědčení o národní a státní spolehlivosti, kronika a přílohy, zakládání NV, odloučení Dolního Litvínova, Chudeřína a Záluží, sloučení Horního Litvínova s Dolním Litvínovem, Chudeřínem, Loukou, Šumnou a Růžodolem, připojení Lounic k Litvínovu, návrh na sloučení obcí Litvínova a Šenbachu (Meziboří), změny katastrálních hranic, jednací, kancelářské, organizační domovní a požární řády, statuta odborů a komisí, statistika, závazky, rezoluce, stížnosti, volby, volby soudců z lidu, neúčast ve volbách v roce 1948, akční programový plán, 3. pětiletka, plán rozvoje města, zprávy o činnosti MěNV a komisí, akce 5M, akce Z, družba s městy v NDR a Francii, zápisy ze schůzí: akčního výboru zaměstnanců, komise osadní, právní, VLK, personální, plánovací, finanční, rozpočtové, pro příděl konfiskátů, zemědělské, povodňové, ŽP, MH, dislokační, bytové, dopravy, obchodu, výstavby, koordinační, pro zvelebení města, kulturní, letopisecké, školství, pro mládež a TV, zdravotní, sociální, bezpečnostní, branné, OVP, požární, systemizace, zaměstnanci MěNV a zařízení, členové MěNV a komisí, změny složení MěNV a komisí, kolektivní smlouva, plány a rozbory, telefonizace, rozpočty a rozbory MěNV, MěPBH, Technických služeb, konfiskace, rejstřík prodaných konfiskovaných nemovitostí, národní správci, Fond národní obnovy, válečné škody, měnová reforma, pobočky peněžních, ústavů, zrušení berního úřadu, evidence zemědělské půdy, evidenční štítky parcel, přehledy a evidence ploch kultur, poddolované pozemky, pozemky pro dolování, odnětí zemědělské půdy, změny evidence nemovitostí, vysídlení Litvínova II, převody parcel, seznamy pozemků obcí, Komunálního podniku, SHD, STAZA, KORDA, soupisy ploch kultur a osevu, ovocných stromů, moruší, zvířat, hospodářských strojů a nářadí, zemědělců, převzetí mlýnů, zprávy o zásobování a výživě obyvatelstva, propagační zemědělský materiál (ukázka), příděl lesů z pozemkové reformy, seznam vodních děl a toků, zásobování pitnou vodou, vodní dílo Fláje, regulace potoků, údržba rybníka, deník srážek, znečištění vodních toků, rekultivace dolu Vítězný únor, ochrana ŽP, Městský kombinát a komunální podnik, provozovny Veřejných služeb, zprávy o činnosti komunálního podniku, pasport domů a bytů, seznam budov a jejich majitelů, hlášení o stavu dopravy na Litvínovsku, soupis veřejných komunikací, výstavba tramvajové dráhy Most-Litvínov, autobusové a trolejbusové linky, železnice Litvínov-Louka, stav obchodní sítě, rozvoj služeb, seznamy živností, konfiskace německých živností, likvidace živností, ceny potravin, směrný územní plán, hospodářsko- technická směrnice, harmonogram výstavby, zprávy o výstavbě, koncepce rozvoje dvouměstí Most-Litvínov, podrobný územní a zastavovací plány, výstavba sídlišť (Osada, okrsek 15, Nad hřbitovem, Korda I, II), Koldomu, barákových táborů, školy na Osadě, školy Korda I, architektonické soutěže, výstavba zimního stadionu, sportovní a tenisové haly, nového hřbitova, likvidace hřbitova Chudeřín, demolice kapliček Dolní Litvínov a Růžodol, úpravy zámeckého parku, likvidace dolu Pavel II, výstavba komunikací, benzínových stanic, veřejného osvětlení, trafostanice, vodovodu, kanalizace, plynovody, teplofikace, demolice domů, inženýrské sítě, stavební akta domů Litvínov I-VI, Janov, Hamr, Písečná, Horní Ves-Lounice, garáží, odstranění protileteckých krytů, důlní škody na domech, plány a hodnocení kulturně-osvětové práce a činnosti, SPOZ, oslavy výročí, městská kronika, Docela malé divadlo, Divadelní festival lidově umělecké tvořivosti, Festival loutek, Symfonický orchestr města, kina, filmový klub, knihovna, zápisy knihovní rady, výzva k darování knih do nové české veřejné knihovny, Odborová osvětová zařízení, kulturní středisko, osvětová beseda, muzeum, měsíčník MěNV "Zpravodaj", Park kultury a oddechu Loučky (letní kino), pomníky a památníky, válečné hroby, církve, školství (plány, hlášení o stavu, hodnocení, zaměstnanci, výkazy, Újezdní školní rada, Lidová škola umění, školní budovy, pokus o zřízení pedagogické fakulty, zprávy o zdravotnictví, městský protialkoholní sbor, sirnato-železité lázně, ruský nouzový lazaret, péče o cikánské obyvatelstvo, seznamy spolků, obyvatel, domovských listů, reemigrantů, repatriantů, osob, které po r. 1948 opustily republiku, státní občanství, propuštění ze státního svazku ČSR, městský archiv, osobní spis JUDr. Ilji Barta, přejmenování ulic a náměstí, bezpečnost, denní zprávy VB, místní lidový soud, rejstříky přestupků, národní spolehlivost, městský znak, čestné občanství, odsun Němců (seznamy, směrnice, oběžníky), seznamy antifašistů, členů SA, kolaborantů, cizinců, plány: města, obecního majetku, využití půdy, volebních obvodů, garáží, kotelen, požárů, vodojemů, vodních ploch, demolic, výstavby, katastrální mapy Litvínov, Janov, Chudeřín, mapa evidence nemovitostí, plán obchodů, plán sadové úpravy na náměstí Míru, plán zapojení sportovního areálu u Koldomu do zeleně města.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0
18.25
18.25
Jazyk:
čeština, němčina
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace