Státní okresní archiv Most - Městský národní výbor Meziboří

Číslo fondu/sbírky:
602
Název fondu/sbírky:
Městský národní výbor Meziboří
Značka fondu/sbírky:
MěNV - Mez.
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Šenbachu (Schönbachu), Místní národní výbor v Meziboří, Městský národní výbor v Meziboří
Popis:
Kroniky, zápisy ze schůzí pléna, rady, reorganizace, organizační řád, soutěžení, závazky, rozbory a rejstřík stížností, kritický článek do novin, rozbory, rejstříky a výkazy přestupků, vyznamenání občanů, volba volitele, volby, slib členů MNV, seznam porotců soudu, volební programy, plány práce, Hovory s lidem, jednací řády pléna, rady a komisí, činnost národního výboru a jeho orgánů, statuty komisí, činnost komisí, zápisy ze schůzí komisí: místní správní, VLK, plánovací, finanční, zemědělské, životního prostředí, pro vnitřní obchod a výživu, dopravy, místního hospodářství, služeb a dopravy, bytové, výstavby, školské a kulturní, pro mládež a tělovýchovu, zdravotní, sociálního zabezpečení, protialkoholního sboru, pro rodinu a děti, OVP, zápisy z pracovních porad, výbor žen, patronátní smlouva, pracovní řády, kádrový pořádek, kolektivní smlouvy, členové a zaměstnanci MěNV, jednací řád VLK, revize MěNV, plány, rozpočty, rozbory hospodaření, konfiskace, přihlášky německého majetku, příděly konfiskovaných domů, majetek emigrantů, měnová reforma, pojištění obecních budov, výpisy z pozemkové knihy, souhlas s prodejem domů, plochy kultur a osevu, vynětí ze zemědělského půdního fondu, změny kultur, využití půdy, zemědělské usedlosti, držitelé zemědělské půdy, zemědělská výroba, výkaz zemědělství, plnění živočišné výroby, soukromí zemědělci, osoby v zemědělství, hospodářské zvířectvo a stroje, ovocné stromy a keře, včelařství, výstavba úpravny vody na Bílém potoce, vodovodu, vodojemu, kanalizace a kmenové stoky, regulace a přeložky a znečišťování Divokého potoka, převzetí budov Komunálním podnikem, zřízení Komunálních služeb, prémiové řády, vyčlenění Technických služeb z Domovní správy, vybavenost Technických služeb, jarní úklid a čištění města, Drobná provozovna, kamenolom, provozovny místního hospodářství, topná sezóna, Domovní správa: přeměna na Podnik bytového hospodářství, organizační a prémiové řády, plány práce, rozbor činnosti, hospodaření s byty, seznam domů, kolektivní smlouvy, zaměstnanci, závazky, koncepce rozvoje komunikací, jízdní řády, dopravní značení, nedostatky v dopravě, zajištění dopravy, chování učňů v dopravě, výstavba a rekonstrukce silnice Litvínov-Meziboří a místních komunikací, rekonstrukce Okružní ulice, sjízdnost silnic v zimě, převzetí veřejných cest Státními lesy, výkazy o místních komunikacích, spotřebitelské rady, stav a rozvoj služeb a obchodu, zásobování a zajištění trhu, živnosti, prodejny a restaurace, holičství a kadeřnictví, prádelny, prodejní doba, investiční výstavba, plány investičních akcí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, povolení k užívání bytových jednotek, demoliční výměry, projekt budovy MěNV a pošty, školy, mateřské školy, jeslí, výstavba školských zařízení, agitačního střediska, kina, okresního archivu, zdravotního a rehabilitačního střediska, sauny, sportovních zařízení, skokanského můstku, lyžařského vleku, střelnice, sportovní haly, požární zbrojnice, ústřední kuchyně, kotelen, garáží, skladu třaskavin, prodejen, provozovny zahrádkářů, plynovodu, trafostanice a elektrických přípojek, veřejného osvětlení, rodinných domků, parku, terénní úpravy sídliště, stavební úřad, plán a rozbory kulturně výchovné činnosti, sbor pro občanské záležitosti, oslavy, kronikář, kino, knihovna, knihovník, vyřazování knih, Dům kultury, osvětová beseda, publikace o Meziboří, soutěž o Meziboří, cena Štítu města Meziboří, relace pro místní rozhlas, Informátor města Meziboří, povolování zábav, sázení Stromů republiky, kaplička, památník osvobození, vyznamenání ke Dni učitelů, Dům pionýrů a mládeže, halové mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchovky, spartakiáda, situace ve školství, mateřské školy, učiliště, budova ZDŠ, zdravotnické služby, boj proti alkoholismu, sociální služby, klub důchodců, jesle, požární řády, provozní řád požární zbrojnice, požární sbor, požární ochrana, organizace a spolky, změny v katastrálním území, sčítání lidu, seznam majitelů domů, československé občanství, činnost matriky, změna příjmení, archiv MNV, telefon a pošta, telefonizace sídliště, místní rozhlas, přejmenování obce, pojmenování ulic, kriminalita, Pomocná stráž VB, vyhlášky o ochraně čistoty a zeleně města, o opatření v období zhoršených rozptylových podmínek, o poplatcích za psy, městský znak, seznamy Němců, seznam antifašistů, nařízení k odsunu, vynětí z odsunu, zastavovací plán, požární plán, katastrální mapa, situační plány, mapa čísel popisných, mapa lesních porostů.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0
7.7
7.7
Jazyk:
čeština
Místo vzniku:
Lobzy
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace