Státní okresní archiv Most - Městský národní výbor Most

Číslo fondu/sbírky:
130
Název fondu/sbírky:
Městský národní výbor Most
Značka fondu/sbírky:
MěNV - Mos.
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Mostě, Městský národní výbor v Mostě
Popis:
Zápisy z plenárních zasedání, ze schůzí rady, knihy obecního kmenového jmění, kroniky, sloučení Mostu s okolními obcemi, úřední název města, statut města Mostu, městský znak, volby, sčítání lidu, domů a bytů, zprávy o činnosti MNV, organizační a jednací řády, statuta komisí, zápisy ze schůzí: obvodových komisí Most-Střimice, Most-Rudolice, komise pro lidovou správu, komise místního hospodářství, dopravní, bytové, zemědělské, výstavby, pro obchod, péče o rodinu a děti, pro řešení záležitostí osob cikánského původu, kulturní, školské, trestní, bezpečnostní, pro ochranu veřejného pořádku, požární ochrany, plánovací, finanční, sociálního zabezpečení, zdravotní, pro mládež a tělesnou výchovu, pro životní prostředí, sboru pro občanské záležitosti; poradní orgán rady MěNV, rada ředitelů při MěNV, pracovní řád, kancelářský řád, organizační plán, občanské výbory, udělení Řádu práce městu Most, Cena města Mostu, družba Most - Mikasa (Japonsko), celoměstské závazky, hovory s lidem, besedy s občany, členové rady, pléna, komisí, zaměstnanci, pracovní doba, oděvní řád, systemizace, kádrový pořádek, kolektivní smlouvy, kádrové hodnocení, komise lidové kontroly, výbor lidové kontroly, stížnosti, plány hospodářského rozvoje, programové plány, paspart, maloobchodní síť, občanská vybavenost, obyvatelstvo Mostu, zaměstnanost, rozpočty, rozbory hospodaření, finanční závěrky, kontrola hospodaření, nemovitý majetek města, měšťanský pivovar, městská plynárna, Štefánikova kasárna, správa budov po Němcích, seznamy budov a jejich majitelů, národní správa, konfiskace dle dekretu č. 108/45 Sb., příděly rodinných domů, restituce židovského majetku, prodej rodinných domů, propadnutí majetku emigrantů, ceny budov a stavebních pozemků, vybírání obecních poplatků, vlastníci nemovitostí dle knihovních vložek, přehled parcel a vlastníků, rejstřík a seznamy uživatelů a vlastníků parcel, jednotná evidence půdy, sektorový přehled o plochách kultur, plochy osevu, zemědělský půdní fond, osoby činné v zemědělství, soupisy hospodářského zvířectva, výkaz ovocných stromů, JZD v Mostě, statky města Mostu, zemědělské příděly, likvidace zemědělských usedlostí, pozemkový majetek města Mostu, pozemková držba státních statků, evidence nemovitého majetku ve správě MNV, pozemkové parcely, lesní půdní fond, reorganizace správy lesního hospodářství, lesní majetek města Mostu, pozemky k zalesnění, pronájem honiteb, kanalizační síť a zásobování vodou, rekonstrukce vodovodu, generel životního prostředí, udržování čistoty, městská skládka odpadků Skyřice, rekultivace, seznamy živnostníků, obchodníků, sedláků a národních správců, výměry o konfiskaci živností, národní správa živností, živnosti navržené k likvidaci, Sdružený komunální podnik Most, Veřejné služby města Mostu, Městské hospodářství v Mostě, Podnik místních služeb v Mostě, Sdružená provozovna MěNV Most, Technické služby města Mostu, městská jatka, městské koupaliště, městský pohřební ústav, krematorium, likvidace a přemístění hřbitova, výstavba nového hřbitova a krematoria, židovský hřbitov, příděly bytů, hospodaření s byty, Podnik bytového hospodářství, domovní řád, pasportizace bytů, rozvod tepla, dopravní síť, trolejbusová trať, výstavba tramvajové. dráhy, letiště Most-Libkovice,pasport místních komunikací, veřejné osvětlení, tržní řád, maloobchodní síť, veřejné stravování, situace v zásobování, směrný územní plán, výtvarný generel, výstavba sídliště v osadě "Zdař Bůh", sídliště "Pod Žateckou", sídliště "Nový Most", podobný územní plán, výstavba v novém Mostě: lidová škola umění, kulturní dům, hřbitov, návrhy na střed Mostu, organizace výstavby, studie sportovního areálu, park Šibeník, zvláštní škola, dětský domov, Dům pionýrů a mládeže, památník Velké mostecké stávky, průmyslový areál Most-Velebudice, průmyslová oblast Most- Sedlec, okrsek Chanov, park kultury a oddechu Ressl,stadion TJ Baník Souš v Mostě, generel tělovýchovy, sportoviště, studie botanické zahrady v Mostě, studie lanové dráhy na Hněvín, adaptace bašty hradu na hvězdárnu, rekonstrukce areálu Hněvín, parky a sadové úpravy, výstavba horkovodu, teplofikace a plynofikace, akce 5M, akce Z, škody po náletech, soupisy domů určených k demolici, demoliční příkazy, likvidace osady Střimice a Pod Špičákem, rozšíření Lomu Ležáky, geologický průzkum pilíře města Mostu, likvidační záměr města, koridor inženýrských sítí, dokumentace památek a základního výzkumu města, přesun děkanského kostela, stavebně historický průzkum městského jádra, stavební záležitosti domů Most, Střimice, Rudolice, jednotný plán kulturně výchovné činnosti, městský dům osvěty, kulturní střediska, sluneční lázně, Mostecké hudební pondělky, městské divadlo, správa městských kin, městské muzeum, mobiliáře z pozůstalosti Ulriky von Levetzow, městská knihovna, výstavní síň, chráněné památky, pomníky a památníky, příděly kostelů církvím, klášter minoritů, církevní pozemkový majetek, přehledy o stavu školství, průmyslová škola, učňovská škola, veřejná obchodní škola, zvláštní škola, přehled školských a kulturních zařízení, městská hudební škola, pojmenování škol, rozvoj tělovýchovy a sportu, tělovýchovné spolky, sportovní stadion, zdravotnické služby, zdravotní obvody, městská dezinfekční stanice, lázeňský řád, městský starobinec a chudobinec, chudinské podpory, sociální péče, péče o rodinu, kriminalita mládeže, Trnkovy domovy, dětské domovy, jesle, cikánská problematika, sídliště Chanov, ochrana veřejného pořádku, kriminalita a alkoholismus, protialkoholní sbor, přestupky, změna jména a příjmení, udělení státního občanství, pohyb obyvatelstva činnosti matriky, počty obyvatel, statistika cizineckého ruchu, osoby německé národnosti, seznamy Francouzů pochovaných v okrese Most, evidence válečných hrobů, mimořádný lidový soud, místní lidový soud, přejmenování osady "Zdař Bůh" na Stalingradskou čtvrť, rozdělení města do čtvrtí, seznamy ulic, názvy ulic a prostranství, přidělení č.p., seznamy spolků a organizací, městský archiv, městská inspekce veřejného pořádku, prezident E. Beneš čestným občanem, tryzna k úmrtí J. V. Stalina a K. Gottwalda, opatření k výročí srpnových dnů, požární řád, hasičský sbor, požární ochrana, orientační plány, plán Rudolice, plány volebních obvodů, Most v likvidaci, katastrální území Most - Rudolice - Střimice, mapy čísel popisných.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0
30.15
30.15
Jazyk:
čeština
Místo vzniku:
Starý Kolín
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace