Státní okresní archiv Karlovy Vary - Archiv města Karlovy Vary

Číslo fondu/sbírky:
75
Název fondu/sbírky:
Archiv města Karlovy Vary
Značka fondu/sbírky:
AM Karlovy Vary
Datace:
(1341) 1465 - 1945 (1949)
Původce:
Město Karlovy Vary (Stadt Karlsbad) - předmagistrátní období (1341) 1465-1788 (purkmistr, městská rada a úředníci města) Magistrát města Karlovy Vary (Magistrat in Karlsbad) - období regulovaného magistrátu 1788-1849 (purkmistr, městská rada, hospodářský úřad, ostatní úředníci města) Městský úřad Karlovy Vary (Stadtamt in Karlsbad) - období 1850-1918 a 1918-1939 (městský /obecní/ výbor /Gemeinde Ausschuss, pak kolegium městských poslanců - Stadt Verordneten Collegium, později městské zastupitelstvo - Stadtvertretung/, obecní představenstvo /později městská rada/, obecní představený /Gemeindevorstand, později starosta - Bürgermeister a jeho úřad - Bürgermeisteramt in Karlsbad/, sekce /finanční, stavební, lázeňská, ekonomická/ - později různé komise a výbory, městské úřady - městský sekretariát, městská pokladna, městská účtárna, policejní a přihlašovací úřad, hospodářský, stavební, lesní, pro prameny, tržní a správa jatek, lázeňská správa, městský fyzikát /městský lékař/, potravinový, chudinský, vodní, plynárenský, elektrárenský, městská hřbitovní správa, správa městských zahrad, správa lázeňských ústavů, solivárna, městský archiv, městská knihovna, městské muzeum) Městský úřad Karlovy Vary (Stadtamt in Karlsbad) - nacistická správa 1938-1945 (vrchní starosta, zástupci starosty a deset pověřenců /místo radních/, městské úřady vč. nového městského kulturního úřadu)
Popis:
Klíčový fond pro studium historie a vývoje městské správy, politického, hospodářského, kulturního, společenského života významného královského a lázeňského města. Starší materiál je značně mezerovitý, počínaje 18. stol. je již souvislejší. Pro město měly největší význam konfirmace privilegií vydaných předešlými panovníky od doby Karla IV. Listiny jsou nejen pramenem pro poznání městského práva - z konfirmací se ostatně ani nedovídáme, jaká práva jsou potvrzena, ale dokládají i vztah k zástavním držitelům města, Šlikům. Mezi listinami jsou i konfirmace všech dosavadních privilegií. Jedna listina je v českém jazyce - z r.1561. Ve fondu je uloženo několik listin týkajících se vlastnictví poddanských vesnic. Mají význam především pro znalost historie nynějších karlovarských předměstí, ale také zejména pro poznání majetku města. Podle koupí nebo případně prodeje vesnic můžeme usuzovat na prosperitu města v daném období. Několik listin má vztah k dalším nemovitostem města i jednotlivých měšťanů. Jedná se hlavně o lesní revíry, louky, ale také o právo rybolovu. Některá privilegia se dotýkají majetkových poměrů města (městských dluhů), poddanských poměrů udílejících právo svobodného odkazu obyvatelům vesnic, dvě listiny obsahují fundaci beneficia druhého karlovarského kaplana. Městské knihy Karlových Varů jsou bohatým pramenem pro dějiny města, a proto je možno alespoň výběrově upozornit na možnosti jejich využití pro regionální historii. Specifikem města Karlovy Vary je lázeňství. Na lázních závisela existence města a návštěvnost lázní a turistický ruch určuje rozvoj města i dnes. To se přirozeně odráží v písemné agendě města. Ve fondu nalezneme písemnosti, které se v naprosté většině ostatních měst nevyskytují (seznamy lázeňských hostů, účetní knihy vztahující se k vývozu minerální vody) anebo v nich hrají podstatně menší roli, než v Karlových Varech (např. přihlašovací knihy). Fond dokazuje, že fenomén lázeňství hrál ve městě vždy prvořadou úlohu, neboť se dbalo nejen na ochranu a údržbu pramenů a lázeňských zařízení, což s lázněmi bezprostředně souviselo, ale vše se poměřovalo možností ovlivnění spokojenosti a přílivu lázeňských hostů, ať už to bylo zásobování, péče o kulturní a společenské vyžití, zajištění náboženských potřeb, doprava atd. Městské úřední knihy se týkají tří oblastí - veřejné, hospodářské a soudní správy - posledně jmenovaná pouze do roku 1850. Poměrně málo knih se dochovalo z období 1938-1945. Registraturní pomůcky mohou být pramenem k dějinám správy města, zejména k organizaci městské kanceláře. Jsou vedeny pro spisy veřejné a hospodářské správy, potravinového úřadu, lázeňské správy, městského archivu, knihovny a muzea, v období okupace dále i pro stavební úřad a pro úřad vrchního starosty pro výživu. Mohou být rovněž používány jako doplňující materiál při studiu spisů městského úřadu pro nejrůznější témata (periodicita měření pramenů, jména městských úředníků a zaměstnanců, trestní přestupky povozníků, prostitutky, automobily ve městě, cizí pacienti v městském špitálu, stavby, údržby a opravy ulic, cest, promenád, schodišť, pronájem městských nemovitostí a podniků, stavby městských zařízení a podniků, údržba mostů, údržba ulic a chodníků, kanalizace, údržba různých domů v majetku města, ochrana před povodněmi, názvy městských ulic, sociální poměry v 2.pol. 1.světové války a poválečných let, řešení zásobovací situace obyvatelstva, lázeňství, historická část muzea, stavební úpravy jednotlivých nemovitostí nejen domů, ale např. i hrobek a přestavby sídel různých úřadů za okupace, zásobovací situace za okupace, podpůrně i k hledání bydliště lidí z Velkých Karlových Varů za okupace). Neexistují žádné evidenční pomůcky z předmagistrátního období, ani podací protokoly v soudních záležitostech magistrátního období. Spisy obsahují cenný badatelský materiál. K využití spisů předmagistrátního období lze použít registraturní pomůcky (viz dílčí inventář Díl 1: Registraturní pomůcky), v případě nedochovaných spisů použít jejich opisy v úředních knihách missivů (viz dílčí inventář Knihy). Ke spisů regulovaného magistrátu a hospodářského úřadu je lepší využít přehledy spisů k jednotlivým ročníkům spisů a velkou pomůckou jsou rozsáhlé rejstříky vztahující se ke spisům (osobní, zeměpisný a věcný rejstřík). Dochované písemnosti se vztahují k privilegiím a nemovitému majetku obce, městské správě, k záležitostem městské kanceláře, úředníků a zaměstnanců (mj. ženy a dozorci u pramenů), měšťanskému a osobnímu právu, ke školství, regionálním církevním dějinám, náboženství, k agendě vojenské a policejní (bezpečností, stavební), k požárům, povodním, lázeňství, vývozu minerální vody, výrobě vřídelní soli, přítomnosti významných lázeňských hostů a návštěvníků, trestním záležitostem, ke zdravotní, sociální a chudinské agendě, daním, poplatkům, zásobování, cechům, řemeslům a živnostem, vaření piva, obchodu, ke stavbám, komunikacím, soudnictví, pozůstalostem, civilním sporům, k hospodaření, financím, vzhledu a zkrášlování města, k zemědělství, lesnímu hospodářství, poddaným, mýtnému a clu, pozemkovým knihám, k revolučnímu hnutí 1848-1849, k hospodářskému úřadu (k ekonomickým a stavebním záležitostem města). Spisy dále také poskytují velmi cenný sfragistický materiál (přitištěné pečeti zejména měšťanů, cechů, lékařů). Použitý papír obsahuje filigrány. (28.5.2010) Inventarizováno: 15 listin do r.1526 z let 1465-1526, 129 listin po r.1526 z let 1527-1842. (11.2.2005) Inventarizováno: úřední knihy městského zákonodárství, správní knihy - radní protokoly, zápisy ze schůzí kolegia městských poslanců - městského zastupitelstva, knihy missivů, protokoly ze schůzí hospodář.správců, z úředních jednání, knihy v policejních záležitostech, městského hospodářství, soudnictví sporného a nesporného, evidenční knihy - přihlašovací, kurlisty, hnanecké protokoly, protokoly osob dopravovaných dobročin.fondy, kniha výměr pozemků obyvatel, parcelní protokoly, seznam majitelů domů, výkaz stavu městských úředníků, voličské seznamy, protokoly ohledání mrtvol, protokol nalezených věcí, kroniky, knihy pamětní, návštěv a exkurzí. (29.9.2006) Inventarizováno: registraturní pomůcky 1788-1945 (podací protokoly, indexy, repertáře, elenchy). (20.8.2007) Inventarizováno: spisy z období před regulací magistrátu (1341) 1538-1788 (1798). (7.4.2008) Inventarizováno: spisy z období regulovaného magistrátu a hospodářského úřadu (1787) 1788-1849 (1858). (28.5.2010)Mezi nezpracovanými spisy - udělení čestného občanství města K.Vary Konrádu Henleinovi dne 4.10.1939 u příležitosti 1.výročí vstupu německých okupačních vojsk a Adolfa Hitlera do K.Varů (kožené desky s městským znakem, 6 listů, připojena červená vosková pečeť města K.Varů v kovovém pouzdře - chybí vrchní díl pouzdra, vše uloženo v kovovém pouzdře s městským znakem a německým nápisem Ehrenbürger Brief). Nezpracováno (př.č.1270): plán lanovky od Puppu k Výšině přátelství. Nezpracováno (př.č.1666 - ze zrušeného EL JAF 1187): osobní pozůstalost komisaře Antona Grasmucka - je zařazen pod zn. J - policejní záležitosti. Nezpracováno (př.č.1965): výroční zprávy o porodnosti a úmrtnosti v K.Varech. Nezpracováno (př.č.2008): policejní přihlašovací protokoly z června-září 1820 - výpis (duplicita). Nezpracováno (př.č.2109): vyúčtování špitálního úřadu 1798-1805. Nezpracováno (př.č.2135): 8 ks reklamních letáků na Karlovarské suchary značky "Vřídlo" vyrobené s použitím karlovarské vřídelní vody s datem 1909, na zadních stranách je ručně psaný text obyčejnou tužkou s datacemi roku 1927. (5.11.2002) Nezpracováno (část př.č.61/1998): účty 1852. Nezpracováno (př.č.9/2003): seznam prominentní hostů v K.Varech v r.1931 (2 listy strojopisu), pamětní spis o hospodářské nouzi města K.Vary a o pomocných státních opatřeních z 5.2.1935 (11 stran českého strojopisu). (10.3.2003) Nezpracováno (vnitřní změna č.5): složka písemností 1939 - Závody lázní a pramenů města Karlovy Vary (Bäder- und Quellenbetriebe der Stadt Karlsbad) - ředitelství: informace pro lékaře předepisující svým pacientům léčbu v K.Varech a plakát propagující prameny a jejich produkty. (3.4.2003) Nezpracováno (vnitřní změna č.11): kovové pečetidlo Městského stavebního úřadu K.Vary asi [1900]-[1945]. (11.2.2005) Nezpracováno (vnitřní změna č.48): 19 svazků rejstříků označených Evidenzblatt 1895-1915 (chybí ročníky 1910 a 1913). Jednalo se o živnostníky narozené ve Vídni a dalších městech. Není ve fondu evidováno. (7.9.2006) Nezpracováno (vnitřní změna č.57 = př.č.19/2002): nález ze dne 2. a 3.9.1998 ve schránce Městského divadla K.Vary, nalezeno při rekonstrukci divadelní budovy - 8 ks plánů divadla asi z let 1883-1886 (přízemí, mezzanin, 1.balkon, 2.balkon, galerie), obálka Karlsbader Kurliste 1886, Karlsbader Kurliste Nr.49-50 z 15.5.1886, plakáty, pozvánky, rukopis se zprávou ke stavbě nového měst.divadla v K.Varech z let 1884-1886 z 15.5.1886, 4 statistické zprávy o mortalitě v K.Varech za I.-IV.Q 1885 z dubna 1885, z prosince 1885 a z ledna 1886, úřední zprávy ke Kurliste K.Varů pro sezónu 1886, přehled odebraných koupelí a procedur v městských lázeň. provozech Vřídelních lázních, Mlýnských lázních, Lázních III. a Nových Lázních v letech 1879-1885 z 6.1.1886, Karlsbader Badeblatt Nr.67 z 17.7.1883, Nr.120 z 17.9.1884, Nr.13 z 15.5.1886, vyhláška městské rady k veřej.pořádku - zvláštní příloha Nr.18 Karlsbder Wochenblatt z 1.5.1886, protokol z mimořád.zasedání karlovar.zastupitelstva z 28.2.1885, statistický přehled zařazení lázeň.hostů do jednotl.lázeň. a hudeb. tříd taxy za r.1885 z 16.1.1886, brožury - z r.1885 "Verwaltungs-Bericht der Gemeinde-Vetretung von Karlsbad für die Jahre 1880, 1881, 1882", z dubna 1884 "Karlsbad", "Der Musen Dank" - slavnostní hra k otevření nového měst.divadla dne 15.5.1886, z r.1886 "Carlsbad", z 5.5.1883 "Jednací řád kolegia městského zastupitelstva lázeňského města Karlovy Vary", mapka promenád rozkládací v brožované úpravě asi z let 1883-1886, 34 ks fotografií členů rady a zastupitelstva města (2 jsou datovány 15.5.1886, foto např. dr.Rudolfa Knolla, dr.Julia Hoffmanna, Heinricha Mattoni), 3 ks fotografií - starého divadla, nového divadla, průčelí - přední fasáda nového divadla z plánů F+H. (15.8.2007) Nezpracováno (vnitřní změna č.63): hrubě roztříděný spisový a účetní materiál z období magistrátu, z let 1850-1906, 1907-1938 a z doby okupace (mj. účty, sčítací operáty, účetní knihy, spisy městského úřadu různých signatur). (20.12.2007) Nezpracováno (bez č. vnitřní změny): nález 17.7.2008 v knihovně 3 knih urbářů 1633 královského města a městského statku Karlovy Vary (měšťané, poddaní, soupisy činží, úročních platů, naturálních dávek a roboty - město K.Vary, Tuhnický dvůr, Drahovice, Bohatice, Rosnice, Horní Dvory, Dolní Dvory, Rybáře, Dalovice, Všeborovice, Vysoká). (18.7.2008) Nezpracováno (př.č.19/2008): 1 kniha [1806] rukopisná pamětní o K.Varech pořízená karlovarským historikem a kronikářem Thaddäusem Platzerem. (27.11.2008) Nezpracováno (vnitřní změna č. 65): kniha kupních a manželských smluv pro poddanské vesnice Rosnice a Dvory (mj. postupní a odevzdací listiny) 1740-1883. (8.12.2008) Nezpracováno (vnitřní změna č.66): kronika města K.Vary od A.L.Stöhra 1799-1805. (8.12.2008) Nezpracováno (vnitřní změna č.78-79): kniha cechovního řádu 1606 (1672). (25.11.2009) Nezpracováno (vnitřní změna č.80): 39 fotografií a 2 negativy 1993-1994 (studijní kopie - fotoreprodukce původních stavebních plánů městského divadla od fy Fellner a Helmer z let [1884-1886]). (29.4.2010) Nezpracováno (vnitřní změna č.83): kronika Johanna Frantze Poltze (Merkcwürdige Begebenheiten), opis Wenzela Drumma, retrospektivně od r.717, opis originálu 1740-1770 z 1.pol.19.stol. s obdobím 1821-1828. (13.10.2010) Nezpracováno (př.č.1415): pamětní kniha rozhledy Františka Josefa; nezpracováno (bez č. vnitřní změny): kniha Seznam Židů a týdenní ceny obilí 1850-1852, rejstřík k matrikám obecních příslušníků (uloženo ve 2 kartonech bez č.). Nezpracováno (vnitřní změna č.88-89): dílčí podací protokol žádostí o výběr peněz od dlužníků a jejich zaslání vymáhajícím stranám 1905. (30.6.2011) Nezpracováno (část vnitřní změny č.109): 3 pečetidla [1800]-[1945], 1 balík (fascikl) spisů [1898]-[1915].
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
359.3
316.7
316.7
Jazyk:
čeština, francouzština, jazyk blíže neurčený, latina, němčina, polština
Místo vzniku:
Přední Kopanina
Tématické skupiny:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace