Vyhledávání:
Seznam používaných zkratek

AFP        Agence France Presse  /  Francouzská tisková agentura  (franc.)
a kol.                                             … a kolektiv
angl.                                        anglicky, angličtina
atp.                                        … a tak podobně
BBC        British Broadcasting Corporation/Britská vysílací společnost
b.d.                                        bez data
beletr. (postava, místo …)        literární postava nebo místo v Nového literárním díle, uváděné v nadpisu nebo v incipitu textu v inventáři)
b.r.                bez roku
cykl.                                        cyklostylovaný text, cyklostyl
CIA        Central Intelligence Agency / Ústřední zpravodajská služba USA  (angl.)
CSIR                                        Czechoslovak Society for International Relation  (angl.)
ČKD                                        Českomoravská Kolben - Daněk
čs.                                        československý/á
ČSAV                                        Československá akademie věd
ČSD                                        Československé dráhy
ČSFR                                        Československá socialistická federativní republika
ČNR                                        Česká národní rada
ČSLA                                        Československá lidová armáda
ČSM                                        Československý svaz mládeže
ČSMPU                                 Československá skupina Meziparlamentní unie
ČSR                                        Československá republika
ČSSR                                        Československá socialistická republika
ČSTV                                        Československý svaz tělesné výchovy
ČTK                                        Československá tisková kancelář
ČVUT                                        České vysoké učení technické
Dilia                                        Divadelní a literární agentura Praha
div.gen.                                divizní generál
Dr.                                        doktor (titul)
ENSA                                        National Service Entretaiment …, London (angl.)
FDTJ                                        Federace dělnických tělocvičných jednot
FIJ                                        Federation internationale des journalistes  (franc.)
franc.                francouzsky, francouzština
FS ČSFR                Federální shromáždění ČSFR
GB                Great Britain  / Velká Británie  (angl.)
gen.                generál
HPS ČSLA                Hlavní politická správa ČSLA                
IFLA        International Federation of Landscape Architects/ Mezinárodní federace krajinných architektů
ISV VŠS při ÚV KSČ        Institut společenských věd při Vysoké škole stranické ÚV KSČ v Praze
JUDr.        doktor práv (Iuris Utriusque Doctor - akademický titul, lat.)
KFS ČSFR                Kancelář Federálního shromáždění ČSFR
konf.                konference
KS                komunistická strana
KSČ                Komunistická strana Československa
KS MV                krajská správa Ministerstva vnitra
KSS                Komunistická strana Slovenska
KSSS                Komunistická strana Sovětského svazu
KV KSČ                krajský výbor KSČ
lat.                latinsky, latina
ll.                počet listů
LM                Lidové milice
mezin.                mezinárodní
mgr.                magistr (titul)
MO LSM                místní organizace Leninského svazu mládeže
MPU                Meziparlamentní unie
MNV                Městský / Místní národní výbor
MUDr        doktor medicíny (Medicinae Universae Doctor - akademický titul,  lat.)
MV KSČ                městský  -  místní výbor KSČ
MV NF                městský výbor Národní fronty
NA        Národní archiv
NAAFI        Navy, Army and Air Force Institutes / Námořní, vojenský a letecký ústav
NATO        North Atlantic Treaty Organization / Organizace Severoatlantického paktu  (angl.)
NDR                Německá demokratická republika
nestr.                nestránkováno
němč.                němčina, německy        
NF                Národní fronta
n.p.                národní podnik        
npor.                nadporučík                                        
NS ČSSR                Národní shromáždění ČSSR
NSR                Německá spolková republika
NV                národní výbor (v obcích a městech)
OMS        Organisation mondiale de la Santé / Světová zdravotnická organizace
ONV                obvodní národní výbor
OV NF / KSČ                okresní - obvodní výbor NF / KSČ
PhDr.                doktor filozofie (titul)
plk.                plukovník
pob.                pobočka
pokrač.                pokračování
poškoz.                poškozený
prom. hist.                promovaný historik (titul)
prez.                prezenční
Prof.                profesor (akademický titul)                
připr.                připravovaný
PZO Tuzex                Podnik zahraničního obchodu Tuzex
ref.                                                                    referát, referent, referuje …
RČS                Republika československá
RČSl.                Republika československá
rkp.                                        rukopisný text, rukopis
ROH                                        Revoluční odborové hnutí
RP                Rudé právo
SAR        Sjednocená arabská republika
SČSP        Svaz československo-sovětského přátelství
SL FS        Sněmovna lidu FS ČSFR
SN FS        Sněmovna národů FS ČSFR
SNP        Slovenské národní povstání
SNR        Slovenská národní rada
SRN        Spolková republika Německo
SSM        Socialistický svaz mládeže
SSSR        Svaz sovětských socialistických republik
StB        Státní bezpečnost
str.        stránka
strjp.        strojopisný text, strojopis
št.kpt.                                        štábní kapitán
ÚKRK ÚV KSČ        Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ
ÚML        Ústav marxismu-leninismu
ÚNS        Ústavodárné národní shromáždění
USA        United States of America / Spojené státy americké  (angl.)
ÚV ČSTV        Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy
ÚV KSČ        Ústřední výbor KSČ
ÚV KSSS        Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu
VŘSR        Velká říjnová socialistická revoluce
VSŠ při ÚV KSČ        Vysoká stranická škola při ÚV KSČ
VŠP ÚV KSČ        Vysoká škola politická ÚV KSČ
VÚ        vojenský útvar
vyd.        vydavatelství, vydal, vydáno (o knize, časopisu atd.)
Zamini ČSR        Ministerstvo zahraničí ČSR
ZO KSČ        základní - závodní  organizace KSČ
ZO KSČ MV        Základní organizace Komunistické strany Československa na ministerstvu vnitra
ZV KSČ        závodní výbor KSČ (v podnicích, v průmyslových závodech a továrnách atp.)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace