Vyhledávání:
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

       Fond V. Nového v NA obsahuje některé jeho osobní občanské a úřední doklady, vlastní životopisy psané pro oficiální potřeby, korespondenci, autorské rukopisy a strojopisy částí jeho pamětí, psaných pro jím vydané knihy, texty jeho publicistických článků především z let 1934-1985, a dokumentační a tiskový materiál k Nového veřejné činnosti v letech 1941-1985. Podstatným a z archivního hlediska autentickým celkem je především dochovaný materiál z doby exilového pobytu V. Nového v Londýně v letech 1942-1945, a písemnosti nashromážděné z Nového veřejné činnosti v letech 1968-1969.
Z doby exilu V. Nového v Londýně v době II. světové války se ve fondu dochovaly originální písemné materiály k založení a činnosti Všeslovanského výboru v Londýně, kdy hlavním výsledkem činnosti výboru bylo uspořádání IV. všeslovanské (protifašistické) manifestace v Londýně v květnu r. 1944 (kart. 2). Součástí tohoto celku je obsáhlý konvolut došlé oficiální sjezdové korespondence (zdravice, ohlasy na konání sjezdu) od evropských protifašistických, národních a židovských exilových korporací, které působily tou dobou především na území Velké Británie. Materiál doplňují kromě přípravných (konceptních) materiálů ke vzniku Všeslovanského výboru a části agendy z jeho činnosti a oficiální korespondence z let 1942-1945 také složky oficiální tiskové (propagační) dokumentace vydané k londýnskému sjezdu, texty proslovů oficiálních účastníků manifestace a několik přednášek spolupracujících členů Slovanského semináře v Londýně z doby nepatrně pozdější; strojopisné přepisy textů provolání významných účastníků londýnské manifestace a představitelů ozbrojeného československého odboje v zahraničí (především ze sovětské oblasti), které byly u příležitosti londýnské manifestace v r. 1944 a později odvysílány svobodným londýnským rozhlasem ve vysílání pro obyvatele tehdejšího Protektorátu na území Čech a Moravy. Byly vyhotoveny a předány V. Novému patrně až po roce 1945 na základě rozhlasových archivních záznamů, po válce uložených v archivu Československého rozhlasu. Materiál z londýnského exilu  r. 1944-1945 v kart. č. 2 tematicky doplňuje složka s dokumentačními materiály, vydanými k předchozímu III. všeslovanskému sjezdu v r. 1943 v Moskvě, který byl Novému při přípravě londýnského sjezdu v r. 1944 pravděpodobně vzorem. Materiály z kartonu č. 2 byly při pořádání fondu roztříděny, podrobně zevidovány a v inventáři k fondu V. Nového jednotlivě rozepsány; informace o celých názvech korporací i o jednotlivcích, které tento materiál poskytuje, jsou podle možností včleněny do rejstříkového aparátu inventáře (rejstřík osob a zeměpisný); celé anglické názvy korporací (pokud je materiál uvádí), jsou v inventáři k fondu důsledně rozepsány, aby bylo umožněno případné korektní vyhledání jejich názvů pomocí fulltextového vyhledávání přímo v databázi formulářů.
Druhým podstatným a v řadě ohledů unikátním celkem z veřejné činnosti V. Nového, který tento osobní fond  v NA obsahuje, jsou archiválie, korespondence a tisková dokumentace spojená s politickou činností V. Nového v letech 1968-1970. Vedle strojopisných, často anonymních a nedatovaných „hlášeních o situaci“, zpráv o průběhu některých veřejných schůzí a zápisů z aktivů nebo jejich opisů obsahuje tato složka i několik dopisů z odeslané a přijaté korespondence, která s těmito aktivitami souvisela (kart. 4, inv. č. 365-391). Tématicky sem lze přičlenit také konvolut osobní korespondence rozhořčených ohlasů veřejnosti na Nového opakované prohlášení pro AFP z 10. 2. 1969, které se týkalo dezinterpretace okolností sebeupálení Jana Palacha v Praze (konvolut této korespondence je uložen v kartonu 1, inv. č. 170-172, její odesilatelé nejsou uvedeni v rejstříku osobním); písemné jednotliviny z průběhu následného soudního procesu V. Nového, ve kterém jej za dezinterpretaci Palachovy smrti zažalovala jeho matka L. Palachová a další osoby (V. Škutina, L. Pachman, P. Kohout, L. Holeček a E. Zátopek) jsou uloženy v kart. 1 (inv. č. 19). Nového podíl na veřejném dění od r. 1968 dále dokumentují písemnosti týkající se kampaně proti předsedovi NS a později předsedovi SL FS Josefu Smrkovskému (od podzimu r. 1968), následného stranického aktivu v Mimoni (11. 1. 1969) a vystoupení V. Nového na celookresním aktivu v České Lípě v únoru r. 1969, kdy se otevřeně a plně postavil na stranu nastupujícího normalizačního režimu a stal se jejím aktivním vykonavatelem.  S činností a postoji V. Nového po r. 1968 a s prominentním postavením, které V. Nový zastával v 70. letech, je ve fondu tématicky spojena skupina rozmnožených tisků pro interní potřebu ÚV KSČ (cyklostylované materiály) z let 1968-1974, a menší soubor tiskovin z činnosti Národního shromáždění a Federálního shromáždění z let 1968-1969 v souvislosti s postavením Josefa Smrkovského.
Materiály z veřejné činnosti V. Nového z let 1946-1987 dále obsahují chronologicky utříděné texty (celky) jeho televizních a rozhlasových projevů a proslovů, interview poskytnutých tisku, veřejných projevů a diskusních příspěvků ve strojopisné i tištěné verzi. Podstatně méně je dokladů z Nového působení v Meziparlamentní unii v letech 1948-1949, 1965 a 1968-1971, zajímavým doplněním tohoto fondu je několik materiálů z let 1964-1968, kdy V. Nový působil jako rektor VŠP ÚV KSČ v Praze a spolupůsobil tak na jednom z čelných míst tehdejšího stranického ideologického aparátu. Spolu s výstřižkovým tiskovým archivem publicistických článků V. Nového v denním a periodickém tisku z let 1934-1986 (kart. 5-6, inv. č. 401-589) tak fond poskytuje celkem ucelenou představu o Nového veřejné činnosti ve druhé polovině 20. století. Tisková dokumentace publicistické tvorby původce fondu z tohoto období je doplněna jeho konceptními rukopisnými i strojopisnými texty otištěných článků a několika jednotlivinami z tematicky úzce související korespondence, kterou pořadatelka fondu ponechala v původním vřazení do této části fondu (viz rejstřík osobní).
Další nejpočetněji obsaženou skupinou písemností ve fondu V. Nového v NA  je celek jeho osobní a oficiální korespondence, jejíž největší část tvoří konvoluty gratulací k Nového životním výročím z let 1974-1984 (v inventáři jsou uváděny pouze celkovým výčtem počtu kusů, jednotliví odesilatelé nejsou tedy zahrnuti ani v rejstříku osobním).
Tematický celek autorských textů V. Nového (kart. 6 a 7) vedle jeho publicistických článků dále obsahuje rukopisy, strojopisy a tiskem zveřejněné ukázky z Nového pamětí a vzpomínek, strojopisné texty jeho přednášek z let 1942-1949 a z r. 1965, předmluvy V. Nového ke knihám vlastním i přeloženým a Nového soukromé zápisky a poznámky z r. 1968. Dochovány jsou zde i rukopisy a strojopisy Nového básní (většinou nedatované), které vznikaly od r. 1941 do r. 1957, a tematicky úzce související korespondence (srov. rejstřík osobní).
Relativně drobnou složku představují ilustrační materiály o původci fondu (výstřižky, řazeno chronologicky) a několik jednotlivin dokumentačních obrazových materiálů, které byly ponechány v bloku veřejné činnosti původce fondu. Zanedbatelné jsou zde dochované materiály rodinných příslušníků V. Nového (matka Marie Nová, otec Gustav a druhá manželka Lenka), a materiály cizích osob (František Langer).
Dokumenty jsou v jazyce českém, slovenském, polském, maďarském, anglickém, ruském, německém a arabském.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace