Archiv Národního muzea - Sbírka G – Eichlerova topografická sbírka

Číslo fondu/sbírky:
44
Název fondu/sbírky:
Sbírka G – Eichlerova topografická sbírka
Značka fondu/sbírky:
G
Datace:
1825 - 1832
Původce:
Josef Eichler, profesor malostranského gymnázia
Popis:
Podklady k Topografii Čech: odpovědi na dotazníky obsahující množství cenných údajů o historii a současném stavu jednotlivých měst a dominií ve 20. letech 19. století. Materiál je po dokončení Topografie trvalou součástí sbírek Archivu NM. Je roztříděn podle historických krajů, uvnitř každého kraje abecedně podle názvů jednotlivých dominií nebo královských měst. Pokud bylo součástí dominia také poddanské město, jsou jeho materiály ponechány pohromadě jako uzavřená složka, která je však vložena na konec písemností příslušného dominia. Ve složce každého dominia nebo města je pravidelnou základní a nejdůležitější archiválií soubor odpovědí na Eichlerův dotazník. V některých případech jsou odpovědi stručné, jinde obšírné a vyčerpávající, takže potom zabírají celou řadu hustě popsaných stran. Tyto odpovědi - ve složce dominia jsou i odpovědi farářů na duchovenský dotazník - pak doprovází celá řada dalších dílčích seznamů, mezi něž patří např. soupis obcí na dominiu s počty domů a obyvatelstva, soupis řemesel cechovních i svobodných a komerčních živností na dominiu podle obcí, soupis všech samot a odloučených usedlostí, seznamy protestantů, reformovaných a židů v obcích, soupisy historických památek, náhrobků a kostelních zvonů i s reprodukcí nápisů na nich, výkazy chudinských fondů včetně stavu financí, příjmů a počtu vyživovaných osob. Základní archiválií duchovenské části jsou předtištěné formuláře s dotazy zahrnujícími všechny stránky duchovní péče. K vyplněným kolonkám dotazníků se připojují ještě další doplňující informace v různých přílohách, dodatcích apod., a to odděleně pro každou faru. Také zde je rozsah a kvalita informací dána pečlivostí a ochotou příslušného faráře. Výjimečně jsou někde připojeny i barevné obrázky místních lidových krojů. Neocenitelným zdrojem pro topografickou sfragistiku jsou otisky pečetí, které jsou k materiálu připojeny téměř ve všech městech a dominiích. Jsou zde nejen otisky pečetí platných v době vzniku sbírky, ale i všech předchozích, pokud se v městské kanceláři nebo u vrchnosti dochovaly, takže často je tato sbírka jediným místem, kde se do dnešní doby uchoval obraz středověké městské pečeti. Zcela jedinečným souborem jsou však ve většině dominií otisky pečetí vesnických rychet, a to - pokud byly pořízeny - pak skutečně ze všech rychet na dominiu. Protože v následujících desetiletích se jich většina poztrácela, je pro nás dnes Eichlerova sbírka unikátním pramenem pro vesnickou sfragistiku. Sbírka jako celek je významným historickým pramenem a souborem, který nás informuje o stavu dominií, vesnic a měst v 1. polovině 19. století a o životě obyvatel. I když většina údajů odtud byla převzata do Sommerovy Topografie, je zde možno získat ještě množství dalších údajů. Soubory pečetních otisků Sommer do Topografie nepřevzal.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0
8.88
0
Jazyk:
čeština, němčina
Místo vzniku:
Praha
Tématické skupiny:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace