ObsahDataceEvid.j.
Telegramy odeslané
1938
telegramy č. 901 – 1985VIII/1938 – XII/1938163
afte odd. B.

V' odd. B. Odeslanéč. 1767 ~ 1791/38

*t Všem vyslanectvím v Evropě, Ankaře a

Washingtoně;Dublin

:®no 14.X0 “ l
aomj A II č. sekce 145114/II-1/38

Jednání československo-maáarské. Naše dele-
gace šla»jednat s pevným úmyslem docílit rychle tr-
valou spravedlivou dohodu. Souhlasila se zahájením
jednání již 10 dní po mnichovské dohodě a na důkaz
své dobré vůle svolila k symbolickému odstoupení
města Šiah a nádraží Nové Město0 Předložila návrh
úpravy hranic, která znamenala odstup/území s obyva-
telstvem asi 400.000, z nichž asi 330.000 Maáarů
a naznačila, že tento návrh není neohebný a že si
přejeme dále jednati o vzájemných ústupcích. Naproti
tomu Madaři předložili návrh, kterým by Slovensko
ztratilo všechna důležitější města a vitální železnc-
ní spoje, odstoíipilo asi 510.000 Slováků a Rusímů,
mimo ty,/kteří jsou v dnešním Maáarsku v počtu asi
300.000 a v ČSR zůstalo by jen ¿0.000 Madarů. Přes
naši žádost zamítli předložit nový návrh a briskně
přerušili jednání sotva několik dní po zahájení.

Dodatek pro Paříž, Londýn, 5ím, Berlín, 3u-
kurešť, Bělehrad, Varšavu a Vatikán:

Sdělte tamní vládě s dodatkem, že ¿smě ochot-
ni i nadále v přímém jednání s Maáarskem pokračovat.

Krno