ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
Došlé e. 1220/ 38
P & Ť í Z Kdy 26/X telefonicky

26/X 20/45 Vyhotovil 26/X 21/15 Ne

A K vyřízení II

Č.sekce

Po poradě a Bonnetem Rochat mně sdě-
lil , že normálně & v důsledku mnichovského roz-
hodnutí mělo by se jednat jedině o arbitráži
čtyř mocnostío Proto francouzská vláda je
ochotna zúčastnit se řečené normální proce-
dury a kdyby si toho Praha pfála,je ochotna
se přičiniti diplomaticky o to,aby se ona/pro-
cedura uplatnila. Kdyby však čel.vláda dala
přednost arbitráži Německa a Itálie,vláda
francouzská by nic proti tomu nenamítala.

Sám dodávám,že nemá-11 čsl.vláda specielní a
závažné důvody pro přijetí arbitráže Německa
a Itálie,pak by bylo politickou chybou,kdyby
francouzská vláda byla nechána stranou. Upo-
zorňuji/že ponechání Francie stranou nepřispě-
je k příznivému vyřešení finančních věcí,p
kterých jednám«

241

Osuský