ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
JI

Dodlé c.

oálé č.

1206/38

23/X

BUCURE3TI

3 T I K<í* 23/X

20/05 Vyhotovil 23//x

17/51
20/35 DeNe

,ÍM v^omí

A

K vyřízení
Č.sekce

II

Comnen mne zavolal a velice rozčíleně řekl,že ru-
‘^ská vláda dostala četné petice a depeše obyvatel východ-
ního useku Podkarpatské Rusi s prosbou,aby všemožně zabrá-
na připojení tohoto území k Maďarsku«Některé tyto petice
^ímo žádají,aby Rumunsko tato území obsadilo,aby se nedo-
8talo do rukou mačíarských.Delegace podkarpatoruských Busí-

v.%

Informovala rumunskou vládu,že situace v tomto úseku je

]f>*

ajně nebezpečná a že agenti maČarští a polští tam chodí

■Q, v #

otevřeně propagují připojení k Maáarsku0Toto území je ú-
l^ně bez československého vojenského obsazení a úředníci
Závadní vlády je kvapně opustili,takže lze mluviti o se-
^ bez pána,vydané na milost puče z ciziny*Sivotní potřeby
icilybí p téměř denně přecházejí rumunští a rusínští uprchlí-

i * rumunskou hranici v okolí Maramureš a prosí o potravinyc.

, ^yvatelé jsou naprosto zoufalí,takže by bylo žádoucí, aby
;°k&nžitě poslané vojenské síly zabránily další propagandě
* dovezly pokud možno nejvíce potravin,ježto neutěšená si«
^a.ce pracuje ve prospěch Mačíarska« Comnen žádal naléhavě,
.^y se co nejvíce rozvinula akce v Berlíně a propaganda v
j^2ině, ježto má tento týden za rozhodující«Rumunsko má si-
,^e ujištění Německa o udržení společné hranice s 0SR, ale
°lííáci,Italové a Mačíaři opět tvrdí,že mají ujištění Ne-
teka o desinteresu0Comnen sám velmi důrazně zakročil v

^líně a v Símě«

110

Veverka