ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
r

Vyhotovil 16 *X.- 2«20 Ha

K vyřízení II

D

oélé č.

1166/38
1.5 «X. -23.00

»c^orrii A

K vyřízení

£,sekce

Po návratu Baramyiho a Csaky-ho se předpo-
kládá takováto situace:

1/ Třetí československý návrh nestačí, žád-
ná mačlarská vláda nemůže na jeho podkladě jednat;
československá ochota jednat o modifikacích byla
vyjádřena příliš nepřesně.

2/ Maáarská vláda očekává od čtyř velmocí
přibližné splnění svých požadavků.

3/ Soudí se, že do týdne se sejde komise
čtyř vyslanců v Budapešti, nebo konference zástup«*
ců velmocí v Itálii.

4/ Nevylučuje se pokus přivodit pokračová-
ní jednání přímých, ale iniciativa by musela být
naše. Uvažujte o možnosti schůzky pana ministra
zahraničních věcí Dr .Chvalkovského s Kanyou«

5T ( 59 )

KOBR