ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
kaftOLOdd- B. ...............

V V. odd. B. Došlé č.

1070/ 38

0 «» /

„sil* Kodaň 4/X dopisem

.'** 6/X 8/53 Vyhotovil 6/X 9/00 To

A I II III VI KP K.-J. K vyřízení IV

<5, sekce

Majitelé průmyslových podniků,leží-
cích v území nyní odstoupeném,kteří žijí
tou dobou v Kodani,se mne táží,mají-li
valutové pohledávky,které mají z dřívěj-
ších obchodů ve skandinávských zemích,
odvádět nadále Národní bance«, Prosím
odpověčL

48

Ibl 738/dův.

» V r