ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
i

afte odd. B.

¿v. Odd. s. Došlé 6. 1069/38

,'siia Kodaň Kdy 4oXo - 'dopisem

,'° 60X*— 8/33 Vyhotovil 6 oX*—8/50 Sts

P^omí A III VI KP I K vyřízení II 1

6. sekce

Již před několika dny ve své řeči do ra-
dia prohlásil ministerský předseda Stauning, že
si Dánsko vezme poučení z poslednícli událostí.
Tuto myšlenku rozvedl včera ve výkonném výboru
socialistické strany, kde řekl, že Dánové po zku-
šenostech posledních dnů by neměli čekat, až pro-
ti nim vystoupí Německo ve věci šlesvické, ale že
by měli raději sami se chopit iniciativy a hledět
si tuto věc vyřídit.

47

Ibl

5.737íĚdův/38