ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
Dodié e. ... l$36/38

S í 31 Kdy l.XI, - 12.29

l.XI. - 14.22 vyhotovil l.XI» - 15*00 -Bu

A K vyřízení .....If

Č. sekce

Maďarský vyslanec říří zprávu, že arbitři
se dohodli, že Mačtarsko obdrží města: Galantu. Levi
ci , Lučenec, Rožnavu, Košice, Užhorod, Mukačevo,
Berehovo, Velký Sevluš.Japonský vojenský attaché
tvrdí, že Ribbetrop telefonoval včera Cianovi, že
otázka Podkarpatské Rusi bude řešena novým rozhovo-
rem ve Vídni«

23

Braunner*