ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
tafte odd. B.___________________________________________________________i

Došié e...... 1052/38

Kdy 4/X' 1 7/50

vyhotovil 4/OC 19/00 HA Ne

• * /

K vyřízení...XX.........

Č. sekce

Vaše č* 86: Comnen mě řekl,že v posledních
dnech několikráte zakrofcil v Londýně,Paříži a Berlíně ,
aby byl učiněn nátlak na Maďarsko, aby postupovalo k nám
umírněně a dohodlo se s námi. Král sáip včera zakročil
stejně přímo u ánglického wslánce* Ctamen mi četl
depeši do Varšavy, kde vytýká psaní poiekého tisku,žá-
dajícího uzemní spojení s Maďarskem jako politiku ne-

• t

příznivou aifiianci tumunsko - polské a žádá, aby Polsko
nyní učinilo vše k usmíření ČSR, aby se mohl stvořit blok

0

středních a menších států* Vámi žádanou demarši učiní
hned, jakmile bude míti z Beogradu zprávu, že Jugoslávie
učiní totéž* Velmi důvěrně mi sdělil, že nemá od Stoja*
ditjoviče odpověděna několik depeší, nanejvýš snad vyhýba-
vé a obává se proto, aby nezůstal s demarši aánu Klade
si otázku, zda záruka velmocí, zejména Německa bude kom-
patibilní s nynější formou Malé Dohody a zda garanti dovo

lí další trvání smlouvy Malé dohody proti MačlarskUo Pro-

0

to už dnes se snaží, aby naše vzláštní spolupráce nabyla
Xormy převážně hospodářské a dopravní, aby vedle jedná-
ní o výzbroj a výměnu zboží se bezodkladně zahájilo jed-
nání o volný přístav na Dunaji, o vybudování známé drá-
hy a zřízení společné paroplavební společnosti na Dunaji®

5 2. v. odd. B.

B U C URE S T I
4/X 18/00

^‘Vědomí A KF II/4 III VI

93

Veverka®