ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
desflá fi í M - Q.

0

oš'° 4«Xo -16 o 20....................

a vědomí Á KP II/4 XII VI

• 2. V. odd. B.

Došlé č. 1051/38
Kdy 4oX««13ol2
•• •«

Vyhotovil 4
K vyřízení.... II
Č. sekce

K Vašemu telegramu sděluji, že včera dopo-
ledne Intervenoval maďarský vyslanec u Ciana a

»

upozornil na vzrůstající nespokojenost maďarského

0

veřejného mínění, pokud se týče odkladů s odevzdá-
ním území, Duce proto rozhodl odpověděli na apely,
které mu v posledních dnech adresoval Imredy a
Horthy,a dal precisovat v oficielní Iníormazione
Diplomática, vydané včera odpoledne, že Itálie je
proto, aby Maďarsku bylo odevzdáno s největším

urychlením území převážně maďarské» Itálie bude

0

tento požadavek energicky podporováti« Chigi dává
působit ve stejném smyslu na Beograd a Bukurešt,
aby usnadnily vlivem na Prahu rychlé navázání kon-
krétního jednání o Dodávám, že Duce naléhá na rych-
lou likvidaci našich minoritních problémů, aby se
mohl plně věnovati likvidaci otázky španělské.

Tisk obdržel instrukci napadati Francii. Londýn
má působit na Francii, aby ukázala ve španělské
věci stejnou povolnost, jako ji projevila v otáz-
ce naší.

20

CHVALKOVSKÝ